• ”Da vår trio ble delt i to” 

   Stadsvold, Kristin Storbråten (Bachelor thesis, 2017)
   English: This study examines how the school system optimally can work to accommodate students who experience the separation of their parents. It focuses on youth in the ages of 12-16. The theoretical emphasis regards ...
  • Dannelsens betydning i fremtidens skole. Læreres dannelsesoppdrag i praksis. 

   Jørstad, Marte I. (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Danning har nå fått en større plass i læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2017). Samtidig er dannelsesbegrepet et utydelig begrep som skaper mye forvirring blant lærere så ...
  • Dannelsens paradokser. Skolens dannelsesoppdrag i et filosofisk og samfunnsetisk perspektiv. 

   Frøyhov, Steffen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudie om dannelsens paradokser i et samfunnsetisk og filosofisk perspektiv. Problemstillingen er: «Hva er dannelsens paradokser, og hvordan kan skolen drive dannelse på tross ...
  • «De ønsker å bli sett» - En kvalitativ studie av innagerende elever 

   Nymo, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Denne kvalitative studien søker etter svar på problemstillingen: Hvordan kan læreren ivareta innagerende elever? Studien har bestått av intervjuer av tre lærere fra ungdomsskolen og mellomtrinnet og en teoretisk ...
  • Digitalt forbedringspotensial hos lærere i ungdomsskolen. 

   Arnekleiv, Sjur Slettvold (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen «Hva slags forbedringspotensial ligger det i læreres bruk av digitale verktøy i skolen?». To lærere på ungdomstrinnet fra forskjellige skolekretser har blitt ...
  • Du er god nok! Litteraturstudie om tilrettelegging av mestring for elever med dysleksi. 

   Loktu, Thea Amanda Hansen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Temaet for oppgaven er mestring og dysleksi og omhandler hvorfor og til dels hvordan en særlig skal legge til rette for mestring hos elever med dysleksi. Oppgaven er fundert i både et samfunnsmessigperspektiv og ...
  • Dydsetiske bidrag i skolen. 

   Tetlimo, Kristine (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Etikk i skolen og dydsetikk er det overordna temaet for denne bacheloroppgaven. For å gi oppgaven et tyngre holdepunkt tilspisses temaet til dannelse og deretter til viktigheten av fenomenet læreren som forbilde. ...
  • Dyrking av elevers indre motivasjon. 

   Haugen, Vegard Eide (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven baserer seg på forskningsspørsmålet: Hvordan arbeider lærere målrettet for å fremme den indre motivasjonen hos gutter på 10. trinn i matematikk? For å svare på dette har jeg gjennomført kvalitative intervjuer ...
  • Elevaktivitet i sexsualundervisning. 

   Haganæs, Maren Sandvik (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven belyses hvordan underviningsmetoden kan påvikrer elevens tilegnelse av kunnskap, gjennom å se på elevaktivitet kontra tradisjonell undervisning i naturfag med tema prevasjonsmiddler. Det har blitt ...
  • Elevenes forståelse av begrepet kraft. 

   Solstad, Amalie Enghaug (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvordan utvikler elever sin forståelse for kraftbegrepet med og uten erfaring fra utforskende arbeidsmåter?”. For å undersøke dette har jeg brukt deler av praksisperioden ...
  • Elever i møte med ulike livstolkninger; RLE som holdningsskapende fag 

   Eliassen, Sara Ødegaard (Bachelor thesis, 2013)
   Formålsavsnittet for RLE- faget og målene i LK06 legger føringer for at undervisning i faget skal bidra til at barn og unge utvikler respekt for andre livstolkninger. Problemstillingen er utformet med mål om å finne svar ...
  • Elever med særskilte behov. -Mental inkludering for å bli en del av fellesskapet. 

   Jernslett, Magnus (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne oppgaven fokuseres det på elever med særskilte behov, og hvorvidt de blir inkludert som en del av fellesskapet. Her er det et fokus ikke bare på den fysiske, men også den psykiske inkluderingen av eleven. ...
  • Elevers forståelse av naturvitenskapens egenart gjennom utforskende arbeidsmåter. 

   Krogsæter, Bjørn Erik (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven bygger på en kvalitativ studie, hvor det ble gjort intervjuer knyttet til utforskende arbeidsmåter, naturvitenskapens egenart og elevenes epistemologiske forståelse av dette. Ut ifra dette er min ...
  • Elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. 

   Nordahl, Sigrid Øyen (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. I motivasjon skiller vi mellom indre og ytre motivasjon. Det finnes flere ulike teorier om motivasjon og hvordan vi kan øke ...
  • En vurdering av lærebøker i RLE-faget med fokus på kristendommens historie. 

   Jakobsen, Mia Emilsen (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunkt i fagområdet kristendommens historie i RLE og hendelser innenfor den. I læreplanen for RLE er det slått fast at det skal være et allmenndannende fag som oversikt og perspektiv over ...
  • Et dydsetisk perspektiv på skolens moralopplæring. 

   Røtvold, Hanna Emilie (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om på hvilken måte et dydsetisk perspektiv på skolens moralopplæring kan bidra til å fremme elevenes moralske karakterdannelse gjennom etikkundervisning. Bakgrunn for valg av tema ...
  • Et kritisk tenkende klasserom. Nøkkelen til visdom er gjennom spørsmål. Ved å tvile ledes vi til undersøkelse, og gjennom undersøkelse oppdager vi sannheten. 

   Helmersen, Jonatan (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I skolens styringsdokumenter står det at opplæringen skal fremme elevenes evne til kritisk tenkning. Dette var også hovedanliggende for Sokrates, som tok utgangspunkt i å stille sine studenter spørsmål for å finne ...
  • Folkehelse og livsmestring - fysisk aktivitet som avbrekk i skolehverdagen. 

   Rønningen, Synne (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Denne kvalitative studien tar for seg hvordan et avbrekk med fysisk aktivitet i løpet av skolehverdagen kan påvirke lærelysten og den grunnleggende kompetansen hos elevene. Bakgrunnen for oppgaven er spesielt knyttet ...
  • Forhold som påvirker lese- og skriveferdigheter. 

   Stræte, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven er et forsøk på å drøfte følgende problemstilling: “Hvordan spiller det som skjer i skolen inn på lese- og skrivenivået til en namibisk klasse på mellomtrinnet?” I oppgaven har jeg valgt å legge ...
  • Formativ vurdering på 9.trinn. Om vurdering, motivasjon og mestring. 

   Bågårud, Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne kvalitative og empiriske bacheloroppgaven bygger på problemstillingen: Hvordan påvirker formativ vurdering til økt motivasjon og mestring hos elever på 9.trinn? En forutsetning for optimal læring og utvikling ...