Show simple item record

dc.contributor.authorBergli Eriksen, Charlotte
dc.contributor.authorTalgøe Hennie, Rebecca
dc.date.accessioned2019-01-21T09:50:40Z
dc.date.available2019-01-21T09:50:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2581441
dc.descriptionDybdebasert master, 120 studiepoeng. Spesialisering markedsføringledelsenb_NO
dc.description.abstractHensikten med studien er å belyse sammenhengen mellom annonsens relevans på sosiale medier og psykologisk engasjement, og om det videre har påvirkning på atferdsmessig engasjement. Bruk av annonser på sosiale medier er et sentralt verktøy innen markedsføring. Tidligere forskning har sett på relevans som en viktig egenskap ved annonser, og hvordan annonser kan bidra til engasjement. Derimot finnes det lite forsking på om relevans ved annonser alene kan bidra til engasjement. Studien tar utgangspunkt i å analysere begrepet relevans forklart av aktuell relevans, kognitiv relevans og affektiv relevans ved annonser på sosiale medier, for å finne ut av om det har en innvirkning på kundens psykologiske engasjement ved tanker og følelser, og videre på deres atferdsmessige engasjement, i form av e-vareprat. Sammenhengen undersøkes gjennom en kvantitativ tilnærming hvor det blir utformet to hypoteser (H1 og H2). Funnene viser at relevans ved annonser har en sammenheng med kundens psykologiske engasjement, og at kundens psykologiske engasjement har en sammenheng med atferdsmessig engasjement. Samtidig viser resultatet at forskningsmodellen også har en sammenheng. Relevans forklarer 25,9 % av variasjonen til psykologisk engasjement, og med psykologisk engasjement forklarer det 21 % av variasjonen til atferdsmessig engasjement. Studien er begrenset ved betydningen av relevans til én annonse, Instagram som kanal innen sosiale medier og valgt målgruppe på 18-30 år som er brukere av Instagram. I tillegg måles ikke atferdsmessig engasjement direkte av den faktiske atferden, men av respondentens egen oppfatning. Resultatene har overførbarhetsverdi da annonser har tilsvarende utforming og tilrettelegging for e-vareprat ved andre plattformer på sosiale medier. Formålet med studien er å gi bedrifter som benytter markedsføring på sosiale medier, innsikt om hvor viktig relevans er som egenskap ved annonser. Studien bidrar også til større innsikt i faktorer som påvirker kundens engasjement på basis av annonser på sosiale medier. Framtidig forskning kan være å se på andre påvirkningsfaktorer som forklarer variasjonen i variablene. Det vil også være interessant å se om relevans har ulik betydning ved andre annonser.nb_NO
dc.description.abstractAbstract (Engelsk sammendrag) The purpose with the study is to illustrate the context between the ad’s relevance on social media and psychological engagement, and if it has a further influence on behavioural engagement. The use of advertisements in social media is a central tool in marketing. Previous research shows the relevance as an important trait in ads, and how the ads can contribute to engagement. However, there is little research that shows if relevance in ads alone can contribute to engagement. The study is based on analysing the term relevance explained by topicality relevance, cognitive relevance and affective relevance, in the use of ads on social media, to find out if it has an impact on the user’s psychological engagement. This means their thoughts and emotions, and on to their behavioural engagement, in the form of e-WOM. The contexts are researched by using a quantitative approach where there is formed two hypotheses (H1 and H2). Our findings show that relevance in ads has a connection to the user’s psychological engagement, and the user’s psychological engagement has a connection to behavioural engagement. Simultaneously, we can carefully interpret that there is a connection in the whole research model, because relevance explained 25,9 % of the variation in psychological engagement, and with psychological engagement it explained 21 % of the variation in behavioural engagement. The study is limited by importance of relevance of one ad, Instagram as a channel in social media and a chosen audience on 18-30-year olds that use Instagram. In addition, behavioural engagement cannot be measured directly from the actual behavior, but from the respondents’ own perception. The result has a transferable value when ads have the equivalent design and facilitation for e-WOM at other social media platforms. The purpose of the study is to give companies that use marketing on social media, an insight in factors that influence the user’s engagement based on ads on social media. Future research can be to look at different influential factors that explain the variation in the variables. Furthermore, it will be interesting to see if the relevance has a different meaning by using different ads.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsosiale mediernb_NO
dc.subjectpsykologisk engasjementnb_NO
dc.subjectkvantitativ metodenb_NO
dc.subjectQuantitative Methodnb_NO
dc.subjectSocial Medianb_NO
dc.subjectPsychological Engagementnb_NO
dc.subjectreklamenb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.subjectMarketingnb_NO
dc.subjectAdvertisingnb_NO
dc.titleBetydningen av en annonses relevans på sosiale medier for kundeengasjementnb_NO
dc.title.alternativeConsumer engagement in social media: The importance of perceived advertising relevancenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record