• Det estetiske rommet og de yngste barna. 

      Kogstad, Lillian (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg gjort rede for ulike teoretikeres syn på det fysiske miljøets betydning for de yngste barna. Jeg har også sett på sammenhengen mellom de ulike teoriene, og forsøkt å svare på ...