Show simple item record

dc.contributor.authorHadergjonaj, Dafina
dc.contributor.authorBergeng, Maria
dc.date.accessioned2017-08-21T08:11:15Z
dc.date.available2017-08-21T08:11:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451238
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne undersøkelsen har vært å forske på om det finnes noen suksessfaktorer for en befaring. For å finne ut av dette har vi fokusert på forberedelser før en befaring. Herunder har vi avgrenset oppgaven til salgstrening som forberedende tiltak i forkant av befaringen, og praktiske forberedelser før selve befaringen. Vi har i tillegg valgt å inkludere hva eiendomsmeglere synes er avgjørende for å få oppdrag når de er ute på en befaring, og vi har sett på hvilken struktur de bruker på selve befaringen for prøve å finne ut om satte rutiner har en positiv eller negativ effekt for å få oppdrag. For å finne ut hva som gjør at noen er mer suksessfulle ute på befaring enn andre, har vi intervjuet 7 meglere i ulike kjeder og i ulike byer. Problemstillingen for denne forskningen lyder slik; er forberedende arbeid og rutiner for befaringen avgjørende for eiendomsmeglerens oppdragsinngåelse, og i så fall hvilke? Finnes det suksessfaktorer for befaringen? Gjennom kvalitativ metode og ved hjelp av dybdeintervjuer, har vi avdekket vesentlige fellestrekk i eiendomsmegleres yrkespraksis, med tanke på både salgstrening og konkrete prosesser og rutiner både i forkant av, og gjennom selve befaringen. Vi har sett at de aller fleste eiendomsmeglere deltar på salgstrening, forbereder seg før en befaring, og følger en viss struktur for selve befaringen. Eiendomsmeglerne mener gode forberedelser, herunder både salgstrening og konkrete forberedelser før befaringen, er avgjørende for å få oppdrag, sammen med evnen til å skape gode kunderelasjoner. Struktur for selve befaringen må ikke gå på bekostning av god kundeorientering, og vi fant at dersom digitale virkemidler blir benyttet for å tilby en struktur, fant eiendomsmeglerne at bruken av denne måtte tilpasses etter kundene. Funnene våre sier noe om hva meglerne selv mener er avgjørende for å få oppdrag, og undersøkelsen kan ikke si noe om den reelle verdien av verken salgstrening, forberedelser eller rutiner. Vi kan kun foreslå en konklusjon basert på eiendomsmeglernes opplevde nytteverdi av disse faktorene.nb_NO
dc.description.abstractAbstract The purpose of this survey has been to uncover potential determinants of success, for a real estate agent’s initial sales meeting, where he meets with clients with the intent of presenting and selling his services. To do this, we have chosen to focus on preparatory work for the initial sales meeting, such as sales training and practical preparations before the sales meeting at hand. We have additionally chosen to include what real estate agents themselves consider to be crucial to make clients sign with them, and we have examined how they structure this meeting, with the intent to discover whether or not set routines have a positive or negative impact on signing clients. In order to find out what makes some agents more successful than others on the initial sales meeting, we have interviewed seven real estate agents, across different chains and in different cities. Our chosen issue for this survey, is; “is preparatory work and routines for the initial sales meeting, crucial for signing clients, and in that case, which ones? Are there determinants of success for the first sales meeting?” With a qualitative approach and thru the use of in-depth-interviews, we have discovered significant similarities in real estate agents working practice, concerning preparatory work. These similarities extend to the use of sales training and preparations before both a particular sales meeting, and thru out this sales meeting. We have found that a majority of real estate agents participate in sales training, conducts preparations before a sales meeting, and has a certain structure or uses certain routines while conducting this sales meeting. The real estate agents considered good preparations, meaning sales training and practical preparations, crucial for signing clients, along with the ability to create good customer relations. We found that it was equally important that a structure for the conduction of the meeting did not interfere with creating customer relations. When using digital tools to offer a structure for the meeting, real estate agents found it important to adapt the use of this to fit the clients at hand. Our findings reveal what real estate agents themselves find crucial for signing clients, but it is limited in the sense of discovering the actual benefits of sales training, other preparatory work or set structures/routines for the initial sales meeting. We can only suggest a conclusion based on the real estate agents perceived beneficial value of these matters.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectsuksessfaktornb_NO
dc.subjectbefaringnb_NO
dc.subjectsalgstreningnb_NO
dc.subjectforberedendenb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.titleSuksessfaktorer for eiendomsmeglerens befaringnb_NO
dc.title.alternativeDeterminants of success for the the real estate agent’s initial sales meetingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record