Show simple item record

dc.contributor.authorHansson, Sofie
dc.date.accessioned2019-11-22T14:39:23Z
dc.date.available2019-11-22T14:39:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630113
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2019.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet. Gjennom forskningsarbeidet har jeg ønsket å få et større innblikk i hva inkluderende strategier er, og se hvilke erfaringer lærere i grunnskolen har rundt inkluderende strategier i undervisningen. Inkluderende strategier handler om hvordan lærere legger til rette for mangfoldet i elevgruppa, og dermed blir tilpasset opplæring et sentralt begrep. Jeg vil at mitt forskningsarbeid skal se på ulike inkluderende strategier i undervisningen, og konkretisere hvordan disse strategiene kan brukes på en hensiktsmessig måte i det praktiske arbeidet. Jeg har valgt meg ut tre skoler som har inkludering og tilpasset opplæring i sin pedagogiske plattform. Det empiriske materialet bygger på fire semistrukturerte intervjuer av lærere ved ulike skoler og trinn i grunnskolen. Undersøkelsens teoretiske forankring er David Mitchell (2018) sin redegjørelse av inkluderende strategier i undervisningen. Mitchell (2018) skriver at mange barn ikke har suksess i skolen, fordi de er for sårbare til å bli inkludert i undervisningen. Dette kan skyldes mange ulike faktorer. Derfor er det viktig med bruk av ny tenkning av våre undervisningssystemer, da dette har konsekvenser for både det enkelte individ, og samfunnet. Han hevder at ut i fra disse strategiene som er presentert, vil lærere lære mer om den eksisterende læringspraksisen og vil utvikle en bredere forståelse om effekten av disse. Lærere vil bli mer bevisste på valgene de tar, og om konsekvensene av disse valgene for elevenes prestasjoner i skolen. Strategiene blir brukt som både verktøy i skolen, men er også bygget opp som prinsipper for en inkluderende undervisning. Studien har hatt utgangspunkt i følgende problemstilling: ”Hva er inkluderende strategier, og hvilke erfaringer har lærere med inkluderende strategier i undervisningen?” Presentasjon av funn viser at lærerne mente at inkludering handler om at alle elevene, uavhengig av behov, skal tilhøre en klasse og være del av et felleskap på en positiv måte. Oppgavens teorigrunnlag og empiriske funn viser til flere ulike strategier som brukes i undervisningen for å fremme inkludering i felleskapet. En strategi som kommer tydelig fram i presentasjonen av funn, er at bevisst bruk av samarbeid mellom elevene bidrar til inkludering i undervisningen. Det legges vekt på en variert undervisning og mestring i skolehverdagen, gjennom å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev ut ifra deres forutsetninger og behov. Det kommer fram at lærerne fokuserer på både det faglige og det sosiale i undervisningen, og viser til erfaringer som er med på å styrke dette. Funn tyder på at positive relasjoner mellom lærer-elev og elev-elev, er en strategi som flere har gode erfaringer med i et inkluderende læringsmiljø. Det skal legges opp til et inkluderende og trygt klassemiljø, der forskjellighet hos mangfoldet respekteres og anerkjennes.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a master's thesis in adapted education at Innlandet University College. Through the research work, I wanted to gain a greater insight into what inclusive strategies are, and to see which experiences teachers in primary schools have around inclusive strategies in teaching. An inclusive strategy is all about how teachers facilitate diversity in the student group, therefore is adapted education a central concept. I want my research work to look at different inclusive strategies in the teaching, and to specify how these strategies can be used in an appropriate way in the practical work. I have selected three schools that have inclusion and adapted education in their educational platform. The empirical material is based on four semi-structured interviews of teachers at different schools and grades in primary school. The study's theoretical grounding is David Mitchell (2018) and his statement of inclusive strategies in teaching. Mitchell (2018) writes that many children do not have su ccess in school because they are too vulnerable to be included in the education. This can be due to many different factors. Therefore, it is important to use new thinking in our teaching systems, as this has consequences for both the individual child and the society. He claims that based on these strategies that is presented in this thesis, teachers will learn more about the existing learning practice and will develop a broader understanding of their impact on an inclusive education. Teachers will become more aware of the choices they make, and of the consequences of these choices for student achievement in school. The strategies are used as tools in the school, but are also built up as principles for an inclusive education. The study has been based on the following issue: "What are inclusive strategies, and which experiences do teachers have with inclusive strategies in teaching?" The presentation of the findings show that the teachers believed that inclusion is about all students, regardless of need, belonging to a class and being part of a community in a positive way. The thesis's theoretical basis and empirical findings refer to several different strategies that are used in the teaching to promote inclusion in the community. A strategy that is evident in the presentations of findings is that conscious use of cooperation between students contributes to inclusion in the teaching. Emphasis is placed on a varied teaching and mastery in school life, by adapting the training to each student based on their assumptions and needs. It appears that the teachers focus on both the academic and the social in their teaching, and refers to experiences that strengthen this. Findings indicate that positive relationships between teacher-student and student-student are a strategy that many have good experiences with in an inclusive learning environment. An inclusive and safe class environment should be set up, where the diversity of the students is respected and recognized.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.subjectgrunnskolennb_NO
dc.titleInkluderende strategier i undervisningennb_NO
dc.title.alternativeInclusive strategies in teachingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record