Show simple item record

dc.contributor.authorHalsaa, Lillan
dc.contributor.authorKommisrud, Kristin
dc.date.accessioned2017-01-05T13:04:58Z
dc.date.available2017-01-05T13:04:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426438
dc.description.abstractStudiens hovedmål er å frembringe mer kunnskap om ungdom i en dobbel rolle, de som strever psykisk og som samtidig har foreldre med rus/psykisk lidelse. Vi ønsket å få ungdom til å fortelle om det de var opptatt av rundt egne psykiske helseplager og møtet med Poliklinikk for barn og unges psykiske helse (BUP). Både barn som har foreldre som strever og ungdom med psykiske lidelser er grupper det satses på å nå med god hjelp på et tidlig tidspunkt. Samtidig viser vår kunnskapsstatus at det fortsatt er mangelfullt med hensyn til kvalitative studier hvor barn og unge gis en stemme. Særlig er det lite kunnskap om barn og ungdom i den doble kategorien pårørende og pasient, som vår studie retter seg mot. For å kunne utvikle helsetjenesten generelt og BUP spesielt for denne gruppen barn og unge, trenger vi mer kunnskap. Vi har behov for å vite mer om hvordan disse barna forstår sine vansker, og hva de selv opplever som god hjelp i møte med behandlerne. Med et fenomenologisk og fortolkende utgangspunkt valgte vi et kvalitativt design med semistrukturert intervju som datainnsamlingsmetode. En del av intervjuet var formet som et livsformsintervju med fokus på hverdagsliv, mens den andre delen besto av åpne spørsmål rundt ulike temaer knyttet til møtet med hjelpere/BUP. Ni jenter i alderen 17-23 år ble intervjuet. I det analytiske arbeidet benyttet vi en fortolkende og fenomenologisk tilnærming, med begrunnelse i vårt mål om å utforske hvordan individer skaper mening i sine livserfaringer. Funnene presenteres gjennom to artikler som ut fra ulike forskningsspørsmål besvarer den overordnede problemstillingen: Hvilke erfaringer er betydningsfulle for ungdom på BUP som også har foreldre som strever? Artikkel 1- ”Passe push - ungdoms erfaringer med BUP. En kvalitativ studie av ungdom på BUP som også har foreldre som strever”. Artikkelen viser at ungdom opplever det som 6 utfordrende å skulle søke hjelp på BUP, og fremhever tre særlige områder for hva som erfares som god hjelp på BUP. Funnene drøftes i forhold til implikasjoner for praksis og tjenesteutvikling. Artikkel 2 - ”Jeg er ikke noe offer for mamma. En kvalitativ studie av ungdom på BUP som også har foreldre som strever”. Fokuset er på unge i den doble rollen og deres forståelse av egne vansker. Studien viser at relasjonserfaringer og foreldrenes forklaringer veves inn i ungdommenes forståelse. Mange strever med å forstå og se sammenhenger knyttet til egne psykiske plager. Artikkelen drøfter hvordan ungdommenes selvforståelse påvirkes av normer, verdier og praksiser som igjen får betydning for møtet med de profesjonelle hjelperne. Samlet viser vår studie at det er en gjensidig sammenheng mellom ungdoms erfaringer av god hjelp, og ungdoms forståelse av egne vansker. Disse faktorene påvirkes igjen av BUPs praksis og av foreldrenes praksis. Det hele rammes inn av kulturelle praksiser knyttet til hvordan barn og barndom posisjoneres, og normer knyttet til barn i den doble rollen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectBUPnb_NO
dc.subjectungdomspsykiatrinb_NO
dc.title"Når man virkelig trenger det ... " : ungdoms erfaringer med BUP, når foreldrene også strevernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO
dc.source.pagenumber163nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record