Show simple item record

dc.contributor.authorSoleim, Monica
dc.date.accessioned2020-09-23T13:53:10Z
dc.date.available2020-09-23T13:53:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679343
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Ca. 170 000 personer blir rammet av vold og trusler i arbeidslivet i Norge årlig. Det siste tiåret har denne statistikken økt, og flere mener at helsesektoren er høyest rammet. Forskning viser videre at personer med psykoselidelser har en økt risiko for å utøve vold, og vi ser dessverre også en økning i statistikken av rapport vold mot helsepersonell fra denne pasientgruppen. De fleste personer ønsker ikke å bevisst utøve vold mot andre, og i de situasjonene hvor det skjer er personene ofte i psykisk eller emosjonell ubalanse. Tidligere forskning fokuserer på forsiktighetsregler helsepersonell bør ta i møte denne pasientgruppen, men det er begrenset forskning på helsepersonells erfaring rundt denne tematikken. Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse og skape økt innsikt om helsepersonells erfaringer og opplevelser i arbeid med voldelig atferd hos pasienter med psykoselidelser. Metode: Oppgaven har et kvalitativt forskningsdesign, analysert gjennom Malterud sin systematiske tekstkondensering. Det er foretatt semi-strukturerte intervjuer fra åtte forskjellige helsepersonell. Resultat: Informantenes omsorg og engasjement kommer tydelig frem i alle intervjuene. Pasientgruppen er en sårbar gruppe som trenger at alle i helsevesenet behandler de med respekt, imøtekommenhet og som et medmenneske. Følelsen av å bli mottatt og behandlet på en respektabel måte, vil danne en relasjon og et godt grunnlag for en samtale. Sannsynligheten for at kontakten ivaretas rolig og kontrollert blir dermed større, og sannsynligheten for at situasjonene eskalerer til aggresjon eller vold minimimeres. Det er allikevel alltid essensielt at helsepersonell tenker på sin sikkerhet i samtalen, hvordan man plasserer seg, hva man har på seg og aktivt leser situasjonen. Alle informantene har hørt om eller vært tilskuere til alvorlig voldelig atferd rettet mot helsepersonell, men kun et fåtall av informantene har selv blitt utsatt. De sier alle at de har vært i situasjoner med pasienter hvor de har vært skremt, redde og dermed forlatt situasjonen. Funnene viser at til tross for høyt engasjement og omsorg for pasientgruppen, er det flere ansatte som kjenner periodevis frykt og redsel.en_US
dc.description.abstractAbstract Background: Approximately 170,000 people are affected by violence and threats in their workplace in Norway every year. Over the past decade, these statistics have increased, and more people believe that the health sector is the highest affected. Research show that people with psychotic disorders are at an increased risk of violence. Unfortunately, we also see an increase in the statistics of reported violence against health professionals from these patients. Most people do not want to deliberately harm others, and in those situations where it happens, the individuals are often in a state of mental or emotional imbalance. Previous research focuses on the precaution’s healthcare professionals should take in meeting this patient group, but there is limited research on healthcare professionals' experience on this subject matter. Purpose: The purpose is to illuminate and create increased awareness regarding healthcare professionals experience working with violent behavior in patients with psychotic disorders. Method: The thesis has a qualitative research design, analyzed through Malterud ́s systematic text condensation. Semi-structured interviews have been conducted from eight different health professionals. Results: The care and dedication of the informants is evident in all the interviews. The patient group is a vulnerable group that need people they meet in the health care system to treat them with respect, attentiveness and as a fellow human being. To be met and treated in a respectable way, will form a relationship and a good basis for a conversation. The likelihood for the situation to be maintained calmly and controlled becomes greater and reduces the likelihood of situations escalating into aggression or violence. However, it is always essential that healthcare professionals think about their safety in the conversation, how to place themselves, what one is wearing and actively read the situation. All informants have heard of or been bystanders to serious violent behaviour directed at health professionals, but only a few of the informants have themselves been exposed. They all say they have been in situations with patients where they have been frightened, scared and then left the situation. The findings show that despite high engagement and care for the patients, several staff members have been fearful and scared towards patients.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecthelsepersonellen_US
dc.subjectpsykosebehandlingen_US
dc.subjectvoldelig atferden_US
dc.subjectangsten_US
dc.subjectakuttpsykiatrisk omsorgen_US
dc.subjectPsychotic Disordersen_US
dc.subjectViolenceen_US
dc.subjectFearen_US
dc.titleÅ møte voldelige mennesker i akutt psykose: En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringeren_US
dc.title.alternativeMeeting violent people in acute psychosis: A qualitative study of healthcare professionals’ experiencesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber100en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record