Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Harald
dc.contributor.authorTharaldsen, Elma
dc.date.accessioned2018-08-30T11:25:38Z
dc.date.available2018-08-30T11:25:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560077
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.nb_NO
dc.description.abstractForskningsprosjektet startet i en felles interesse hos oss siden vi begge har yrkespraksis fra fagfeltet rekruttering og har flere års erfaring innen offentlig sektor. Vi ønsket å se nærmere på hvilke prosesser som gjennomføres i forbindelse med lederrekruttering i offentlig sektor i dag. Med bakgrunn fra vårt masterstudie, MPA11 ved Høgskolen Innlandet, ønsket vi å undersøke om det faktisk foreligger ujevnheter og forskjeller ved ansettelser i en rekrutteringsprosess på ledernivå innen kommunal sektor. Hvordan det planlegges, gjennomføres og om det gjenkjennes i organisasjonen. Dette med hensyn til hele prosessen fra vurdering av stilling, utlysning, søknadsbehandling, seleksjon, intervjuer og ansettelse. For å vinkle prosjektet mest mulig opp mot studiet, ønsket vi å ta utgangspunkt i ledernivået under rådmannen. Dette ble valgt ut fra en antagelse av at disse rekrutteres ut fra andre kvalifikasjoner enn fagkompetanse innen de aktuelle sektorer. Og hvilke personlige egenskaper vektlegges, bakgrunn en har, lederutdannelse og/eller ledererfaring. Samt hvilke andre faktorer er det som spiller inn under en seleksjonsprosess? Vi ønsker at vårt studie skal gi oss bedre innsikt og forståelse av rekrutteringsbegrepet og hvordan disse prosessene foregår. Nettverk som en avgjørende faktor belyses i stor grad gjennom hele oppgaven, og hva som påvirker de beslutninger som fattes, samt avgjør at en til slutt i en utvelgelse lander på den beste kandidat. Vi valgte Hamar kommune basert på dette, en kommune på godt over gjennomsnitts størrelse som har forholdsvis robuste driftsenheter. Samtidig er ikke kommunen større enn at prosjektet kunne gjennomføres innen rammer som kunne gi oversikt over trender, og tendenser for kommunen som en samlet enhet. Etter innledende møte med kommunen viste det seg god vilje til å bistå oss, og var et ønske om en slik studie. I studiet har vi lagt til grunn kvalitativ metodisk vinkling, der vi gjennomførte innhenting av rådata, ansettelsesdokumenter og intervju av utvalgte informanter som toppledere i Hamar kommune. I den metodisk analysen har vi valgt å benytte Alvesson og Sköldberg vitenskapelige tilnærming ved refleksiv metode. Dette mener vi gir en god metodisk inngang på vårt studie av lederrekrutteringsprosessen.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (Abstract) The research started with a common interest as we both have professional practice from the recruitment field and have years of experience in the public sector. The project aims to give insight into which processes are carried out in management recruitment within the public sector today. Based on our master’s degree, MPA11 at University of Innlandet, we wanted to investigate whether there are actual unevenness and differences in employment within recruitment processes at senior level in the local municipal sector. We wanted to examine how the recruitment process is planned, how it is implemented and whether it is recognised in the organisation. Taken into consideration whole process from assessment of position, announcement, application processing, selection, interviews and hiring/employment. We chose to focus on the leadership level under the Councilman with the assumption that candidates were recruited based on other qualifications than professional competence in the relevant sectors. We wanted to gain insight to what personal qualities are emphasised, what background one has, executive education and/or management experience. As well as what other factors are involved in a selection process. We want our study to give us a better insight and understanding of the recruitment concept and how these processes take place. Networking as a decisive factor is largely highlighted throughout the assignment, along with what affects the decisions made and ultimately determines that one selects the best candidate. For our project we chose Hamar municipality, a municipality well above average size with relatively robust operating units. The municipality is not too large in size, which meant the project could be carried out within a framework that could provide an overview of trends as well as trends for the municipality as a single unit. The initial meeting with the municipality showed that there was goodwill to assist us in our project and a wish to implement such a study. Our project is based on a qualitative methodological approach. We conducted and obtained information through raw data, employment documents and interviews of 7 selected informants in Hamar municipality. In the methodological analysis we have chosen to use the Alvesson and Skölberg scientific approach by reflexive methodology. We believe this theory will make a good analysis in our study of the executive recruitment processes. We hope we will obtain better insight and understanding of the recruitment concept, how decisions are made and the influence of network. We also hope that this will give an illuminative picture of the process in the local government sector.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectseleksjonnb_NO
dc.subjectnettverknb_NO
dc.subjectkommunal administrasjonnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Researchnb_NO
dc.subjectPublic Managementnb_NO
dc.subjectPublic Sectornb_NO
dc.subjectMunicipalitynb_NO
dc.subjectNetworknb_NO
dc.titleHvordan gjennomføres lederrekruttering i Hamar kommune. Hvilke behov ligger til grunn, og hvordan gjennomføres disse prosessene for å unngå feilansettelse?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record