Now showing items 49-68 of 99

  • Lærebok i engelskfaget: Et hinder for motivasjon? 

   Kveset, Torleif (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Både nasjonalt og internasjonalt viser undersøkelser til høy bruk og tillit til lærebøker i engelskundervisningen. Det er en føring fra fagpersoner om at det er for høy grad av lærebøker benyttet i engelskundervisning ...
  • Læreren som ser alle. En studie av lærere som lykkes i å danne gode relasjoner til sine elever. 

   Thorstensen, David (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne kvalitative undersøkelsen utforskes det gjennom teori knyttet til relasjonskompetanse og anerkjennelse hva som kjennetegner lærere som lykkes i å danne gode relasjoner til sine elever. Når det gjelder å ...
  • Lærernes valg av arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet. 

   Voldheim, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven ser på hvordan tre naturfaglærere jobber med arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfag. Det blir utført intervjuer av naturfaglærere på ungdomsskolen, der de har blitt spurt om erfaringer og ...
  • Læringsutbytte av lekser 

   Aaberg, Helene Szabo (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Formålet med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan lekser kan brukes på en læringsfremmende måte. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet teori knyttet til motivasjon, anerkjennelse og mestring. Gjennom ...
  • Menneskeverd, anerkjennelse og den etiske fordringen. 

   Storeggen, Sondre Mariannesønn Øvre (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven undersøker sammenhengen mellom menneskeverdet, anerkjennelse og den etiske fordringen. Det gjøres ved å studere hvilken måte disse begrepene relaterer til hverandre, og om det er mulig å argumentere for ...
  • Mikro- og makronivå i kreative fortellinger 

   Øveraas, Aina Eydis Steinsdottir (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i et kvalitativt forskningsarbeid. Problemstillingen min er: «Hvordan bruker elevene mikro- og makronivå gjennom å skrive kreative fortellinger i naturfag, og hvordan viser ...
  • Moralsk dannelse i spennet mellom individet og fellesskapet. 

   Hjaltadottir, Maria Klara Adalheidur (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunkt i Charles Taylors bedømmelse av modernitetens konsekvenser. Han mener at det i moderniteten har blitt hevdet at individet er selvtilstrekkelig i moralsk henseende, og at mennesket i ...
  • Muntlige ferdigheter – digitale hjelpemidler som kilde til utvikling. 

   Bang, Joakim (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen ”Hvordan kan digitale hjelpemidler fremme elevenes muntlige ferdigheter i engelskfaget?” Oppgaven undersøker hvordan tre lærere ved en ungdomsskole tar i bruk ...
  • «Muslimer passer ikke inn i vårt samfunn!» - Stereotypier mot muslimer og KRLE-læreres tilnærming til dette i undervisningen 

   Gulbrandsen, Tania (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven vil jeg utforske følgende problemstilling: ««Hvordan vil KRLE-lærere si at noen av de mest utbredte stereotypiene majoritetsbefolkningen i Norge har mot muslimer kommer til uttrykk og hvordan ...
  • Naturfag med egne ord 

   Storødegård, Ane (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Problemstillingen min for denne oppgaven er: ”Hvordan kan rollespill i klasserommet påvirke elevens begrepslæring i naturfag?”. For å undersøke dette har jeg brukt min praksisperiode til å utføre et rollespill ...
  • Naturfag, et eget språk i skolen? Hvordan tilrettelegger læreren for læring i måten hun bruker språket på? 

   Emilsen, Nina Cathrine Olstad (Bachelor thesis, 2013)
   Å ha god nok kunnskap om å ”snakke” naturfag kan være en utfordring for de fleste lærere som skal undervise i dette spennende faget. Hvordan bør man som lærer bruke språket på forskjellige måter for å få frem naturfagets ...
  • «Når enden er god, er allting godt» - en studie om læringsutbytter av lekser. 

   Jacobsen, Christian (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven handler om hvordan lekser kan øke elevenes læringsutbytte. I et forsøk på å finne ut av dette, setter oppgaven forskjellige resultater fra undersøkelser gjort om dette emnet, opp mot hverandre. ...
  • Når veien er smal, er det lett å falle. Et studie om frafall i namibisk skole. 

   Hirsti, Ruben Amble (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Formålet med oppgaven var å finne ut om det eksisterte frafall og eventuelle årsaker til frafall på praksisskolen jeg var på i Namibia. For å kunne svare på dette så jeg på faktorer i hjemmemiljø, skolemiljø og ...
  • Norrøn mytologi – Kultur? Eventyr? Religion? 

   Forseth, Kjersti (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Norrøn mytologi er en del av Norges historie og kulturarv, men i hvilken grad blir den forstått som en religion? Ved hjelp av kvalitativ forskningsmetode har jeg intervjuet tre praktiserende lærere i faget kristendom, ...
  • Nærhetsetikk knyttet til digital dannelse 

   Skau, Tom André (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Nærhetsetikk ved Emmanuel Lévinas og digital dannelse er det overordnede temaet for denne oppgaven. For å gjøre oppgaven relevant for en kommende lærer er den tilspisset dagens skole og utfordringene en står ovenfor ...
  • Passivt mottagende VS Aktivt deltagende. En kvalitativ studie om aktivisering av elever. 

   Simensen, Jacob Hagelund (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I løpet av min utdanning har jeg så langt frontet et syn om at jo mer aktive elevene mine er, jo bedre. I denne bacheloroppgaven setter jeg som mål å utfordre og utforske mitt eget læringssyn med en kvalitativ ...
  • På andre siden av speilet 

   Kristiansen, Anneli (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: I denne oppgaven er det blitt utført en undersøkelse for å svare på hvorvidt musikkundervisningen har innflytelse på ungdomsskoleelevers identitet. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue ungdomsskoleelever ...
  • Planbok som pedagogisk verktøy. 

   Mellum, Vegard Solbakken (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillingen i oppgaven er «Hvordan kan det pedagogiske verktøyet planbok hjelpe lærere i deres profesjonsutøvelse?». Oppgaven forsøker å svare på dette ved å ta for seg ulike aspekter tilknyttet planbok som ...
  • Relevant naturfagundervisning? 

   Sandvold, Christine Turter (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne bacheloroppgaven ble skrevet underveis og etter et studieopphold i Alberta, Canada. Formålet med denne kvalitative studien har vært å finne kjennetegn på hva som kan regnes som relevant naturfagundervisning, ...
  • Religiøse høytidsmarkeringer i skolen 

   Bråthen, Madelen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om utfordringer og viktige prinsipper i markeringen av ulike religiøse høytider på skolen. I oppgaven har jeg valgt å legge særlig vekt på de muslimske høytidene id al-Fitr og id ...