Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Anna Ragnhild Salberg
dc.date.accessioned2018-12-05T08:52:06Z
dc.date.available2018-12-05T08:52:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576096
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om den kollegabaserte kompetansehevinga fra Utdanningsdirektoratet «Ungdomstrinn i utvikling» har hatt den effekten den var ment som. Det var å bidra til mer varierte og praktiske arbeidsmåter slik at elevene i ungdomskolen skal få mer motivasjon og mestring når pedagogene legger opp til og endrer sine arbeidsmåter og metoder. Hovedspørsmålet er om dette store kollegabaserte lærende nettverket, som satsningen har vært, har bidratt til at pedagogene på ungdomstrinnet har endret fokuset i sitt arbeid i skolen. Ikke bare i sin pedagogiske praksis med å variere arbeidsmåter og metoder mer praktisk, men også når det gjelder tilpasset opplæring. Lærerens stemme er i denne studien informanten. Skolen som læringsarena har i perioder ulike skoleutviklingsprogram og lærende nettverk. Som pedagog i skolen har det gjort meg interessert i effekten av disse ulike periodebaserte kompetansehevende tiltakene som vi møter i skoleutviklingsarbeidet. Felles for de aller fleste av dem er målet om å bidra til bedre læringsmiljø for elevene. Studier som evaluerer er ofte etterspurt for å kvalitetssikre tiltak som fremmer læring Hensikten med min studie er å se nærmere på effekten av «Ungdomstrinn i utvikling». Målet er at min studie kan være et bidrag til å belyse om dette skoleutviklingsprogrammet har hatt effekt for bedre læring og læringsmiljø. Denne studien er et kvalitativt arbeid med observasjon og intervju som metode. Den teoretiske strukturen er grunnlaget for arbeidet. Den teoretiske strukturen baserer seg på læringsteorier. Innsamlingen av data er gjort i en tilfeldig valgt gruppe pedagoger ved en ungdomsskole på Østlandet. Under observasjon arbeidet pedagogene med en oppgave gitt av ressurslærerne i dette kollegabasert kompetansehevende nettverket. Da var de inne i det siste skoleåret av to, hvor de var er en del av «Ungdomstrinn i utvikling». Deretter intervjues to av pedagogene, helt på slutten av perioden, etter at deres skole har vært gjennom «Ungdomstrinn i utvikling». Datamaterialet er analysert og bearbeidet gjennom en deduktiv tilnærming. Gjennom dette kommer informantenes uttalelser frem. Observasjon og intervjuene er basert på pedagogenes tanker, erfaringer og vurderinger. Om de utvalgte pedagogenes kunnskaper og erfaringer endres belyses i denne studien, slik «Ungdomstrinn i utvikling» la vekt på. Resultatene drøftes opp mot teorier med særlig vekt på kognitiv læringsteori. Hovedfokuset er anerkjennelse, motivasjon og mestring sett i lys av tilpasset opplæring og klasseledelse. Utgangspunktet for valgt teori i denne studien er hva «Ungdomstrinn i utvikling» baserer sin satsning på, læring. Informantenes ord blir drøftet mot oppgavens teoretiske grunnlag og settes i lys av hverandre. Datamaterialet drøftes mot det teoretiske grunnlaget. Læreplanen med Kunnskapsløftet er også vesentlig i arbeidet, sett i lys av hva læreplanen sier om tilpasset opplæring for den enkelte elev. I denne studien blir det trukket frem at tydelig klasseledelse er av stor betydning og at læring fremmes når elevene vet hva målet for emnet er. Studien viser at det periodebaserte utviklingsarbeidet gir et økt fokus på arbeidsmåter og bidrar til å oppfylle målsetningene fra Kunnskapsløftet om tilpasset opplæring, varierte arbeidsmåter og tydelige mål fremmer mer læring i form av god klasseledelse.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this Master thesis is to investigate whether the colleague based competence increase from The Norwegian Directorate for Education and Training (Utdanningsdirektoratet) called “Ungdomstrinn i utvikling” has had the intended effect. The purpose of “Ungdomstrinn i utvikling” was to contribute to more varied and practical ways of working and hence increase student motivation and subject mastery as a result of the faculty members changing their methodological and pedagogical approach. The question this thesis asks is whether this big colleague based learning network, which is what “Ungdomstrinn i utvikling" has been, has made faculty members in lower secondary school change the focus of their work. Not only in their pedagogical practise by having a more practical approach to their ways of working and methodological approaches, but also when it comes to differentiated teaching. The voice of the teacher is the informant in this study. Schools as learning arenas work with different school development programmes and learning networks. As a faculty member, I have been interested in investigating the effect of these tempery collective measure of improve classroom management that we meet when working with school development programmes. Most of these programmes aim to increase the learning environment for the students. Studies that evaluate these tempery collective mesure of improve classroom are often questioned to secure approaches that increase learning. My study sheds light on the effect of “Ungdomstrinn i utvikling.” The aim is to contribute to seeing whether this particular school development programme has resulted in improving learning and the learning environment. This thesis presents a qualitative study, with observation and interviews used as methodological framework. The theoretical approach is the foundation for the work. The theoretical structure is based on learning strategies. The collection of the data was done in a random group of faculty members at a lower secondary school in the Eastern part of Norway. During the observation, the faculty members were working with a task given by the teamleder in this colleague based tempery collective measure to improve classroom management. The observation was done in the final year of the two-year-long programme “Ungdomstrinn i utvikling”. At the end of the second year, when the school was about to finalize the programme, two of the faculty members were interviewed. The data was analysed through a deductive approach, to allow for the voice of the informants to come through. The observation and the interviews are based on the faculty members’ thoughts, experiences and assessments. The study sheds light on any change in the chosen faculty members’ attitude and knowledge, as the project emphasises. The discussion of the results is based on theories, with a particular focus on cognitive learning theories. The main focus is recognition, motivation and subject mastery coupled with differentiated teaching and classroom management. The choice of theoretical approach in this study was the same approach is used in “Ungdomstrinn i utvikling”. The informants’ words are discussed in view of the theoretical approach of the thesis, and the evidence found in the interviews. The data collected is discussed through the theoretical approach. The current curriculum with “Kunnskapsløftet” also plays an important role in this study, considering what it says about differentiated teaching for every single student. This study shows that classroom management is important and that learning is promoted when the students know what the aim of the teaching unit teaching unit is. The study shows that tempery collective measure improve classroom management gives an increased focus on different ways of working. Hence it contributes to fulfilling the aims of curricum “Kunnskapsløftet”, which suggest that differentiated teaching, varied ways of working, and clear targets promote learning in the form of good classroom management.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectklasseledelsenb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.titleBidrar «Ungdomstrinn i utvikling» til en mer fokusert tenkning om den pedagogiske praksisen for tilpasset opplæring når det gjelder klasseledelse?nb_NO
dc.title.alternativeDoes «Ungdomstrinn i utvikling» contribute to a more focused approach to the pedagogical practise of differentiated teaching when it comes to classroom management?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber148nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record