Now showing items 21-40 of 99

  • Ungdomskultur - et fremmedelement i skolen? 

   Bjørn, Emilie Nyfløt (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg ungdomskultur i skolesammenheng, og hvordan denne kulturen kan være en del av ungdomsskoleelevenes identitetsdannelse. Ungdomstrinnet er særlig vektlagt, og det vil bli drøftet om ...
  • Forhold som påvirker lese- og skriveferdigheter. 

   Stræte, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven er et forsøk på å drøfte følgende problemstilling: “Hvordan spiller det som skjer i skolen inn på lese- og skrivenivået til en namibisk klasse på mellomtrinnet?” I oppgaven har jeg valgt å legge ...
  • Elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. 

   Nordahl, Sigrid Øyen (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. I motivasjon skiller vi mellom indre og ytre motivasjon. Det finnes flere ulike teorier om motivasjon og hvordan vi kan øke ...
  • Hvordan undervisning om religiøse fortellinger kan sørge for kunnskap, fremme forståelse og etterkomme internasjonale retningslinjer for undervisning i livstolking. 

   Risbakken, Ragnhild (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Oppgaven undersøker hvordan RLE-faget kan etterkomme internasjonale anbefalinger for undervisning om religion og livssyn, og hvordan den religiøse fortellingen som metode kan sørge for kunnskap om religion og kultur, ...
  • Moralsk dannelse i spennet mellom individet og fellesskapet. 

   Hjaltadottir, Maria Klara Adalheidur (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven tar utgangspunkt i Charles Taylors bedømmelse av modernitetens konsekvenser. Han mener at det i moderniteten har blitt hevdet at individet er selvtilstrekkelig i moralsk henseende, og at mennesket i ...
  • Begrepsforståelse i naturfag hos flerspråklige elever. 

   Brunvoll, Marianne (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan tospråklig fagopplæring kan påvirke en flerspråklig elevs begrepsforståelse og mestringsfølelse i naturfag. For å finne ut om det ble endring med tospråklig fagopplæring, ...
  • Lesing som grunnleggende ferdighet 

   Freitag, Maiken Nordbye (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er lesing som grunnleggende ferdighet. Problemstillingen lyder som følger: ”Hvilke utfordringer er knyttet til lesing som grunnleggende ferdighet i et utvalg politiske dokumenter? Og ...
  • Elevers forståelse av naturvitenskapens egenart gjennom utforskende arbeidsmåter. 

   Krogsæter, Bjørn Erik (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven bygger på en kvalitativ studie, hvor det ble gjort intervjuer knyttet til utforskende arbeidsmåter, naturvitenskapens egenart og elevenes epistemologiske forståelse av dette. Ut ifra dette er min ...
  • Elevenes forståelse av begrepet kraft. 

   Solstad, Amalie Enghaug (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvordan utvikler elever sin forståelse for kraftbegrepet med og uten erfaring fra utforskende arbeidsmåter?”. For å undersøke dette har jeg brukt deler av praksisperioden ...
  • Kreativ skriving i naturfag. 

   Trønnes, Maya (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk:Problemstillingen min er: ”Hvordan viser elever forståelse for kjemiske reaksjoner i kreative tekster?” Metoden for min studie er å analysere 6 kreative tekster fra tre forskjellige elever. Disse elevene er ...
  • Muntlige ferdigheter – digitale hjelpemidler som kilde til utvikling. 

   Bang, Joakim (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen ”Hvordan kan digitale hjelpemidler fremme elevenes muntlige ferdigheter i engelskfaget?” Oppgaven undersøker hvordan tre lærere ved en ungdomsskole tar i bruk ...
  • Streben etter suksess. 

   Martinez Lunde, Ida-Cheyenne (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Formålet med oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som påvirker elevens evne til å gjøre lekser ved namibiske skoler. Ved bruk av kvalitativ metodeforskning har jeg innhentet data fra elever, lærere og rektor. ...
  • Hjem – skole-samarbeid, – en kilde til bedre tilpasset RLE-undervisning? 

   Nordberget, Edith Aune (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Dagens RLE-lærer har i sitt klasserom flere forskjellige religioner og livssyn representert, og læreren har nå mulighet til å tilpasse sin undervisning til dette mangfoldet. Dette mangfoldet av religioner og livssyn ...
  • Et dydsetisk perspektiv på skolens moralopplæring. 

   Røtvold, Hanna Emilie (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om på hvilken måte et dydsetisk perspektiv på skolens moralopplæring kan bidra til å fremme elevenes moralske karakterdannelse gjennom etikkundervisning. Bakgrunn for valg av tema ...
  • På andre siden av speilet 

   Kristiansen, Anneli (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: I denne oppgaven er det blitt utført en undersøkelse for å svare på hvorvidt musikkundervisningen har innflytelse på ungdomsskoleelevers identitet. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue ungdomsskoleelever ...
  • Lærarar sine tankar kring skriveutvikling. 

   Hareland, Erland (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Problemstillinga i denne rapporten er: Kva for tankar har lærarar om kva dei gjer under skriveprosessen for å utvikle elevane sine skriveferdigheiter? Fokusområdet er på responsløpet før-, under- og etter ...
  • Når veien er smal, er det lett å falle. Et studie om frafall i namibisk skole. 

   Hirsti, Ruben Amble (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Formålet med oppgaven var å finne ut om det eksisterte frafall og eventuelle årsaker til frafall på praksisskolen jeg var på i Namibia. For å kunne svare på dette så jeg på faktorer i hjemmemiljø, skolemiljø og ...
  • Selvregulerte elever – Anerkjennende indre dialogisk kartleggingsredskap. 

   Slåen, Thorstein (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Med en antakelse om at skolen legger for ensidig vekt på kognisjonssiden i selvreguleringen hos eleven, ble problemstillingen for oppgaven utformet: På hvilken måte kan elever kartlegge, og læreren legge til rette ...
  • Tilskuereffekt og forsvarsmekanismers innvirkning i avdekking og rapportering av seksuelle overgrep. 

   Paulsen, Eili Korntorp (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne oppgaven har som formål å belyse lærerens indre prosesser i møte med seksuelle overgrep. Gjennom kvalitative intevjuer, har jeg gjennom ulike spørsmål og illustrasjoner forsøkt å belyse hvorfor så få ...
  • Hjem-skole samarbeid i namibiske skoler. 

   Braskerud, Gard Martin (Bachelor thesis, 2015)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hjem-skole samarbeid ved tre ulike namibiske skoler; en fattig, en relativt velstående og en velstående skole. Forskningen er basert på observasjon og intervju av ansatte ved ...