Show simple item record

dc.contributor.authorHanssveen, Kathrine
dc.date.accessioned2019-01-02T14:09:20Z
dc.date.available2019-01-02T14:09:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578808
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgavens tittel er «Barndommens egenverdi og kvalitetsprinsippet». Problemstillingen lyder som følger: «En studie i lys av Hannah Arendt – hvordan blir barndommens egenverdi ivaretatt i jakten på kvalitet?» Gjennom denne problemstillingen har jeg tatt i bruk tre begreper innenfor Arendt sin filosofiske retning. De tre begrepene er individ, handling og makt som benyttes som en rød tråd gjennom hele oppgaven. Oppgaven er utført i den hensikt å belyse barndommens egenverdi og om den kan inkluderes i streben etter kvalitet i barnehagen. Teorigrunnlaget er lagt med fokus på de utvalgte begrepene til Arendt. Videre har hensikten vært å belyse dagsaktuell tematikk, og hva kvalitet kan bety for og i barnehagen som institusjon. I et samfunn som stadig blir mer opptatt av læring stilles det spørsmålstegn til om barnehagen evner å holde fokus på barndommens egenverdi. Med den politiske filosofen Arendt som inspirasjonskilde er det reist en rekke spørsmål gjennomoppgaven. Det er ikke et mål for denne oppgaven å komme med tydelige svar, men å reflektere rundt ulike aspekter innen de to store begrepene barndommens egenverdi og kvalitet. Forskningsmaterialet er innhentet i form av gruppeintervju, og har en konstruktivistisk tilnærming og en fenomenologisk inspirert analyse. Det innsamlede datamaterialet er strukturert etter individ, handling og makt og viser til deltagernes meningsutveksling gjennom problemstillingen. Denne oppgaven viser til enkelte sammenhenger og motsetninger innenfor problemstillingen, uten å trekke klare konklusjoner.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The title of this thesis is «The intrinsic value of childhood and the quality perspective». The approach to the problem researched is «A study in the light of Hannah Arendt – how does the intrinsic value of childhood safeguarded in the pursuit of quality?» Throughout this research, three of Arendts philosophical concepts have been used. These are individuality, action and power, and runs through the thesis as a red thread. The thesis is written with a purpose of shedding light on the intrisic value of childhood, and if it can be included in the pursuit of quality in the kindergarten. The theoretical foundation is based with focus on the selected concepts of Arendt. The purpose has also been to shed light on topical thematics, as well as what quality can mean to and in the kindergarten as an institution. It is questioned if the kindergarten are able to keep focus on the intrinsic value of childhood in a society that becomes more and more interested in learning. With the political philosopher Arendt as a source of inspiration, a number of questions are raised through the thesis. The main goal has not been to provide concrete answers, but to reflect around different aspects within the two big terms of the intrinsic value of childhood and quality. The research material has been obtained by group interviews, and has a constructivistic approach and an analysis inspired by phenomenology. The data material gathered has been structured after individual, action and power and shows the participants exchange through the approach to the problem. This thesis does not draw clear conclusions, but shows some contexts and opposites within the approach to the problem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectkvalitetnb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjectbarndomnb_NO
dc.titleEn studie i lys av Hannah Arendt – hvordan blir barndommens egenverdi ivaretatt i jakten på kvalitet?nb_NO
dc.title.alternativeThe intrinsic value of childhood and the quality perspectivenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record