Show simple item record

dc.contributor.authorKastdalen, Leif
dc.date.accessioned2019-12-03T13:57:03Z
dc.date.available2019-12-03T13:57:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-144-6
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2631568
dc.descriptionOppdragsgivere: Skogtiltaksfondet, Akershus fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune.nb_NO
dc.description.abstractElgens trekk til beiterike områder og hard beiting i disse områdene fører til konflikter på ulike nivå; fra grunneiere imellom til allmenheten generelt gjennom økt kollisjonsfare med bil og tog. Et høyt beitepress på visse treslag bekymrer også miljøvernmyndigheter ved at det lokalt reduserer biodiversiteten. Kunnskap om hvordan elgens beiteressurser er fordelt kan brukes aktivt i forvaltning av elg. I dag lages det ikke kart som kvantitativt viser fordelingen av beiteressursene, kun kart med kvalitative informasjon om arealers egnethet. Mange skoglige parametere blir nå beregnet ut fra fjernmålte data, enten med data fra flybåren LiDAR alene eller i kombinasjon med optiske data fra fly eller satellitt. For elgens beite, er det kun de ytre skuddene på kvistene som er av interesse og elgen når bare kvist i et høydesjikt i området 0,5- 3 meter. Det er dermed usikkert hvor nøyaktige kart kan lages over elgens vinterbeiteressurser med bruk av data fra sensorer i fly eller satellitt. Sensordataene er nå tilgjengelig for hele landet og de kan brukes fritt, med unntak av flyfoto hvor det krever deltakelse i Norge Digitalt for gratis bruk. I prosjektet har vi undersøkt muligheten til å kombinere data fra flybåren LiDAR, flyfoto og optiske satellittdata til å lage detaljerte kart over kvistbiomassen tilgjengelig for elg. Studiet er gjort på Øvre Romerike, i et område som har en blanding av skog og kulturmark i de østre lavereliggende delene og mer sammenhengende skogsområder i åslier og mer høyereliggende områder mot vest og nord. Først utviklet vi allometriske funksjoner til å beregne kvistbiomassen på et tre fra morfologiske mål tatt på 173 trær, og deretter ble det gjort feltmålinger i 100 m² ruter for å utvikle modeller der kvist-biomassen blir estimert fra fjernmålte data. Vi har undersøkt en rekke variabler som kan avledes fra LiDAR- og optiske data. Fra data i 94 feltplott utviklet vi biomassemodeller, både fra de fjernmålte datakildene alene og i kombinasjoner med data om bonitet, alder og topografiske variabler hentet fra geografiske databaser. Vi har sett på modeller basert på ikke-parametriske maskin-læringsalgoritmer (random forest, GBM, SVM, XGBoost, Cubist) og på parametriske regresjoner (lineære og ikke-lineære). Heldekkende kart er laget med 10 meters ruteoppløsning, som er det samme areal som ble benyttet i feltplottene. Modellenes nøyaktighet ble målt med 5-fold kryssvalidering som er gjentatt 10 ganger. Best resultat ble oppnådd med en modell basert på variabler fra flybåren LiDAR, satellitten Sentinel-2 og flyfoto. Denne modell kan forklare 68% av variasjonen (R²) og har en rot-middel-kvadrat-feil (RMSE) på 3,6 g/m², som tilsvarer 29 % av gjennomsnittlig målt biomasse. Den strukturelle informasjon fra LiDAR-sensoren var desidert viktigst i modellen, fulgt av vegetasjonsindeksen NDRE fra Sentinel-2. NDVI og prosent furu avledet fra flyfoto var mindre viktig og i en modell uten disse ble R² kun redusert til 0.63. Å lage kart over NDVI og prosent av furu fra flyfoto er en tidkrevende prosess, da kameraenes infrarøde data ikke blir tatt med i den etter-prosessering som blir gjort i Norge med bildene fra det nasjonale omløpsprogrammet. De infrarøde data må dermed prosesseres til ortofoto som en egen aktivitet. Prosjektets resultater viser at detaljerte kart over elgens vinterbeite kan lages med fri programvare fra fritt tilgjengelige LiDAR og Sentinel-2 data. Dette åpner for at slike kart kan inngå som et aktivt planverktøy for å tilpasse elgtettheten til beitegrunnlaget og et verktøy til hjelp for å dempe konflikter knytt til elgens trekkmønster.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;31/2019
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectelgnb_NO
dc.subjectvinterbeitenb_NO
dc.subjectfjernmålingnb_NO
dc.subjectkvistbiomassenb_NO
dc.subjectLiDARnb_NO
dc.subjectSentinel-2nb_NO
dc.subjectflyfotonb_NO
dc.titleFjernmålt elgbeite: Utvikling av metodikk for kartlegging av elgens vinterbeiteressurser fra fjernmålte datanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal