Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Øystein Kyrre
dc.date.accessioned2016-03-01T12:10:34Z
dc.date.available2016-03-01T12:10:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381073
dc.descriptionErfaringsbasert master 90 poengnb_NO
dc.description.abstractDenne master oppgaven er skrevet i forbindelse med et studie i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Interessen for tema lojalitet er en følge av egen erfaring, studiet og temaets aktualitet. Jeg valgte å se på hva ansatte legger i begrepet lojalitet, hva som skaper og påvirker lojalitet og mot hvem de ansatte faktisk er lojale. Metoden som ble brukt var casebasert gruppeintervju og kvalitativ metode. Gjennom et teoretisk fundament, disse intervjuene og påfølgende analysearbeid har jeg fått frem mange interessante funn. Funn viktig for organisasjoner og deres ledere, nå og i fremtiden. Jeg fant ut at lojaliteten var mangfoldig og innholdsrik. Lojalitet var både dynamisk og foranderlig, samtidig som det kan være noe fast og konkret. Til hvem man var lojal kunne være kontekstuelt betinget, og noe som ble koblet ut og inn avhengig av både situasjon og person. Stor endringsfrekvens og stadig økende krav til de ansatte var typiske faktorer som utfordret og hemmet lojaliteten. Informasjon, medbestemmelse, god ledelse og involvering var faktorer som påvirket lojaliteten i positiv retning, og som også da var med å skape lojalitet. Sist, men ikke minst, var lojalitet noe som måtte fortjenes. Gjensidig tillit og lojalitet var noen av de viktigste premissene for lojalitetnb_NO
dc.description.abstractThis Master’s thesis was written in conjunction with a Master’s Degree in public administration at the Høgskolen i Hedmark (College of Hedmark) campus Rena. The interest for the theme loyalty comes from personal experience, the Master’s Degree and the theme’s relevance. I chose to focus on how employees define loyalty, what creates and influences loyalty and to whom employees are actually loyal. Methods used were case-based group interviews and qualitative methods. Through fundamental theory, these interviews and subsequent analytical work, I have made several interesting discoveries. Discoveries that is important for organizations and their leaders, today and in the future. I discovered that loyalty was both dynamic and changeable, but at the same time it could be something concrete. To whom an employee was loyal depended on context, and loyalty changed depending on both the situation and the individual. Continuous changes and increasingly high demands on the employees were typical factors that challenged and restricted loyalty. Information, joint decision-making, good leadership and involvement were factors that positively influenced loyalty, and also helped create loyalty. Finally, loyalty was something that had to be earned. Mutual trust and loyalty was one of the most important premises for loyaltynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectorganisasjonernb_NO
dc.subjectlojalitetnb_NO
dc.subjectendringernb_NO
dc.subjectmedbestemmelsenb_NO
dc.subjectinformasjonnb_NO
dc.titleLojalitet. Innhold, premisser & varianternb_NO
dc.title.alternativeLoyality. Content, premises &varietiesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge