Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCottis, Thomas
dc.contributor.authorSolberg, Svein Øivind
dc.contributor.authorNyvold, Magnus
dc.contributor.authorJohansen, Astrid
dc.contributor.authorStabbetorp, Jan
dc.contributor.authorBerg, Erik Hørluck
dc.contributor.authorSolberg, Harald
dc.contributor.authorArnstad, Marit
dc.contributor.authorMousavi, Hesam
dc.date.accessioned2021-02-17T10:40:46Z
dc.date.available2021-02-17T10:40:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8380-244-3 (digitalt)
dc.identifier.isbn978-82-8380-243-6 (trykt)
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728640
dc.descriptionOppdragsgiver: Norges Forskningsråd og N2‐Applied.en_US
dc.description.abstractHøsten 2019 ble prosjektet «Plasmabehandlet husdyrgjødsel – gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp» (Fargo) innvilget finansiering fra Forskningsrådet. Prosjektet er i kategorien Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Selskapet N2‐Applied er prosjekteier og de går også inn med halvparten av prosjektetsfinansiering på tilsammen 15 millioner kroner over prosjektetstre år: 2020‐ 2022. Denne rapporten er i hovedsak en oppsummering av feltforsøkene som ble kjørt på fire forskjellige steder i Norge i 2020. Feltforsøkene er med i prosjektets arbeidspakke 1. Høgskolen i Innlandet har ansvaret for Arbedspakke 1. I tillegg er det også beskrevet hva som er gjort i to av de andre arbeidspakkene som Høgskolen i Innlandet har ansvar for; Bestemme og maksimere gjødselproduktets ytelse i veksthusforsøk under kontrollerte forhold (Arbeidspakke 2), og Dokumentere effekten gjødselen har på jordstruktur og jordliv (Arbeidspakke 3). Arbeidspakke 2 og 3 er startet med utvikling av metodikk, og det er gjort forberedene forsøk og tatt en god del jordanalyser. Forsøksarbeidet med disse to arbeidspakkene starter for fullt i 2021. Felteforsøkene i Arbeidspakke 1 er et felt i hvete og et i bygg hos NLR Innlandet, et felt i bygg og et i hvete hos NLR Øst, et engfelt hos NLR Østafjells, Et engfelt hos NLR Trøndelag, og et engfelt hos NLR Innlandet. Hovedmålet med Arbeidspakke 1 som feltforsøkene inngår i, er å bestemme hvor mye kunstgjødsel som kan erstattes av plasmabehandlet husdyrgjødsel. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om dette på bakgrunn av forsøkene i 2020, men forsøkene i 2020 viste noen hovedtendenser som vi beskriver i denne rapporten. Resultatene og erfaringene fra feltforsøkene i 2020 er et viktig grunnlag for planleggingen av feltforsøkene i 2021.en_US
dc.description.abstractIn the autumn of 2019, the project “Plasmabehandlet husdyrgjødsel – gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp” (Fargo) was granted funding from the Research Council of Norway. The project isin the category Innovation Project in businesssector. The company N2‐Applied is the project owner and they are also entering with half of the project's funding of a total of NOK 15 million, over the three years of the project: 2020‐2022. This report is essentially a summary of the field trials that were run at four different locations in Norway in 2020. The field experiments are included in the project's Work Package 1. The Inland Norway University of applied Sciences is responsible for Work Package 1. In addition, it is also described what is done in two of the other Work Packages for which the Inland Norway University of Applies Ciences is responsible; Determining and maximizing the fertilizer product's performance in greenhouse experiments under controlled conditions (Work Package 2), and Documenting the effect the fertilizer has on soil structure and soil life (Work Package 3). Work packages 2 and 3 have started with the development of methodology, practical preparations have been made, and important soil analyses have been taken. The trial work on these two Work Packages will start in full in 2021. The field experiments in Work Package 1 are one in wheat and one in barley at NLR Innlandet, one in barley and one in wheat at NLR Øst. One grass‐experiment at NLR Østafjells, one grass‐experiment at NLR Trøndelag, and one grass‐experiment at NLR Innlandet. The main goal of Work Package 1, which the field trials are part of, isto determine how much fertiliser can be replaced by plasma‐treated manure. It is far too early to draw conclusions about this based on the trials in 2020, but the experiments this year showed some main trends that we describe in this report. The results and experience from the field trialsin 2020 are an important basisfor the planning of the field trials in 2021.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;02/2021
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectN2‐Applieden_US
dc.subjectNEOen_US
dc.subjectbløtgjødselen_US
dc.subjectnitrogengjødselen_US
dc.subjectmanureen_US
dc.subjectnitrogene fertilizeren_US
dc.titleProsjekt FARGO år 2020: en oppsummering av Høgskolen i Innlandet sin forskningen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Innlandet, 2021en_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910en_US
dc.source.pagenumber53en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal