Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFoss, Anders Bredalen
dc.date.accessioned2016-06-01T07:56:48Z
dc.date.available2016-06-01T07:56:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390982
dc.descriptionBachelor i skogbruk, Evenstad 2016nb_NO
dc.description.abstractTeknisk utvikling er elementært for effektivisering, ikke minst i skogbruket som kan framstå primitivt sammenlignet med andre bransjer. I en næring der jaget etter kubikk og miljøproblematikk møtes daglig, er alle hjelpemidler viktige. Å unngå avvik og feil samtidig som virkesflyten skal økes og effektiviseres, krever kompetanse. Dette er ikke gjennomførbart med mindre tradisjonelle metoder videreutvikles. Dette er grunnen til at det i de senere år har kommet et antall verktøy for å underlette driftsplanlegging. Formålet med disse er i hovedsak å kvalitetssikre og effektivisere informasjonslogistikken mellom gjennom deler av verdikjeden. I denne oppgaven er det studert effekten av et slikt verktøy (SB logg). Dette med hovedtyngden i rasjonaliseringsgevinsten uttrykt i minutt spart er drift, men også for å avdekke endringer i nedlagt tidsfordelingsstruktur hos driftsplanleggere. Studiet ble gjennomført på driftssjefer og entreprenører i oppdrag for SB skog. Resultatet viste en relativt høy tidsbesparelse spesielt for driftsplanleggere. Strukturen i nedlagt tidsforbruk for planleggere endres også sammenlignet med tidligere studier. Resultatene fra dette studiet viser derimot i ingen grad verdien av en «sikker» formidling av miljø, kultur og viltdata. Dette er, sammen med effekten som er sett på i dette studiet, elementært for verktøyets funksjon og eksistens. Det kan konkluderes med at SB logg gir en økning i tid spart per drift i forhold til det forrige studiet som ble gjort i 2013. Til tross for en tvunget upresis studiedesign reflekterer resultatene dagens praksis godt. Et slik verktøy vil effektivisere hverdagen til både entreprenører og driftsplanleggere. Tallene som er presentert i dette resultatet kan brukes til videre utregninger for økonomi og besparelse innad i bedrifter.nb_NO
dc.description.abstractTechnical development is elementary for streamlining, particularly in forestry, which may appear primitive compared to other industries.In an industry where volume requirements and environmental issues daily clash, are all rationalization tools important. Avoiding discrepancies and mistakes while increasing and streamlining the flow of timber, requires expertise.This is not feasible unless traditional methods are developed. This is the reason a number of tools has been introduced to facilitate the operation planning the recent years.Their purpose is mainly to ensure the quality and efficiency of information through the value chain. This study have analyzed the efficiency of such a tool(SB logg). This with the emphasis in rationalization advantages expressed in minutes saved for each operation,but also to reveal changes in the structure of time spent for operational planners.The study was conducted on operational managers and forest machine operators tasked by SB skog. The results showed a relatively high timesaving especially for operation planners. The “time spent-structure” for operational planners also changed compared with previous studies. SB logg also has a timesaving effect for harvester operators. The results shows however not the value of a "safe" registration of environmental, culture and game data. This, combined with the emphasized effect in this study, is the foundation of the tool's existence. The results from the study shows an increase in the time saved per operation compared to the previous study done in 2013. Despite an unfortunate study method, are the results reflected realistically. Tools as SB logg will rationalize the everyday to both forest operators and operational planners. The figures presented in this study can be used for further calculations for finance/timesaving within firms.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEffektivisering ved bruk av et sømløst IT/GIS basert planlegging og rapporteringsverktøy ved gjennomføring av skogsdrifternb_NO
dc.title.alternativeRationalization from the use of a seamless IT / GIS - based planning and reporting tool through forest operationsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915nb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel