Now showing items 21-40 of 99

  • De eldste barnas utelek i barnehagen. 

   Nystuen, Randi Synøve (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for min bacheloroppgave er «De eldste barnas utelek i barnehagen». Uteleken ses som en viktig del av den norske barnehagekulturen, og i min oppgave har jeg søkt å finne hvilke kvaliteter denne leken gir barna. ...
  • De stille barna. 

   Halvorsen, Yvonne. M. (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne oppgaven har det blitt undersøkt hva som kjennetegner de stille barna, og måter de blir møtt i barnehagen. Valg av metode har vært empirisk i form av kvalitativt intervju med fire barnehagelærere. De kom ...
  • De stille barna. 

   Løken, Maria Kjensmo (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Tema i denne oppgaven er de stille barna. Jeg har gjennom intervjuer i tre ulike barnehager undersøkt hva som kjennetegner stille barn og hvordan man kan legge til rette for at de får medvirke i barnehagen. Formålet ...
  • De yngste barnas medvirkning ved måltider i barnehagen 

   Bjørke, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk:Tema for denne bacheloroppgaven er de yngste barnas medvirkning i rutinesituasjoner i barnehagen. Oppgaven tar for seg hvilke forståelse barnehagelærere har for ettåringers muligheter for medvirkning under måltider. ...
  • Den første tiden i barnehagen. 

   Sandlie, Marthe Orrhaug (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hvordan kan barnehagelæreren legge til rette for at de yngste barna får en best mulig tilvenning i barnehagen? Dette har vært problemstillingen og utgangspunktet for min bacheloroppgave. Gjennom intervjuer med en ...
  • Den interetniske lekens betydning for barns språkutvikling. 

   Rykhus, Cecilie Nilsen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hvordan kan barnehagen legge til rette for gode muligheter for språkutvikling for minoritetsspråklige barn i barnehagen? Jeg har i denne oppgaven valgt å fokusere på den interetniske leken fordi det er leken som ...
  • ” Det begynte allerede i barnehagen”. En bacheloroppgave om mobbing i barnehagen. 

   Hilsen, Janicke Vilnes (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Forskning viser at mobbing er et fenomen som gjelder barn i barnehagen på lik linje med barn i skolen, og barnehagene har en samfunnsoppgave i å forebygge dette. Mitt ønske med denne oppgaven var å få et innblikk ...
  • Det er et troll! 

   Karlsen, Kjetil (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven, med utgangspunkt i barns lek og læring i naturen, forsøkes det å finne svar på problemstillingen «Hvordan er pedagogisk leders syn på naturens potensiale for lek og læring, og hva er fire barns ...
  • Det estetiske rommet og de yngste barna. 

   Kogstad, Lillian (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg gjort rede for ulike teoretikeres syn på det fysiske miljøets betydning for de yngste barna. Jeg har også sett på sammenhengen mellom de ulike teoriene, og forsøkt å svare på ...
  • Det første møtet. 

   Hagen, Silje Eikemo (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å søke etter teori og empiri rundt min problemstilling ”hvordan kan jeg som pedagogisk leder, sammen med barnehagen, sørge for et trygt første møte for ett- og toåringer?”. ...
  • Diskurser rundt og usynliggjøring av barn. 

   Løken, Maren (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Gjennom dette studiet har jeg sett på hvordan rådende diskurser er med på å endre de voksnes holdninger og bevissthet rundt egen profesjonsutøvelse opp mot problemstillingen: Kan diskurser rundt læring og atferd ...
  • Drømmehuset 

   Bay, Kristen (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: «Hva kan man oppnå ved å utnytte de ulike egenskapene i en gruppe i et tverrfaglig prosjektarbeid»? Jeg har gjennomført et tverrfaglig prosjektarbeid med en førskolegruppe. Temaet for prosjektarbeidet har vært hus, ...
  • Du og jeg, for evig og alltid. Vennskap mellom barn, og hvordan personalet kan være med å påvirke dette. 

   Flindrum, Gry (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Vennskap mellom barn i barnehagen er et lite belyst tema innenfor pensum for barnehagelærerutdanningen. Dette er noe jeg anser som viktig, så denne oppgaven tar for seg vennskap mellom barn og hvordan personalet ...
  • Du og jeg, og vi to! En oppgave om hvordan pedagogisk leder arbeider med barn som har sosiale vansker. 

   Skaug, Linda Severine Kolloen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg hatt fokus på sosial kompetanse, og hvordan pedagogisk leder arbeider med barn som har sosiale vansker. For å finne et best mulig svar på oppgaven har jeg brukt intervju som datainnsamlin ...
  • Du, den reven der, er det bokstaven A? Leseaktiviteter- et godt grunnlag for språkutvikling. 

   Larsen, Aud Berith (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hvordan kan arbeid med leseaktiviteter i barnehagen bidra til å støtte barns språkutvikling? Det er problemstillingen jeg valgte å arbeide med. Hensikten med oppgaven var å øke mine kunnskaper innen leseaktiviteter ...
  • En analyse av rammeplanene for barnehagen med fokus på begrepet omsorg. 

   Rindal, Synne (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan omsorg har blitt skrevet frem i de tre rammeplanene for barnehagen. For å få skape en bedre forståelse av omsorg har jeg sett på hva fire ulike teoretikere ...
  • En god start i barnehagen. 

   Mandt, Jenny Køgel (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Ett- og toåringene er en voksende barnegruppe i barnehagen (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2012). Viktigheten av god tilvenning blir derfor et sentralt tema i barnehagene fremover. Abrahamsen sier at kunnskap er ...
  • Forebygge mobbing i barnehagen 

   Holtet-Stokkebekk, Anniken (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om tema mobbing og hvordan barnehagelærere kan arbeide med forebygging av mobbing i barnehagen. Jeg har brukt kvalitativt intervju for å undersøke hvordan barnehagelærere arbeidet med ...
  • Foreldresamarbeid med minoritetsforeldre i barnehagen. 

   Weymar, Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Mange pedagoger opplever foreldresamarbeidet med minoritetsforeldre som krevende. Dette er en kvalitativ studie om hvordan pedagoger kan bedre samarbeidet med minoritetsforeldre. Oppgaven inneholder ulike teorier ...
  • Foreldresamarbeid når barn opplever samlivsbrudd. 

   Nygård, Åsa Charlotta (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I dag er det mange barnehagebarn som opplever samlivsbrudd i hjemmet og det er stor sannsynlighet for at barnehageansatt møter barn som gjennomgår et samlivsbrudd. Min bacheloroppgave dreier seg om foreldresamarbeid ...