Show simple item record

dc.contributor.authorØverlien, Mina
dc.date.accessioned2017-11-14T10:16:34Z
dc.date.available2017-11-14T10:16:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466115
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en mastergradsoppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet. Oppgaven er en kvalitativ studie som undersøker juleavslutninger som et inkluderende fellesarrangement, og problemstillingen lyder som følger: «Hvordan forgår juleavslutninger ved en barneskole, og hva slags refleksjoner har lærere om juleavslutninger som et inkluderende fellesarrangement?» Formålet med oppgaven er å beskrive hvordan dette arrangementet foregår ved en skole, siden det er skrevet svært lite om dette tidligere. Samtidig vil jeg få frem læreres refleksjoner og erfaringer rundt arrangementet, og om de synes det bidrar til inkludering. Datainnsamlingsmetode for undersøkelsen er observasjoner av juleavslutninger og kvalitative forskningsintervjuer av lærere med erfaringer fra juleavslutninger. Disse metodene ga meg gode muligheter til å gå i dybden av tematikken. Informantenes ytringer ble tolket ut fra teori om inkludering, med fokus på kategoriene deltakelse og tilhørighet til fellesskapet. Disse to underkategoriene, i tillegg til hvordan lærerne forholder seg til det religiøse innholdet i juleavslutningen, utgjør de tre hoveddelene av analysen. Det viktigste funnet i denne undersøkelsen er at lærerne enstemmig ytrer at de opplever dette arrangementet som inkluderende for elevene. Lærerne hevder at det er et fåtall som ikke liker arrangementet, men at de tilpasser forestillingene slik at alle elevene får roller de er komfortable med. Videre tyder funnene på at juleavslutninger er med på å bedre klassemiljøet, og at de fungerer samlende for elevene. Ingen av lærerne har opplevd ekskluderende tendenser ved juleavslutninger som har ført til at noen ikke har kunnet delta, og ingen av informantene har møtt elever eller foreldre som har bedt om fritak fra dette arrangementet. Likevel var det elementer ved funnene mine som kan problematiseres. Et aspekt som diskuteres er om det nødvendigvis er et inkluderende arrangement selv om alle deltar. I et julespill var det mye bruk av humor, og for noen kan det være vanskelig å se sin religion bli fremstilt på en slik måte. I funnene kommer det også frem at noen av lærerne mener at religion er noe farlig som bør ufarliggjøres, og at bruk av humor kan være en måte å ufarliggjøre religioner på. Det diskuteres også om juleavslutninger er et fellesarrangement der elevmangfoldet blir borte, siden funnene kan tyde på at arrangementet kan fremme et visst konformitetspress.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a master thesis on adaptive education at Innlandet University Collage. The thesis is a qualitative study of Christmas endings as an inclusive whole school arrangement. The research question is as follows: “How do Christmas endings take place at a school, and what reflections do teachers have about Christmas endings as an inclusive whole school arrangement?”. The reason why I chose this thematic, is because of all the negativity there has been in the media about the traditional Norwegian church visit before Christmas during school hours. The main purpose of this study is to shed light on how this arrangement takes place at one Norwegian school. I also want to express teachers’ reflections about this arrangement, and ask if they think it can lead to a more inclusive school. The methodological approach of the thesis is qualitative interviews with four teachers and observation of three Christmas performances. I found these methods the most suitable to this thesis, because it gave me the opportunity to go into depth on the topic. The informants’ experiences are interpreted by using two categories from an operationalization of the inclusive term, the pupils’ participation and sense of belonging. These two categories from the inclusive term, and how teachers reflect about the religious content of the Christmas endings are the three main categories that makes the analyse. The most important finding is that all the teachers in this study say that this arrangement is inclusive. The teachers say that most of the pupils are positive to this arrangement. The findings indicate that those pupils who don’t want to attend to the arrangement are often shy, and do not like to perform in front of a crowd. The findings do not indicate that there is anything problematic at all related to the fact that this evening is focused around a Christian celebration. The findings also indicate that this arrangement has positive effects on the class environment, and it increases pupils sense of belonging. None of the teachers have experienced exclusive tendencies with this, and no pupils have searched exemption from it. There were several positive outcomes from this arrangement, but some of my findings can be problematised. One aspect I discuss is if this necessarily is an inclusive event even though all the pupils are participating. One class had an act on the birth of Jesus, and they presented this in a humorous way. For some it can be difficult to see their religion be presented in a mockingly way. The findings also reveal that some teachers said that religion is dangerous and should be “done unharmful”, and that humour is a way to avoid the “dangerous aspect” of religions. I also discuss whether Christmas endings is a whole school arrangement that values the diversity of pupils.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectjuleavslutningernb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.titleJuleavslutninger i skolen – et inkluderende fellesarrangement?nb_NO
dc.title.alternativeChristmas endings in schools – an inclusive whole school arrangement?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record