Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOnshus, Kristian Lie
dc.date.accessioned2017-10-03T12:03:25Z
dc.date.available2017-10-03T12:03:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458067
dc.description.abstractOppgavens tittel: Tilfriskning og sosial nettverksbygging: En kvalitativ studie om jenter med spiseforstyrrelser som eksponerer eget liv og sykdom på sosiale medier Hensikt: I oppgaven studerer jeg jenter med spiseforstyrrelser sin bruk av blogg og sosiale medier. Gjennom oppgaven ønsker jeg å framskaffe kunnskap om hvorfor jenter med spiseforstyrrelser velger å eksponere eget liv og sykdom(mer) for omverdenen på internett og årsakssammenhenger rundt utviklingen av deres spiseforstyrrelser. Jeg vil formidle denne forståelsen og innsikten til forskere, andre jenter med spiseforstyrrelser, skoleverket og andre det angår. Metode: Oppgaven bygger på den hermeneutiske vitenskapsfilosofien, der jeg har spesielt fokus på tolkningene til Gadamer, Ricoeur og Dilthey. Jeg har foretatt en kvalitativ undersøkelse, og har gjennomført semistrukturerte intervjuer med tre jenter som har eller tidligere har hatt spiseforstyrrelser. Mine informanter har også skrevet blogger om sine liv og erfaringer med spiseforstyrrelsene. I tillegg til intervjuene, har jeg lest og analysert jentenes blogger. Oppgaven har både en induktiv og deduktiv tilnærming, i tillegg til at den er eksplorerende. Teoretisk forankring og eksisterende forskning: I oppgaven har jeg støttet meg til forskning om spiseforstyrrelser og sosiale medier og blogg, samt teoretiske tilnærminger innenfor recovery. Som tilfriskningsstrategier innenfor recovery, har jeg tatt utgangspunkt i emosjonell og annen skriving, samt Donald Winnicotts begrep, overgangsobjekter. Gjennom blant annet Sherry Turkles teori om sosial interaksjon, har jeg gitt det sosiale livet på digitale plattformer en kritisk vinkling. Innenfor emosjonell skriving bygger jeg blant annet på Pennebaker (1997), som har gjort flere studier. Funn: Studien viser at ulike og sammensatte årsaker sannsynligvis ligger bak utviklingen av mine informanters spiseforstyrrelser. Mye tyder på at årsaksforholdene har sammenheng med hendelser/forhold ved jentenes oppvekst, som mangelfull omsorg og mobbing. Mine funn viser at å bygge nettverk er en viktig motivasjon for det digitale livet jentene lever, og kanskje spesielt for en av informantene, som er introvert og lite sosial i det virkelige livet. Jeg vurderer at en av jentene i perioder har bedrevet emosjonell skriving på bloggen, og fått positive effekter av å ordlegge sine innerste tanker og følelser på usensurert vis. Skrivingen har også fungert terapeutisk på andre måter for minst to av jentene. En av informantene har fått økt forståelse og støtte blant venner og familie gjennom sin formidling på bloggen. En annen har satt stor pris på kommentarene og tilbakemeldingene fra likesinnede på bloggen, og deres støtte, sympati og råd. Ut fra funnene, og dersom man godtar at Winnicotts teori om overgangsobjekter brukes i utvidet forstand, kan man også tolke at alle jentene har brukt sine spiseforstyrrelser som overgangsobjekter, mens to av jentene kan ha støttet seg til sine blogger som overgangsobjekter. Mine informanter ønsker i tillegg å være til hjelp og spre kunnskap til andre personer med spiseforstyrrelser, pårørende og helsepersonell, gjennom bloggen. Videre forskning: Det er behov for fremtidige kvalitative og kvantitative undersøkelser av fenomenet jeg har undersøkt. Kvantitative surveys kan si noe om utbredelse og omfang. I en oppfølgingsstudie hadde det vært interessant å undersøke om mine informanter har oppnådd terapeutiske effekter av å delta på min studie. Samtidig hadde det vært spennende og undersøkt mine informanters helsetilstand og deres bloggvirksomhet etter noen år. På denne måten kunne man ha kartlagt om de fortsatt lider av spiseforstyrrelser, om de fremdeles føler en identitet som spiseforstyrret og om de fremdeles blogger, og i tilfelle om hva.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet - Lillehammernb_NO
dc.subjectbloggingnb_NO
dc.subjectbloggnb_NO
dc.subjectspiseforstyrrelsernb_NO
dc.subjectsosiale mediernb_NO
dc.titleTilfriskning og sosial nettverksbygging: En kvalitativ studie om jenter med spiseforstyrrelser som eksponerer eget liv og sykdom på sosiale mediernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber116nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel