Now showing items 20-39 of 61

  • Genetisk diversitet og struktur: I en metapopulasjon av storsalamander (Triturus cristatus) i seks kunstig anlagte dammer 

   Linløkken, Arne N.; Langdal, Kjell; Frydenlund, Kirsten; Wilson, Robert (Skriftserien;13/2019, Research report, 2019)
   Det ble tatt vevsprøver fra 190 storsalamandere (Trituritus cristatus) fra seks kunstig anlagte dammer (0,21-4,4 da overflate) med en antatt metapopulasjon struktur, i Stange kommune i Hedmark. Det ble analysert på 10 ...
  • Genetiske forskjeller mellom villørret og settefisk i Vorma 

   Linløkken, Arne N.; Pettersen, Ruben A.; Stenseth, Else Berit; Johansen, Wenche; Frydenlund, Kirsten; Wilson, Robert C. (Skriftserien;3/2019, Research report, 2019)
   Det ble samlet inn vevsprøver fra settefisk i Hunderfossen settefiskanlegg og fra settefisk (fettfinneklippet) gjenfanget i Vorma og fra villfisk fanget i Vorma. Det ble analysert på åtte mikrosatellitter i prøver fra til ...
  • Hva gjør vi når det blir bråstopp i fôring av hjortevilt? Erfaringer fra Stor-Elvdal 

   Mathisen, Karen Marie; Vogler, Thomas (Skriftserien;20/2020, Research report, 2020)
   Vinterfôring av hjortevilt er en vanlig forvaltningspraksis i Norge. I Stor‐Elvdal kommune har de brukt silofôring av elg om vinteren i over 30 år, for å holde dem unna vei og jernbane. Formålet er å redusere antall ...
  • Hyttebruksundersøkelse 2018: Rollag Kommune 

   Lerfald, Merethe; Ericsson, Birgitta (Skriftserien;4/2019, Research report, 2019)
   På oppdrag fra Rollag næringsforening er Østlandsforskning gitt i oppdrag å gjennomføre en hyttebruksundersøkelse. Rollag kommune har primo 2018 i overkant av 2 000 fritidsboliger. Som ledd i et omstillingsprogram ønsker ...
  • I hele fylket for alle: Kunnskapsstatus for ny organisering av etablererstøtte i Innlandet fylke 

   Andersen, Torhild; Merok, Eivind; Ellingsen, Winfried; Lund, Per Olav (Skriftserien;33/2019, Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner til Innlandet fylkeskommune. Begge fylkeskommunene har hatt samfunnsutvikling med tilrettelegging for næringsliv og utvikling av dette, som strategisk satsningsområder. ...
  • Identifikasjon av vedlikeholdsbehov og skader på skogsbilveier med flybilder tatt fra drone 

   Vogler, Thomas; Bakmann, Ole (Skriftserien;12/2019, Research report, 2019)
   Et fungerende skogsbilvegnett med god veidekning er viktig for effektiv utnyttelse av ressursene i skogen. 60% av skogsbilvegene i Hedmark har vedlikeholds- og/eller oppgraderingsbehov ift vegnormalen. Utvikling i vogntog ...
  • Individuell atferd hos ulv overfor menneskelig infrastruktur i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 1 

   Carricondo-Sanchez, David; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Sanz Perez, Ana; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;8/2018, Research report, 2019)
   Ulv er kjent for å være en habitatgeneralist med ynglende bestander i mange ulike typer habitat fra arktiske strøk, boreale skoger, åpne landbruksområder og til tettbefolkede områder i varme strøk. En viktig faktor for ...
  • Kartlegging av fiskebestander i Rogna og Ellingsbekken, Stor-Elvdal kommune 

   Næstad, Frode (Skriftserien;21, Research report, 2020)
   Målet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge 1) fiskebestanden og leveområdet til de ulike artene i Rogna og Elllingsbekken, 2) tilgjengelig gyte‐ og oppvekstområder for fisk fra Glomma, 3) utstrekningen av vandringer ...
  • Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter : Rapport til Statens Sivilrettsforvaltning 16. august 2019 

   Kvisberg, Torunn E.; Lund, Maria Vea (Skriftserien;29/2019, Research report, 2019)
   The report is an overview and analysis of the Norwegian legislation and practice regarding continuing powers of attorney (CPAs). The legislation on such CPAs was introduced in Norwegian legislation by the Act on Guardianship, ...
  • Klassifisering av Hundsbekken, Engerdal kommune: Kvalitetselement fisk og bunndyr, vannforskriften 

   Næstad, Frode (Skriftserien;14/2018, Research report, 2018)
   Vannet fra reguleringsmagasinet Hundsjøen overføres til Hyllsjøen, uten pålegg om slipp av minstevannføring i Hundsbekken. Hundsbekken karakteriseres derfor som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF). Formålet med ...
  • Kommersialisering av fellesgodene: Virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader 

   Jensen, Bjarne; Antonsen, Stein; Erichsen, Alexander Berg; Voldnes, Fanny; Schade, Sidsel M.; Høin, Geir (Skriftserien;2/2018, Research report, 2018)
   Formålet med dette prosjektet er å avklare hvilke virkninger produksjon av fellesgoder har på skatteinntektene i Norge og om virkningene er forskjellig avhengig av om fellesgodene ivare­tas i egenregi, gjennom ...
  • Kommuner og næringsutvikling i Innlandet: Tre gode eksempler 

   Bråtå, Hans Olav (Skriftserien;1/2020, Research report, 2020)
   Østlandsforskning har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført et oppdrag der intensjonen er å framskaffe «Gode eksempler fra Distrikts-Norge til inspirasjon og læring for andre – kommuner som utnytter sitt handlingsrom ...
  • Kultur for læring i barnehagen: Rapport T1 til T2 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Sigrid Øyen (Skriftserien;3/2020, Research report, 2020)
   Dette er den andre rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» (KFL) i alle barnehager i Hedmark/Innlandet fylke og er basert på to spørreundersøkelser gjennomført i 2017 og 2019. Ca. 2600 4.- og 5. åringer har gjennom ...
  • Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet 

   Lauritzen, Tonje; Medgard, Magnhild; Kårstein, Asbjørn (Skriftserien;30/2019, Research report, 2019)
   I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har ...
  • Kvalitetsutvikling i Ytre Helgeland: Tilstandsrapport for kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna 

   Stranger-Johannessen, Espen; Berg, Bjørn; Håland, Kjersti Sørmoen; Nystuen, Venke; Løken, Gro (Skriftserien;18/2019, Research report, 2019)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna i Ytre Helgeland, og utgangspunktet er et forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjektet God opplæring for alle i de fire kommunene. Rapporten ...
  • Markedstenkning og skogsbasert reiseliv 

   Kleiven, Jo (Skriftserien;37/2019, Research report, 2019)
   Det viktige spørsmålet er ikke hvilken etterspørsel som finnes i dag for skogsbasert reiseliv og rekreasjon, men hva som vil være etterspørselen i framtiden. Kjennskap til sentrale markedsføringsbegreper kan kanskje være ...
  • Menn i helse: En statusoppdatering 

   Kårstein, Asbjørn; Sønderskov, Mette; Olsvik, Vigdis Mathisen; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;8/2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten omhandler statusen på det nasjonale prosjektet «Menn i helse». Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet NAV-ytelse, med mål om å få fagbrev som helsefagarbeider. Stat ...
  • Mentorordning i landbruket: Evaluering av forsøksordningen 

   Lerfald, Merethe; Sæther, Bjørnar (Skriftserien;8/2019, Research report, 2019)
   For å vurdere om forsøket med mentorordning har nådd målene som ble satt og om det er overlapp med andre deler av virkemiddelapparatet har Østlandsforskning samlet inn informasjon fra adepter og mentorer gjennom en nettbasert ...
  • MIMRES – Integrering som samskaping i distriktskommuner: Forskningsrapport fra et utviklings- og innovasjonsprosjekt i kommunene Vågå, Sel og Nordre Land 

   Bjerck, Mari; Eide, Trude Hella; Solheim, Liv Johanne; Røhnebæk, Maria Taivalsaari (Skriftserien;9/2019, Research report, 2019)
   I denne rapporten presenteres det forskningsarbeidet som er gjort i prosjektet «Flyktninger som ressurser» som har pågått i tre distriktskommuner i perioden 2016-2019. Målet med prosjektet var å se på muligheter for bedre ...
  • Operativ ledelse, kommunikasjon og CRM prinsipper: Samhandling og individuell beredskap på skadesteder 

   Nordby, Halvor (Skriftserien;1/2018, Working paper, 2018)
   Arbeidsnotatet viser hvordan sentrale prinsipper fra moderne kommunikasjonsteori og CRMtenkning er relevante i operativ ledelse på skadesteder. CRM står for ’Crew resource management’ og er basert på en grunntanke om at ...