Show simple item record

dc.contributor.authorSæther, Marius
dc.contributor.authorPindsle, Michael
dc.date.accessioned2016-09-16T09:12:58Z
dc.date.available2016-09-16T09:12:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407748
dc.description.abstractHensikten med oppgaven vår er å finne ut hvordan en nyutdannet eiendomsmeglerfullmektig kan gå frem for å anskaffe seg oppdrag. Kapittel 1 er innledningen av oppgaven. I dette kapittelet presenterer vi problemstillingen, og bakgrunnen for valget av denne. Videre sier vi litt om hvordan vi skal disponere oppgaven, før vi til slutt kommenterer kort om hvilke forventinger vi har til den. Kapittel 2 er teorikapittelet vårt. I denne delen går vi igjennom de viktigste faktorene ved oppgaven. Først i kapittelet sier vi litt om eiendomsmegleryrkets historie i Norge hvor vi tar for oss de viktigste lovendringene for oppgaven vår. Videre sier vi litt om god meglerskikk som er en betydelig del av alle faser ved eiendomsmegling. Deretter skal vi se på hvilken betydning markedsføring og forberedelsen av oppdragene har for problemstillingen vår. Helt til slutt i kapittelet skal vi se på tidligere forskning på samme temaet. Kapittel 3 er metodedelen vårt. Vi starter denne delen med å si litt om hva metode er, og hvilke metoder som var aktuelle for oppgaven vår. Deretter kommer vi til valget av metode og valg av forskningsdesignet vi følte passet best for oss. Helt til slutt i metodekapittelet begrunner vi metode for innhenting, og valget av informanter. I kapittel 4 kommer vi til analysedelen vår. Dette er det viktigste kapittelet i oppgaven vår da det er her vi ser på de ulike funnene vi har gjort i oppgaven. I dette kapittelet sier vi litt om hvordan meglere faktisk går frem for å innhente oppdrag. I tillegg til dette skal vi se på de mest brukte og vellykkede metodene. Det er i denne delen av oppgaven vi faktisk ser hvilke metoder som hyppigest brukes og som fungerer for en nyutdannet eiendomsmeglerfullmektig ved innhenting av oppdrag. Kapittel 5 er det siste kapittelet av oppgaven vår, drøftelse og konklusjon. I dette kapittelet skal vi komme med egne kommentarer til funnene vi har gjort i kapittel 4. Videre skal vi så langt det lar seg gjøre prøve å komme frem til en konklusjon til problemstillingen vår.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of our thesis was to find out how a recent graduate real estate manager can proceed to acquire quests. Chapter 1 is the introduction of our task. In this chapter we present the problem and reason for why we chose this. Moreover, we say a little about how we should allocate our task, at the end of this chapther we will commenting briefly about the expectations we have for the task. Chapter 2 is theory to our chapter. In this section, we examine the key factors for our task. First chapter says a bit about real estate mangers story in Norway where we look at the most important legislative changes for our task. Moreover, we say a little about good real estate practice that is a significant part of all phases of real estate. Then we will look at the importance of marketing and preparation of missions. Finally in this chapter we will look at previous research on the same topic. Chapter 3 is the method part of our task. We start this section by a saying little about what method is and which methods were appropriate for our task. Then we come to the choice of method and choice of research design we felt was best suited for our task. Finally in the method chapter we will justifies method of collection, and the choice of informants. In Chapter 4 is the analysis section. This is the most important chapter in our task as it is here we look at the various discoveries we have made in our task. In this chapter, we will say a little about how brokers actually proceed to obtain quests. In addition to this, we will look at the most widely used and successful phenomena. It is in this task that we actually see which methods that are most used and works for a recent graduate real estate agent. Chapter 5 is the final chapter of our task, discussion and conclusion. In this chapter we will come up with own comments to the findings we made in Chapter 4. Furthermore, as far as possible try to arrive at a conclusion to our problem.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglerenb_NO
dc.titleHvordan lykkes som eiendomsmeglerfullmektig?nb_NO
dc.title.alternativeHow to succeed as a recent graduated real estate attorney?en
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record