Show simple item record

dc.contributor.authorOdden, Andrea
dc.date.accessioned2018-10-30T08:33:22Z
dc.date.available2018-10-30T08:33:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570047
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet. Problemstillingen lyder slik: Hvilke tanker og refleksjoner gjør lærerne seg om inkludering i skolen og hvordan opplever arbeidet med inkludering av barn med funksjonshemming? Oppgavens formål er derfor å undersøke lærerens forståelse av begrepene inkludering og funksjonshemming, samtidig som den undersøker hvordan lærerne mener det inkluderende arbeidet best kan gjøres i skolen. Den undersøker også hvilke opplevelser lærerne har med å tilrettelegge for inkludering av elever med funksjonshemminger. Undersøkelsen forsøker ikke å finne fasitsvar på utfordringene ved det inkluderende arbeidet i utdanningssystemet, men den har til hensikt å belyse hvordan lærerne opplever og forstår det som allerede gjøres i skolen. Det teoretiske perspektivet tar for seg både teori om inkludering og funksjonshemming som fenomen og begrep, samt tidligere forskning på lærerrollen og inkludering, og på funksjonshemming og inkludering. Kvalitative intervjuer er valgt som en metodisk tilnærming til undersøkelsen. Det å velge intervju som metode for å samle inn data ga en mulighet for å kunne gå dypt inn i tematikken og forme hvert enkelt intervju basert på informantenes erfaringer og utspill. Informantene er fire lærere som har hatt elever med funksjonshemminger. Den analytiske tilnærmingen har et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv. Informantenes forståelser og opplevelser blir grundig presentert, før deler av datamaterialet diskuteres opp mot det teoretiske perspektivet. Funnene i denne undersøkelsen viser at lærerne forstår at inkludering i skolen er en prosess, og at den omfatter alle elever. Samtidig som de ser at inkludering er et systemrettet arbeid, forstår informantene det slik at inkludering også kan være en individuell prosess rettet mot enkeltelever som er eller føler seg ekskludert. Et av de andre hovedfunnene at tilpasning til elevenes behov og forutsetninger er sentralt for å lykkes med et inkluderende arbeid i skolen. Funnene indikerer også at lærerne har gode opplevelser i arbeidet med å inkludere elever som har en form for funksjonshemming i skolen. Samtidig peker de på at dette arbeidet er krevende og at det finnes noen utfordringer som må sees i sammenheng med blant annet skolekulturer og organiseringen av utdanningssystemet slik det er i dag.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a thesis in adapted education at Inland Norway University of Applied Sciences. The topic question goes like this: Which thoughts and reflections come to a teacher’s mind when they think about inclusive education, and how do they experience their work with including pupils with disabilities? The purpose of this thesis will then be to examine the teacher’s understanding of including and disabilities as conceptions, as well as the teachers’ opinions about how they can do inclusive work, in the best way possible, at school. Furthermore, it will examine which experiences the teachers have when it comes to facilitate for including students with disabilities. The thesis is not trying to find a definite answer to the challenges that comes with the inclusive work in our educational system, but its purpose is to highlight the teachers understanding of what is currently happening in school today. The theoretical perspective includes both theory about inclusion and disabilities as a phenomenon and conception, as well as earlier research about the teacher’s role and inclusion, and about disabilities and inclusion. Qualitative interview is the method of choice in this research. Choosing interview as method to collect data, gave an opportunity to dig deep in this thematic and shape each interview based on the informant’s experiences and effluent. The informants consist of four teachers who all have had pupils with disabilities. The analytical approach in this thesis has a phenomenological and hermeneutic perspective. The informants’ understandings and experiences are thoroughly presented before sections of the collected data are being discussed against the theoretical perspective. This study’s findings show that teachers understand inclusion in school as a process, and that it comprises all pupils. While they see that inclusion is systematic work, the informants understand that inclusion also can be an individual process aimed at single pupils who are or feel excluded. One of the other main findings is that facilitation according to the pupil’s needs and prerequisites is central to succeed with inclusive work in school. Nonetheless, the findings also indicate that the teachers have great experiences with the inclusive work of pupils with a form of disability at school. However, the informants admit that it is a demanding job and that there are challenges that need to be seen in context with, among others, school cultures and organization of the educational system we have today.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.subjectfunksjonshemmingnb_NO
dc.subjectfunksjonsnedsettelsernb_NO
dc.title«Alle skal med!.. På en måte» En kvalitativ intervjuundersøkelse av firelæreresforståelse og opplevelse av inkluderingnb_NO
dc.title.alternativeA qualitative study of four teachers’ understandings and experiences of inclusive educationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record