Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Bjørn
dc.contributor.authorKnudsmoen, Hege
dc.date.accessioned2017-05-11T12:53:52Z
dc.date.available2017-05-11T12:53:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-8380-006-7
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442307
dc.description.abstractDenne rapporten gjengir hovedsynspunkter fra ledelsen ved avdelingene og den sentrale ledelsen ved Høgskolen i Hedmark, på bruken av og innholdet i de kandidatundersøkelsene som ble gjennomført ved høgskolen i perioden 2013-2015. Alle disse undersøkelsene har blitt gjennomført av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark på oppdrag fra ledelsen ved høgskolen. Oppdraget for kartlegging av behovet for fremtidige kandidatundersøkelser, som en nasjonal føring om kvalitetsvurdering, ble også gitt av ledelsen ved Høgskolen i Hedmark. Resultatene fra de tidligere kandidatundersøkelsene ble presentert for høgskolens ledergruppe og behandlet i høgskolens utdanningsutvalg. Ute på avdelingene var bruken av disse undersøkelsene nokså variert. Avdelingene gjennomførte i liten grad egne undersøkelser, men noen av profesjonsutdanningene hadde sentralt initiert evalueringsforskning i forbindelse med revisjon av rammeplanene. Noen studier hadde kontakt med bransjene de utdannet for, og fikk tilbake nyttig informasjon direkte fra virksomhetene. Når det gjaldt innhold ønsket ikke avdelingene ved Høgskolen i Hedmark at kandidatundersøkelsene skulle overlappe for mye med studentundersøkelsene som primært omhandler studietilfredshet og rekruttering. De mente dermed at spørsmål om studiekvalitet, valg av studium og forholdet mellom teori og praksis kunne dekkes av studentundersøkelsene. Kandidatundersøkelsene burde dermed være konsentrert om sentrale forhold knyttet til overgangen til arbeidslivet og forhold i arbeidslivet. De burde også ta med forhold knyttet til samarbeidet mellom høgskole og arbeidsliv. På bakgrunn av disse svarene er det laget et forslag til indikatorer i kandidatundersøkelser i høgskolens regi, som kan supplere nasjonale kartlegginger av masterstudier, slik at høgskolens egne kandidatundersøkelser kan omfatte bachelornivået også i fremtiden.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This report reflects upon perspective from the management of the departments and central management at Hedmark University College, on the use and content of the candidate surveys carried out in the period from 2013 until 2015. All of these surveys have been conducted by the Centre for Studies of Educational Practice (SePU) at Hedmark University College, assignment by the central management at the University College. The consignment for mapping the need for future candidate surveys, to follow up the national policy for quality assessment of our educational programs, was also given by central management at Hedmark University College in 2016. The results of the previous candidate studies were presented to the college’s management team and discussed in the college’s education committee at Hedmark University College. Outside the central management department, the use of these surveys was quite varied. The four campus departments did not carry out their own surveys, or to a small extent, but some of the professional education programs had centrally initiated evaluation research in connection with the revision of their educational plans. Some studies had contact with the sector their educated candidates and received useful information direct from the industry. When it comes to the content of candidate surveys in the future, the departments at Hedmark University College did not want the candidate studies to overlap too much with other student surveys, that primarily concern student satisfaction and recruitment. They therefore considered that questions about study quality, choice of study and the relationship between theory and practice could be covered by other student surveys. The Candidate studies should therefore be concentrated on key issues related to the transition to working life and work situations. They should also include relationships related to college-level collaboration and working life. Based on these answers, a proposal has been made for indicators in future candidates studies at the university college, which can complement national mapping of master’s candidate studies, as well as the university’s own candidate studies may include the bachelor level in future mappings.nb_NO
dc.description.sponsorshipHøgskolen i Hedmarknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet – Hedmarknb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;3/2017
dc.subjecthøgskolens vurderingernb_NO
dc.subjectkvalitetsvurderingnb_NO
dc.subjectutdanningskvalitetnb_NO
dc.subjectarbeidslivskompetansenb_NO
dc.titleBruk av kandidatundersøkelsernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record