Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Mina Molberg
dc.date.accessioned2020-11-06T11:56:20Z
dc.date.available2020-11-06T11:56:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686743
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2020.en_US
dc.description.abstractNorsk: I den norske skolen har man som lærer forskrifter, lover og læreplaner og forholde seg til. Opplæringsloven tar for seg blant annet elevens rettigheter om tilpasset opplæring (§1-3) og elevens rett til spesialundervisning når den ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen (§5-1). Med en skole med et vidt spekter av mangfold kommer også ulike forutsetninger og behov, noe som stiller en rekke krav og forventninger til læreren. Formålet for oppgaven er å belyse hvilke erfaringer og opplevelser informanter med diagnostisert ADHD har fra sin skolegang. Informantene ser tilbake på sin skolegang i voksen alder og reflekterer rundt dette. ADHD kjennetegnes ved hyperaktivitet, oppmerksomhetsforstyrrelser og impulsivitet, og elever med ADHD har ofte vansker for å holde konsentrasjonen over lang tid. Samtidig kommer det fram både i intervjuene at dette kan skyldes undervisningsmetodene. Isak og Anne Marthe fikk begge påvist diagnosen ADHD i barneskolen, mens Sara ikke fikk diagnosen før i voksen alder. Problemstillingen i min masteroppgave er som følger: «Hvilke erfaringer og opplevelser har elever med ADHD fra egen skolegang?». For å få svar på problemstillingen har jeg benyttet en kvalitativ tilnærming med semistrukturert intervju som metode. Jeg har valgt å intervjue tre voksne som er ferdig med grunnskolen fordi disse kan reflektere i et retroperspektiv og bidra til å belyse problemstillingen tydligere. Resultatene viser flere faktorer som kan relateres til elevenes erfaringer og opplevelser i grunnskolen. Relasjoner, anerkjennelse, medvirkning, tilhørighet og atferdsvansker er det som er gjentagende temaer hos informantene. I tillegg viser intervjuene med informantene verdien av å lytte, anerkjenne og hele tiden jobbe med relasjoner. Oppgaven forteller oss at uten en god relasjon mellom lærer og elev er det ikke hensiktsmessig å drive med kartleggingsprøver og testing, da relasjoner er en så avgjørende faktor for læring og utvikling.en_US
dc.description.abstractEnglish: In the Norwegian school system there are a number of laws, regulations, regulations, and a curriculum to adhere to. The Education Act (opplæringsloven) provides the pupils rights to adapted education (§1-3), and the right to special education when the pupil doesn´t achieve satisfactory learning outcomes from ordinary teaching (§5-1). A school full of diversity comes with different preconditions and needs. This places a number of expetations and demands on the teacher. The purpose of this thesis is to shed light on the school experiences of prior pupils have from their schooling. The informants are asked to look back on their school experiences and reflect on them. ADHD is an abbreviation for Attention deficit, hyper-activity disorder, and pupils with ADHD often find it difficult to stay focused for longer periods of time. It appears in the interviews that this may be due to teaching methods. Isak and Anne Marthe were both diagnosed with ADHD in primary school, while Sara was not diagnosed until she became an adult. The issue I wish to focus on: “What kind of experiences do pupils with ADHD have from their own schooling?” The method I have used is a qualitative research approach consisting of semi-structured interviews with three adults that have finished primary school. The results show several factors related to the pupils´ experiences in primary school. Relations between pupil and teacher, and pupil and pupil, recognition, involvement, a sence of belonging, and behavioral difficulties are themes related to all informants. In addition, the interviews show the value of listening, recognizing and constantly working with relations to the pupils. The results tell us that the relationship is a crutial factor for learning and development, and it is not expedient to cunduct tests without an established a positive relationship.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMITOen_US
dc.subjectadhden_US
dc.title«Jeg tror alle kan lære alt, man lærer bare på forskjellige måter» En kvalitativ undersøkelse om elever med ADHD og deres skolegangen_US
dc.title.alternative“I believe anyone can learn anything, you just learn in different ways” – Claimed by Anne Marthe A qualitative study about pupils with ADHD and their experiences in schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber90en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record