Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKarlsen, Kristine
dc.date.accessioned2019-12-23T11:35:35Z
dc.date.available2019-12-23T11:35:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634407
dc.description.abstractSammendrag Formålet med prosjektet Formålet med dette prosjektet var å finne ut av sykepleierstudenters erfaringer med å søke etter helseinformasjon på internett, og hvordan de forstår, vurderer og bruker informasjonen. Dette for å kunne få et innblikk i studentenes health literacy, og videre hvordan de vil kunne møte utfordringer med helseinformasjon på internett i et moderne helsevesen. Teori For å kunne forklare funnene fra datasamlingen ble det valgt å bruke teori knyttet til helsekommunikasjon og health literacy. Videre ble Sørensen et. al (2012) sin modell benyttet. I denne modellen beskrives health literacy til å omhandle evnen, kunnskapen eller egenskapene til å finne, forstå, kritisk vurdere og anvende helseinformasjon. Metode For å samle inn data ble syv individuelle semistrukturerte intervju gjennomført. I disse intervjuene var fokuset å få frem sykepleierstudentenes egne tanker og erfaringer rundt temaet. Etter intervjuene ble dataen transkribert, kodet og analysert ved hjelp av tematisk analyse, og med utgangspunkt i de ulike fasene i tematisk analyse beskrevet av Braun og Clarke (2006). Resultater Resultatene viste at sykepleierstudentene i stor grad brukte internett til å søke etter helseinformasjon, og at det var en generell oppfatning om at dette var en enkel, rask og tidsbesparende metode å skaffe informasjon på. Det kom frem at språk, og bruk av medisinske ord og utrykk spilte en rolle for forståelsen av informasjonen. Videre viste funnene fra intervjuene et mønster av at det lå noen utfordinger rundt det å velge- og vurdere kilder, men at studentene hadde opplevd å få et økende kritisk blikk gjennom sykepleierutdanningen.nb_NO
dc.description.abstractAbstract Aim of the study The aim of this study was to explore nursing students ́ experiences of searching for health information online, and how they understand, evaluate, and use this information. This could give an insight in to the students ́ health literacy, and how they will be able to meet challenges with health information online in a modern health care system. Theory In order to explain the findings from the data collection, theory from health communication and health literacy was used. Further, the model developed by Sørensen et. al.(2012) related to HL was used. In this model, HL is described to consider the ability, knowledge, or skills, to find, understand, critically evaluate, and use health information. Method To collect data, seven individual, semistructured interviews was conducted. In these interviews there was a focus on getting the informants thoughts and experiences of the theme. The data was transcribed, coded and analysed using thematic analyse, and based on the different phases of doing thematic analyse by Braun and Clarke (2006). Findings The findings showed that the nursing students frequently used Internet as a source for health information, and it was a general perception among the students that Internet was a quick and easy way to find information. The informants experienced that they understood the information they found, depending on language, and use of medical terms. Through nursing education the students generally experienced an increasingly attention toward thinking critically regarding both the health information it self, and which sources they used. However, the students experienced some challenges in both chosing, and evaluating different sources.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecthelseinformasjonnb_NO
dc.subjectsykepleierstudenternb_NO
dc.titleSykepleierstudenters erfaringer med helseinformasjon på internettnb_NO
dc.title.alternativeNursing students ́ experiences with online health informationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel