Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMidtskogen, Vibeke Salvesen
dc.date.accessioned2016-06-29T12:13:01Z
dc.date.available2016-06-29T12:13:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394723
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Tema for oppgaven er «kvalitet for ettåringene rundt oppstart i barnehagen». For å utforske temaet har jeg valgt disse tre forskningspørsmålene: 1. Hvordan opplever foreldre og pedagogiske ledere oppstarten for ettåringer i barnehagen? 2. Hva mener foreldre og pedagogiske ledere er viktig for oppstartsperiodens kvalitet for ettåringene? 3. Hvordan kan deres opplevelser og syn på hva som er viktig i oppstartsperioden forstås i lys av forskning og teori om kvalitet i barnehagen? I dag begynner de aller fleste barn i barnehagen når de er ett år. Det har ført til økt forskning på denne aldersgruppen, med særlig vekt på personalets kompetanse og barnegruppens størrelse som sentralt for kvaliteten i barnehagen. Selve oppstartsperioden for ettåringene i barnehagen finnes det derimot ikke så mye forskning om. Jeg ønsker derfor å bidra til å sette mer fokus på hvilke sider ved kvalitet som er viktige når ettåringene begynner i barnehagen. I denne oppgaven har jeg brukt teori som deler kvalitet inn i strukturelle og prosessuelle sider. Teori om inkludering og tilpasset opplæring er også presentert for å gi større forståelse for hvordan man kan legge til rette for kvalitet under oppstart for ettåringene i barnehagen. Kvalitativt halvstrukturert intervju er blitt brukt som metode. Ved å intervjue både foreldre og pedagogisk ledere, ønsker jeg å få ett mer nyansert bilde på hva som kan være viktig for oppstartsperiodens kvalitet for ettåringene. Hvordan pedagogiske ledere og foreldres opplevelser og syn på hva som er viktig i oppstartsperioden har blitt sett i lys av tidligere forskning og teori. Denne oppgaven viser til at små barnegrupper og spesielt personalets relasjonkompetanse er helt sentralt for å fremme kvaliteten under oppstarten. Foreldre og pedagogiske ledere knytter oppstartsperioden til når barnet er trygg i barnehagen og vil variere etter hvordan hver enkelt ettåring opplever oppstarten. Ved å tilpasse oppstartsperioden etter barnets behov, må en ta høyde for at oppstartsperioden i barnehagen tar mer enn de første tre dagene i barnehagen. Ett interessant funn som er gjort gjennom denne studien, er at søvnmønsteret kan gi oss informasjon om ettåringene er trygge eller ikke i den nye barnehagetilværelsen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The theme of this paper is "Quality for the one-year olds in the start phase in kindergarten". Investigating the theme, I have chosen the three following research questions: 1. How do parents and pedagogical leaders experience the starting up for one-year olds in kindergarten? 2. What do parents and pedagogical leaders consider important in the starting up phase regarding quality for the one-year olds? 3. How could their experiences and views as to what is important in the starting up phase be understood in the light of research and theory? Most children attend kindergarten from the age of one today. This fact lead to increased research towards this age group with special emphasis on the competence of staff and the group size as being crucial for quality in kindergartens. The starting up phase for the one-year olds, however, has been shown rather less research interest. My wish therefore, is to contribute to a focus on what aspects of quality are of importance when one year olds start in kindergarten. In this paper, I have applied theory dividing quality into structural and process related aspects. Theories of inclusion and adaptive education are presented in order to build greater understanding for how improved quality could be achieved during the primary phase in kindergarten for one-year olds. Qualitative semi structured method was used. By interviewing both parents and pedagogical leaders, I aim to get a more diverse picture of what could be important for a one-year old child at upstart.Existing theory and research concerning pedagogical leaders and parents experiences and views as to the importance of the starting up phase, has been consulted. This paper points to small groups and in particular the relation building competence of staff as being crucial in achieving quality during start up in kindergarten. By adjusting the length of the preliminary phase to the need of the child, it should be considered to prolong this period for more than the first three days. The pattern of sleep reveals to what extent the child feels secure in the new environment. This work suggests that further research may be required in this vulnerable period.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectoppstartnb_NO
dc.subjectettåringernb_NO
dc.title«Hva gjør det med livet til et lite menneske som starter livet sitt med og ikke bli sett, eller tatt hånd om når det gir uttrykk for en sterk følelse?» En undersøkelse om kvalitet rundt oppstart i barnehagen for ettåringene.nb_NO
dc.title.alternative"Quality for the one-year olds in the start phase in kindergarten".nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel