Show simple item record

dc.contributor.authorFjuk-Herje, Camilla
dc.date.accessioned2018-11-22T14:05:48Z
dc.date.available2018-11-22T14:05:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574445
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Formålet med denne masteroppgaven har vært å belyse hvordan kulturelle erfaringer synliggjøres i to lærebøker i norsk, én for 5. og én for 6. trinn. Jeg har vært opptatt av å finne ut om lærebøkene kan være et godt verktøy for å tilpasse undervisningen til alle elevers forutsetninger. Mitt empiriske materiale i denne oppgaven er en dokumentanalyse av Zeppelin 5 Pluss og Zeppelin 6 Pluss. Kategoriene for den kvalitative tekst- og innholdsanalysen er utarbeidet på bakgrunn av kulturteori for å definere begrepet kultur og gi et helhetlig bilde på hvordan trekk ved kultur kan komme til uttrykk. Det empiriske materialet fra analysen drøftes i lys av teori om sosialisering gjennom Hoëms (1978) teori om sosialiseringsutfall. Her forsøker jeg å gi et bilde av hvilke elever med ulike kulturelle erfaringer som kan tenkes å oppleve forsterket sosialisering på bakgrunn av de utvalgte lærebøkene. Funnene drøftes også i forhold til hvilke sosialiseringsutfall undervisning på bakgrunn av tekstene vil tenkes å kunne gi. Funnene drøftes også i forhold til begrepet om «tekstens emosjonelle potensial», utarbeidet av Røthing (2014) og i forhold til Axel Honneths (2008) teori om anerkjennelse. På bakgrunn av Honneths teori drøfter jeg funnene opp mot de tre sfærene for anerkjennelse, og diskuterer hvordan elever med ulike kulturelle erfaringer kan oppleve anerkjennelse innenfor disse tre.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The objective of this master’s thesis is to explore how cultural experiences are presented in two textbooks used for teaching Norwegian—one for fifth grade and one for sixth grade. I wanted to find out if these textbooks are a good tool for adapting teaching to match the abilities and experiences of all pupils. The empirical data for this thesis is derived from a documentary analysis of Zeppelin 5 Pluss and Zeppelin 6 Pluss. The categories used in the qualitative text and content analysis were developed applying cultural theory in an effort to define the concept of culture and to get a comprehensive understanding of how different aspects of culture may be expressed. The empirical material from this analysis is discussed in light of socialization theory by applying Hoëm’s (1978) theory of socialization outcomes. I try to identify groups of students, with different cultural experiences, who are likely to experience reinforced socialization due to use of the selected textbooks. These findings are discussed in terms of the potential socialization outcomes of teaching based on the texts. The findings are also discussed in light of the concept of the “emotional potential of the text”, as developed by Røthing (2014), and in light of Axel Honneth’s (2008) theory of recognition. I apply Honneth’s three spheres of recognition and discuss how pupils with various cultural experiences can experience recognition within these three spheres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectlærebøkernb_NO
dc.subjectanerkjennelsenb_NO
dc.subjectnorskfagetnb_NO
dc.subjectkulturelt mangfoldnb_NO
dc.titleKulturelt mangfold i lærebøker i norsk –en kvalitativ tekst- og innholdsanalyse av to lærebøkernb_NO
dc.title.alternativeCultural diversity in textbooks in Norwegian -a qualitative text and content analysis of two textbooksnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record