Show simple item record

dc.contributor.authorGravli, Anne-Lene
dc.date.accessioned2016-09-19T09:01:47Z
dc.date.available2016-09-19T09:01:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2408254
dc.descriptionFordypningsoppgave i kreftsykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Det finnes ca.34000 barn og unge under 18 år som har eller har hatt foreldre med kreft. Møte med kreftsykepleier kan ha betydning for hvordan barnet takler opplevelsen av sykdom og situasjonen. Hensikt: Det er viktig å belyse hvilke kunnskaper og egenskaper en kreftsykepleier bør ha i møte med barn som pårørende. Problemstilling: Hvordan kan kreftsykepleier kommunisere med barn som pårørende til en mor som snart skal dø av kreft, slik at hverdagen oppleves trygg? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, og har innhentet litteratur fra både pensum, selvvalgt og forskning. Det er brukt 8 vitenskapelige artikler for å belyse problemstillingen. Funn/ diskusjon: Funn i litteraturen viser at barn ønsker konkret og tilpasset informasjon om foreldres sykdom. Det er viktig at foreldrene ser og snakker med barna om deres situasjon. Barna ønsker å snakke med en utenforstående som kreftsykepleier for å skåne foreldrene. Foreldre trenger hjelp av kreftsykepleier til å vite hva de skal snakke med barn om, og hvordan de skal møte barnas reaksjoner. Dette kan kreftsykepleier støtte foreldrene med ved hjelp av god informasjon og veiledning. Barn ønsker at hverdagen skal være så normal som mulig. Skole og venner er av stor betydning og er et fristed, hvor de kan distansere seg fra morens sykdom. Det er viktig at kreftsykepleieren samarbeider med andre instanser for å ivareta barna i et langsiktig perspektiv. Konklusjon: Kreftsykepleieren kan ved hjelp av kommunikasjonskompetanse bidra til at barnet blir trygg i situasjonen og kan åpne seg for kreftsykepleieren. Funn viser også viktigheten av at kreftsykepleierens holdninger og interesse for barnet, er forutsetninger for å få en god relasjon til barnet.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): Background: In Norway there are about 34,000 children and young people under 18 years who live as next of kin of a parents with cancer. Meeting with oncology nurse may effect how your child handles the experience of illness and the situation. Aim: It is important to shed light on the knowledge and abilities a oncology nurse should have in the face of children as dependents. Problem: How can an oncology nurse communicate with children as dependents for a mother who will soon die of cancer, so that everyday perceived safe? Method: The thesis is a literature study, and obtained literature from both the curriculum chosen and research. It is used 8 scientific articles to highlight the issue. Findings/ Discussion: Based on literature shows that children want specific and customized information about their parent´s illness. It is important that parents see and talk with the children about their situation. The children want to talk to an outsider as an oncology nurse to spare parents. Parents need help from oncology nurse to know what to talk with children about, and how to meet the children´s reactions. Children want their lives to be as normal as possible. School and friends is of great importance and is a sanctuary where they can distance themselves from his mother´s illness. It is important that oncology nurse collaborates with other agencies to safeguard children in the long term. Conclusion: Oncology nurse can using communication skills help the child become confident in the situation and may open themselves to oncology nurse. Findings also show the importance of oncology nurses attitudes and interests of the child are key to getting a good relationship with the child.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttrygghetnob
dc.subjectsafetyeng
dc.subject.meshbarnnob
dc.subject.meshpårørendenob
dc.subject.meshchildreneng
dc.subject.meshfamilieseng
dc.subject.meshkreftsykepleienob
dc.subject.meshoncology nursingeng
dc.subject.meshforeldrenob
dc.subject.meshparentseng
dc.subject.meshkreftnob
dc.subject.meshcancereng
dc.subject.meshkommunikasjonnob
dc.subject.meshcommunicationeng
dc.title«Hva er det som skjer?» -et barns opplevelse av å ha en syk mammanb_NO
dc.title.alternativeWhat is happening? -A child´s experience of having a developed cancer mum who will soon die.nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber80 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record