Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBye, Camilla
dc.date.accessioned2016-06-28T10:43:49Z
dc.date.available2016-06-28T10:43:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394372
dc.description.abstractBehovet for storfekjøtt i Norge blir stadig større når melkekutallet går ned i takt med økt avdrått. For å kompensere for dette tapet og redusere mengde importert kjøtt, er det beregnet at det trengs en stor økning i antall ammeku og ammekuprodusenter de kommende årene. På samme tid finnes det store ressurser i ubrukte utmarksarealer i Norge, og forbrukeren får et stadig større fokus på renhet, sporbarhet og dyrevelferd. Å imøtekomme alle kravene og samtidig produsere mat på norske ressurser er ikke alltid den mest økonomiske utveien, men disse faktorene kan også åpne for muligheter til å hente ut en merpris i eksklusiv og lokalt produsert mat. Kan et ekstensivt driftssystem være like lønnsomt som et intensivt, og forvaltes ressursene på riktig måte? Denne oppgaven har som formål å sammenligne to alternative driftssystem på Mellem Gård, for så å komme frem til hva som er mest gunstig med bakgrunn i ressurser og økonomi. Et alternativ med et ekstensivt driftssystem med utmarksbeiter og rasen Aberdeen Angus, sammenlignes med et intensivt driftssystem med innmarksbeiter og rasen Charolais. I førstnevnte alternativ med et ekstensivt driftssystem, er det benyttet markedsundersøkelse for å kartlegge lokalbefolkningens ønske om å betale merpris for ”grassfed” Aberdeen Angus. Markedsundersøkelsen viste til at av de 42 personene som ble spurt, stilte flertallet seg positive til å betale en merpris på 185 kr/kg (inkludert moms) for lokalprodusert og grasfôra Aberdeen Angus. Skaslien Gjestgiveri, en lokal restaurant som benytter seg av mye lokale råvarer, stilte seg også positive til å servere produktet i restauranten. Ved å summere ønsket bestillingsmengde, ville det vært mulig å forsvare økte investeringer i kjølerom og kjølebil, samt økt arbeidsmengde. Alternativet ga med andre ord den høyeste dekningsbidraget, samtidig som det ga den høyeste ressursutnyttelsen. Det kom også best ut på kalvingsvansker, noe som er svært viktig for en produsent i oppstartsfasen. Dette ble alternativet som i oppgaven er fullprosjektert, hvor deler av slaktet tilbakeleveres for privat salg. Det er allikevel mange faktorer det må tas hensyn til. Et intensivt system vil trolig kunne gi bedre avkastning med lavere arbeidsmengde, men et ekstensivt system hvor en må yte noe mer arbeid for å ha samme avkastning, vil kunne bidra til både merkevarebygging og til noe positivt for nærmiljøet. Hvordan framtidsutsiktene er for en lokal mat, er vanskelig å si, men en avtale med Nortura vil øke stabiliteten i produksjonen.nb_NO
dc.description.abstractThe need of beef production in Norway is getting larger as the number of milking cows decreases with increased milk yield. To compensate for this loss and to avoid a big quantity of imported meat, the beef cattle number needs to increase the following years. At the same time, the country has big resources in uncultivated pasture, and the consumer is focusing on clean and healthy food, as well as animal welfare. To meet all these needs and at the same time produce food on Norwegian resources is not always the most economical way. But these factors can also be used to get a premium price on locally produced and grassfed food. Can an extensive production system be as profitable as an intensive system, and is the resources managed in a proper way? In this assignment, we will look at and compare two alternative production systems at Mellem Farm, to figure out what is the most beneficial on the basis of economy and resources. An alternative with an extensive system with uncultivated pasture and the breed Aberdeen Angus will be compared with an intensive system with cultivated pasture and the breed Charolais. In the first alterative, a market research is used to determine if the consumer would pay a premium price for locally and grassfed beef from Aberdeen Angus. The results from the market research is mostly positive, and the majority would like to pay a price of 185 NOK/kg for locally produced and grassfed Aberdeen Angus. A place called Skaslien Gjestigiveri, a local restaurant that uses local food in their menu, was also interested in the project, and they would like to use the product in their menu. The research showed that selling beef from Aberdeen Angus could defend the increased prices in storage and transportation, as well as the increased work hours. In other words, the alternative gave the highest economical returns, and the farm resources were properly managed. At the same time, Aberdeen Angus has a low rate of calving difficulties, which is important in the beginning. This is the alternative that is presented in the result- chapter. There are still many factors that must be taken into account. An intensive system is likely to bring higher returns with a lower workload, but an extensive system with a higher workload, can help branding, at the same time as it brings something positive to the local community. How the future prospects for local food will look like, is still unsure, but an agreement with Nortura could increase the output stability.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleAlternativt driftssystem for ammeku på Mellem gårdnb_NO
dc.title.alternativeAn alternative system of beef production at Mellem Farmnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel