Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Vegard André
dc.date.accessioned2018-05-25T12:02:35Z
dc.date.available2018-05-25T12:02:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499292
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Studien tar for seg samarbeidet mellom skole og arbeidsliv i ungdomsbedrifter. Ungdomsbedrifter er en metode som benyttes på videregående skoler. De som deltar i samarbeidet er lærerne fra skolen side og mentorer fra arbeidslivet. Mentorer er personer med arbeidserfaring fra entreprenørskap eller arbeidslivet. Studentbedrift er en pedagogisk metode som bedriver utdanning gjennom entreprenørskap. Dette er en tverrfaglig metode som gjør at studentene lærer mange ulike verktøy og holdninger, også innenfor entreprenørskap. Studien bruker intervjuer som metode og det er foretatt et gruppeintervju av mentorer og et av lærere i Finland og i Lativa. Intervjuene har deretter blitt analysert ved bruk av grounded theory. Antall deltakere varierte fra to til seks på de ulike intervjuene. Etter den åpne kodingen, hvor kommunikasjon, tid, roller, målsetninger, motivasjon og koordinasjon ble oppdaget, ble hovedkategorien eller hovedutfordringen i samarbeidet vurdert til å være koordinasjonen eller organiseringen av samarbeidet fra lærerens side. Ifølge de intervjuene som ble foretatt viste det seg at de fleste utfordringene som fant sted i samarbeidet oppstå, fordi lærerne ikke hadde tatt seg tid til å organisere samarbeidet godt nok. Det var også den kategorien som samlet sammen flest av faktorene sammen til en sammenheng. I den teoretiske kodingen ble kodene abstrahert og forsøkt bragt opp på et høyere nivå. Allikevel følte jeg kanskje at jeg hadde gjort dette litt i den åpne kodingen også, på grunn av språkbarrieren. Ingen snakket sitt morsmål, noe som gjorde at jeg til tider måtte finne gode norske uttrykk eller tolke det de sa. Hovedkategorien, lærernes organisering av samarbeidet, ble til slutt fylt med faktorene kommunikasjon, rolleavklaringer, målsetninger, tidsplanlegging og motivasjon. Det er viktig å presisere at disse faktorene henger sammen og påvirker hverandre. For at samarbeidet skal være godt må det jobbes godt med og man må ha god kvalitet i alle faktorene. Til slutt setter jeg leseren inn i eksisterende litteratur på området og sammenligner eksisterende litteratur med teorien jeg har kommet frem til i min studie. Alle fem faktorene jeg fant i min studie var inkludert i eksisterende litteratur og den eksisterende litteraturen kan brukes for å få en fyldigere forståelse av faktorene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This study handles the cooperation between school and business within student companies. Student companies are a method used in higher secondary education. Those who participate in the cooperation are teachers from the school and mentors from businesses. Mentors are people with work experience from entrepreneurial ventures or businesses in general. Student companies is an educational method that give students education through entrepreneurship. It is a cross-subject method which lets the students develop different tools and attitudes, also within entrepreneurship. The study uses interviews as basis and there is done one interview with teachers and one with mentors in Finland and Latvia. The interviews have subsequently been analyzed through grounded theory. The number of participants in each interview varied from two to six. After the open coding, where communication, time, roles, goals, motivation and coordination was identified, the main category or main challenge was identified to be the teacher’s coordination or organization of the cooperation. According to the interviews that took place, the main challenges in the cooperation was there, because the teacher had not taken the time to organize the cooperation well enough. This was also the category which under, most of the factors fitted in co-existence. In the theoretical coding the codes were abstracted and attempted taken to a higher abstract level. However, I had the feeling that I might have already started this process in the open coding, because of the language barrier. None of us spoke our native tongue, which meant that I had to find Norwegian expressions or interpret what they said. The main category, the teacher’s organization of the cooperation was filled with the factors communications, role definitions, goalsetting, time management and motivation. It is important to understand that these factors are co-dependent and that they effect each other. For the cooperation to be positive you need to work well with and have good quality in all factors. Lastly i review existing literature on the subject and compare the existing literature with the theory I have developed in my study. All five factors that was identified in my study was also found in existing literature and can be used to get a fuller understanding of the factors included.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectelevbedriftnb_NO
dc.subjectungdomsbedriftnb_NO
dc.titleSamarbeid mellom skole og arbeidsliv i metoden studentbedriftnb_NO
dc.title.alternativeCooperation between school and business in studentcompaniesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record