• Å plutselig bli stor. Om overgangen fra småbarnsavdeling til avdeling for store barn. 

   Motrøen, Monika (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven handler om utfordringene barn møter i overgangen mellom småbarnsavdeling og avdeling for store barn, og hvordan barnehagen ivaretar barnas behov for omsorg og tilknytning. Antall voksne halveres og ...
  • Det første møtet. 

   Hagen, Silje Eikemo (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å søke etter teori og empiri rundt min problemstilling ”hvordan kan jeg som pedagogisk leder, sammen med barnehagen, sørge for et trygt første møte for ett- og toåringer?”. ...
  • En god start i barnehagen. 

   Mandt, Jenny Køgel (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Ett- og toåringene er en voksende barnegruppe i barnehagen (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2012). Viktigheten av god tilvenning blir derfor et sentralt tema i barnehagene fremover. Abrahamsen sier at kunnskap er ...
  • Kompetanseheving for personalet tilknyttet tema utrygg tilknytning hos barnehagebarn 

   Pålerud, Karoline (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I min bacheloroppgave har jeg valgt å fokusere på barn med en utrygg tilknytning. Gjennom kompetanseheving hos personalet vil jeg belyse disse barna og deres tilknytningsadferd.. Jeg har valgt følgende problemstilling: ...
  • Kvalitet og psykisk forebyggende arbeid i barnehagen. 

   Nordli, Karoline Tveter (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven handler om kvalitet i barnehagen. Gjennom et systematisk informasjonssøk og en kildekritisk gjennomgang av dokumenter undersøker denne oppgaven betydningen av kvalitet i barnehagen. Dette har jeg ...
  • Når ettåringen begynner i barnehagen. 

   Sæther, Hege Cathrine (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven vil se nærmere på hva personalet i barnehagen bør fokusere på når de tar imot både barn og foreldre ved oppstartsperioden i barnehagen. Hvordan det kan legges til rette for at tilvenningen i barnehagen ...
  • Tilknytning i små og store barnegrupper 

   Bugueno, Hanne Fodnes (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet små barns tilknytning i store og små barnegrupper. Problemstillingen er; Påvirker størrelsen på barnegruppa kvaliteten på tilknytningen? For å kunne svare på dette har ...
  • Tilrettelagt omsorg i overgangen mellom småbarnsavdelig og storbarnsavdeling. 

   Reinemo, Mai-Ly (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg. Oppgaven omhandler viktigheten av at personalet i barnehagen tilrettelegger god omsorg for hele barnegruppen samt hvert enkelt barn i overgangen fra småbarnsavdeling til ...
  • Tilvenning for de yngste barna i barnehagen. 

   Pettersen, Ina (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: De yngste barnas tilvenning i barnehage er et lite belyst tema innen pensum for barnehagelærere. Denne oppgaven tar for seg viktigheten i et trygt førstemøte med barnehagen og deres ansatte, både for barn og foreldre. ...
  • Tilvenning for de yngste barna i barnehagen. 

   Aaslie, Madelaine (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven fokuserer på hva som kan bidra til å skape en trygg og god tilvenningsperiode for de yngste barna i barnehagen. Teori fra blant annet Bowlby og Winnicott om tilknytning og overgangsobjekt belyser ...
  • Tilvenning for ettåringene i barnehagen. 

   Nyborg, Jannecke (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven retter jeg fokus mot hvilke faktorer som kan bidra til en god tilvenning for ettåringene i barnehagen. Antallet av ettåringer som starter i barnehagen er økende og med det øker behovet for en ...
  • Tilvenning hos de yngste barna i barnehagen. 

   Sagbakken, Josefine (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg tilvenningsperioden til de yngste barna på småbarnsavdelingen i barnehagen. Det blir stadig flere små barn i barnehagen i dag, og viktigheten av å ha kunnskaper om tilvenning og tilknytning ...
  • Utrygg tilknytning i barnehagen. 

   Fasteraune, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I min bacheloroppgave har jeg valgt å fokusere på utrygg tilknytning hos de yngste barna i barnehagen. Målet mitt med oppgaven var å finne ut hva utrygg tilknytning er og hvordan tilrettelegge for trygg tilknytning ...