Show simple item record

dc.contributor.authorClaussen, Joakim
dc.contributor.authorMohamud, Fahad M.
dc.contributor.authorBarstad, Katrine
dc.date.accessioned2017-08-02T15:09:03Z
dc.date.available2017-08-02T15:09:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449774
dc.descriptionBacheloroppgave i ledelse og organisasjonsutvikling 2017 & Bacheloroppave i serviceledelse og markedsføring 2017nb_NO
dc.description.abstractI oppgaven vår tok vi for oss og forsket på temaene ledelse, trivsel og motivasjon. Formålet var å se i hvilken grad ledelse og trivsel påvirket motivasjonen til ansatte med følgende problemstilling: Hvordan påvirker trivsel og ledelse motivasjonen hos ansatte ved to ulike sykehjem? For å besvare problemstillingen vår har vi brukt kvalitativ metode med fenomenologisk forskningsdesign, videre har vi valgt utvalg med maksimal variasjon innenfor strategisk utvalg for å finne våre informanter. Vi valgte å bruke semistrukturert intervju og utviklet en intervjuguide ut ifra teori rundt temaene våre for å sikre at informantene våre ga oss svar som belyste problemstillingen vår. Deretter analyserte vi funnene våre opp mot relevant teori innenfor ledelse, trivsel og motivasjon. Teoriene som ble mest brukt var Herzbergs tofaktorteori, Maslows Behovsteori samt teori om transformasjonsledelse og transaksjonsledelse. Resultatet av analysen vår viser at trivsel og ledelse har innvirkning på motivasjon, mer spesifisert at god trivsel og relasjonsorienterte ledere har en positiv innvirkning mens dårlig trivsel og fraværende ledere har en negativ innvirkning på motivasjon.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The main themes of this study were leadership, wellbeing and motivation. The aim was to research the extent leadership and wellbeing affected employees’ motivation with the following question: How wellbeing and leadership affected motivation amongst employees in two separate care institutions? To investigate this question qualitative methods were used with phenomenological research design, further we used a selection with maximal variation, within strategic selection to select informants. Semi-structured interviews were used and an interview guide was developed based on theory within our chosen themes, to ensure our informants’ answers enlightened our question. The data was then analysed against relevant theory within leadership, wellbeing and motivation. Herzberg’s two-factor Theory, Maslow’s hierarchy of needs theory together with transformational- and transactional leadership theory was used. Our analysis shows that wellbeing and leadership influence motivation, more specifically that good wellbeing and relationship- orientated leaders have a positive impact. Meanwhile poor wellbeing and absentee leaders have a negative impact on motivation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjecttrivselnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjectHerzbergnb_NO
dc.subjecttofaktorteorinb_NO
dc.subjectMaslownb_NO
dc.subjectbehovsteorinb_NO
dc.titleTrivsel, ledelse og motivasjon ved sykehjemnb_NO
dc.title.alternativeWellbeing, leadership and motivation in care institutionsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record