Show simple item record

dc.contributor.authorJøssang, Mariann
dc.contributor.authorSimonsen, Helle Jeanette
dc.date.accessioned2018-08-30T13:15:33Z
dc.date.available2018-08-30T13:15:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560115
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 studiepoeng.nb_NO
dc.description.abstractEn kommunes strukturelle trekk, som størrelse og organisering, ansees fra flere hold å ha betydning for effektivitet i tjenesteleveransen. New Public Management har satt sitt preg på offentlig sektor siden 1980-tallet, med økt fokus på mål- og resultatstyring, effektivisering og utøvelse av profesjonell ledelse. Formålet med denne studien er å se på strukturelle og menneskelige faktorer, og undersøke hvilken betydning de har i forhold til mål på effektivitet i norske kommuner. For å besvare problemstillingen har det blitt gjennomført en kvantitativ undersøkelse, hvor det tas utgangspunkt i resultater fra den ny-utviklede medarbeiderundersøkelsen «10-FAKTOR», hvor professor Linda Lai står som faglig ansvarlig. Det er benyttet sekundærdata fra totalt 51 kommuner fra 2016. I tillegg er det hentet inn sekundærdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB), rapporter fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og sekundærdata gjennom Nasjonalt senter for forskningsdata (NSD). Problemstillingen er drøftet i lys av teori og bidrag som omhandler psykologiske faktorer, satt i en organisasjonsteorietisk kontekst. Tidligere forskning, helt tilbake til da Hawthorne-effekten ble avdekket på 1930-tallet, viser at faktorer som trivsel og motivasjon hos den enkelte medarbeider er knyttet til produktivitet. Også nyere forskning viser at indre pre-definerte faktorer har betydning for effektive organisasjoner og ledelsesstrategier (Lai, 2017, s. 15-40). Funnene i denne studien viser en klar sammenheng mellom kommunestørrelse og effektivitet. Organisasjonsstruktur synes ikke å ha betydning for en kommunes mål for effektivitet, og det ser heller ikke ut som de menneskelige faktorene har det. Ved å se på enkeltfaktorene bak holdninger fant vi imidlertid at enkeltfaktoren mestringstro viser omtrent like stor forklaringskraft som kommunestørrelse, for effektivitet i en kommune. Videre fant vi ingen sammenheng mellom strukturelle og menneskelige faktorer av betydelig grad. Vi gjennomførte også en variansanalyse. Analysene viste at små, mellomstore og store kommuner har ulik varians for variabelen oppfatninger, mens variansen er lik for små, mellomstore og store kommuner for variabelen holdninger. Gjennomsnittlig score for holdninger var uavhengig av kommunestørrelse. Funnene bekrefter det som nyere ledelsesteorier påpeker, at både ytre organisatoriske og indre psykologiske faktorer har betydning for ledelse og en organisasjons resultat. I tillegg viser funnene et fokus på enkeltfaktorer som gir et nytt bidrag og inspirasjon til kontinuerlig utvikling og utøvelse av faget ledelse.nb_NO
dc.description.abstractAbstract (Engelsk sammendrag) The structure of the municipality when linked to size and organization is considered by many to have an impact on the services delivered to its inhabitants. “New Public Management “has influenced the public sector since the 1980s, with focus on goal and result driven management, efficiency and professional leadership. The goal of this study is to examine structural and human factors and determine in which way they are linked to the efficiency of Norwegian municipalities. To answer this problematic we have used quantitative methods, taken a deeper look into the newly developed “10-FAKTOR” employee survey carried out by Professor Linda Lai. We have harvested secondary data from 51 municipalities collected in 2016. To complement these findings, we also collected data from the Statistisk sentralbyrå (SSB), reports from the department for housing, municipal development and local planning as well as secondary data from “Norsk Senter for Forskningsdata” (NSD). The problematics raised are discussed taking into consideration theories and contributions which deal with psychological factors, put into a theoretical organizational context. Previous research, dating all the way back to the discovery of the “Hawthorne effect” in the 1930s, shows that variables like well-being and motivation in the workplace is linked to productivity. More recent studies also conclude that inner predefined factors impact an organization’s efficiency and leadership strategies (Lai, 2017). The findings of this study show a clear correlation between size of the municipality and efficiency. The organizational structure as well as the human factor do not seem to have any contributing effect. When looking at single factors behind employee’s attitudes in the workplace, we discovered that the factor “self-efficiacy” would contribute as much as size of the municipality towards efficiency. Furthermore, we found no correlation between structural and human factors. We also made an Analysis of Variance. The analysis showed that small, medium and large municipalities have different variance when we look at the employees’ perception of the workplace, but the employees’ attitudes are not linked to municipality size. The average score observed for attitude was independent of municipality size. Our findings confirm what has already been discovered by the new leadership theories, that both external organizational factors and internal psychological factors have an impact on leadership and results. In addition, our findings emphasize the importance of “single factors” as a source of inspiration for continuous improvement and exercise of trained leadership.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleLEDELSE UNDER ULIKE FORUTSETNINGER - betydningen av struktur og mennesker i forhold til krav om effektivitet i offentlig sektor En kvantitativ studie av forholdet mellom strukturelle rammebetingelser, medarbeideres oppfatninger/ holdninger og effektivitet i 51 norske kommunernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record