Show simple item record

dc.contributor.authorJohannesen, Marthe Ovesdatter
dc.contributor.authorNilsen, Tine
dc.date.accessioned2017-12-18T09:52:06Z
dc.date.available2017-12-18T09:52:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2472345
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Bacheloroppgavens hensikt er å sette fokus på selvmordstruende unge menn og hvordan sykepleier skal kunne nå fram for å fremme håp. Statistikker viser høyere tall blant menn enn kvinner og vi vil derfor gjennom denne oppgaven tilegne oss kunnskap om hvorfor det er slik og hvilken rolle sykepleier har for den selvmordstruende pasient. I sykepleie til selvmordstruende pasienter ser vi viktigheten med å etablere et menneske-til-menneskeforhold, som baserer seg på at sykepleier og pasient ser hverandre som unike individer. Etableringen av et slikt forhold krever opprettholdelse av sykepleier, og gjennom de ulike fasene vil et tillitsforhold og relasjonene bli tilstrekkelig for et godt samarbeid. Gjennomgående i oppgaven blir det satt fokus på hvordan en skal oppnå god relasjon og kommunikasjon med pasienten, og hva som kreves av sykepleier i møte med denne pasientgruppen. I møte med personer som ønsker å avslutte livet er det viktig at sykepleier er bevisst på egne kunnskaper og holdninger, da tematikken handler om refleksjoner rundt liv og død. Sykepleiers plikter trekkes fram i oppgaven som gir grunnlag for de yrkesetiske retningslinjene sykepleier forholder seg til hver dag. Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie som baserer seg på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, forskning og egne erfaringer fra praksis.nb_NO
dc.description.abstractAbstract The purpose of this bachelor thesis is to focus on suicidal, young males and how nurses can reach out and promote hope. Statistics show higher numbers among men than women who are suicidal and we would therefore, through this thesis, acquire knowledge about why it’s like this and which part nurses play towards the suicidal patient. When caring for suicidal patients we see the importance of establishing human- to- human interactions that are based on nurses and patients seeing each other as equals. The establishment of this relationship demands maintenance from the nurses. Through the thesis we put focus on how one can achieve good relations and communication with the patients as well as what it takes from a nurse when meeting this patient group. When meeting suicidal patients it is important that the nurses are conscious of their knowledge and attitudes because the theme surrounding the patients is about life and death. The nurses duty towards the patient is a part of the thesis as it lays the foundation for the nurses professional ethics that we relate to every day. This bachelor thesis is a literary study that is based on course material, our chosen literature, research and our own experience in the field.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectselvmordnb_NO
dc.subjectrelasjonsbyggingnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleÅ fremme håp til unge menn som ønsker å avslutte livetnb_NO
dc.title.alternativePromote hope for young men who want to end lifenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record