Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMedlie, Kristian Aagaard-Nilsen
dc.date.accessioned2018-06-12T09:53:41Z
dc.date.available2018-06-12T09:53:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501255
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven omhandler barn av Jehovas vitner i skolen, hvilke utfordringer de kan møte på og hvordan lærere kan møte disse utfordringene på skolen og i undervisningssammenheng. Lærerens rolle vil, gjennom kvalitativt intervju og relevant teori, bli belyst i forhold til utfordringer knyttet til faglige og sosiale forhold i skolen. Gjennom intervjuene kommer det frem en rekke forhold som intervjuobjektene opplevde som utfordrende da de gikk på skolen. Funn i intervjuene tyder på at mange av de utfordringene intervjuobjektene opplevde, relateres til lærerrollen. Unødvendige utfordringer kan unngås hvis læreren formidler gode verdier, tilrettelegger undervisningen utfra elevenes behov og premisser og opprettholder et godt samarbeid med hjemmet. Læreren har et stort moralsk ansvar i forhold til enkeltindividet og elevene i felleskap, der han/hun må ta hensyn til mangfoldet og den enkelte elev i undervisningssammenheng. Dette krever stor kompetanse og forståelse samt kunnskap om den enkeltes elevs tro, livssyn, bakgrunn og behov. Utfordringer for barn av Jehovas vitner i skolen er alt som er til hinder for at nettopp god læring, et godt læringsmiljø, og trygghet for absolutt alle skal finne sted. Dermed kan man konkludere med at god relasjon mellom lærer og elev, med fokus på tillit og trygghet, er særdeles viktig for barn av Jehovas vitners helhetlige opplevelse av skolen.. Det danner grunnlaget for opplevelsen av tilhørighet, mestring og inkludering i forhold til det faglige og det sosiale. Dermed kan mange utfordringer unngås for barn av Jehovas vitner i skolen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This task is about children of Jehovah`s Witnesses at school and what challengers they can face and how teachers can meet these challenges at school and in the context of education. The role of the teacher will, through qualitative interview and relevant theory, be illuminated in relation to the challenges of academic and social conditions in school. Throughout the interviews, there are a number of issues that the interviewers experienced as challenging as they attended school. Findings in the interviews indicate that many of the challenges the interviewers experienced were related to the role of the teacher. Unnecessary challenges can be avoided if the teacher communicated good values, facilitates teaching based on the student`s needs and premises and maintains good cooperation with the home. The teacher has a great moral responsibility in relation to the individual and the students in community. The teacher must take into account diversity and the individual student in the context of teaching. This requires great conception and understanding and knowledge of the individual`s belief, philosophy, back ground and needs. Challenges for children of Jehovah`s Witnesses at school are all obstacles that good learning, a good learning environment and security for absolutely everyone will take place. It can be concluded that good relationship between teacher and student, focusing on trust and security, is extremely important for children of Jehovah`s Witnesses holistic experience of school. It forms the basis for the experience of the belonging, coping and inclusion in relation to the academic and social. Thus many challenges can be avoided for children of Jehovah`s Witnesses in school.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectpedagogikknb_NO
dc.subjectelevkunnskapnb_NO
dc.subjectlærerrollennb_NO
dc.subjectJehovas vitnernb_NO
dc.titleBarn av Jehovas vitner i Skolennb_NO
dc.title.alternativeChildren of Jehovah`s Witnesses in school.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel