Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDamhaug, Haakon Myhre
dc.contributor.authorFurseth, Martin
dc.date.accessioned2021-10-12T07:09:11Z
dc.date.available2021-10-12T07:09:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789116
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøker vi hvordan disruptive hendelser påvirker kunders agilitet. Enkelt forklart innebærer agilitet evnen til endring i dynamiske kontekster. Det er tidligere forskning på begrepet agilitet i et virksomhetsperspektiv, men mindre forskning har fokusert på hvordan kunder innehar agilitet i endrede omgivelser. Hensikten er å forstå mer rundt handling og atferdsmønstre til kunder ved endring i omgivelsene. Det vil også vektlegges ulike drivere som påvirker atferdsmønstre hos individer, og hvordan disse driverne bidrar til tilpasning til nye krav i omgivelsene. Formålet med denne oppgaven er å få en bedre forståelse for hvor effektive kunder er til å tilpasse seg forandringer i samfunnet, og endringer i retningslinjer fra myndigheter relatert til koronapandemien. Studien er basert på en kvalitativ tilnærming gjennom en metodetriangulering, der vi benytter intervjuer og dagbok for å samle inn data. Et førstegangsintervju blir besvart av samtlige informanter, før en dagbokinnsamling ble gjort over tre dager hos samtlige. Til slutt gjør vi et oppfølgingsintervju av utvalgte informanter. Funn i datainnsamlingen viser at informantene generelt ikke hadde store utfordringer med å følge retningslinjer relatert til smittevern, men at endring av handlemønstre og handlevaner blir gjort for å redusere fare for smitte. Informantenes evne til tilpasning viser også at nye handlevaner blir etablert for å dekke tidligere behov. Oppgaven konkluderer med at disruptive hendelser påvirker kunders agilitet i form av at kunder tilstreber en mer tilpasningsdyktig måte å tilfredsstille behov på. Tilpasningen fremkommer av endringer i omgivelsene som stiller nye krav til kunder med tanke på samhandling med andre aktører. Kreativ og adaptiv ressursintegrering, motivert av spesielt ytre motivasjon bidrar til atferd tilpasset omgivelsenes krav. Handlinger i fellesskapets interesse er en driver bak tilpasningsdyktig atferd. Med denne kunnskapen kan man derfor se likheter i måten virksomheter og kunder, som aktører i et tjenesteperspektiv, må samhandle for å tilpasse seg nye omgivelser, for eksempel disruptive hendelser. Oppgaven presenterer et nytt konseptuelt rammeverk på bakgrunn av funnene som kan brukes i andre kontekster der endringer i omgivelsene stiller nye krav til kunder for å kunne dekke eksisterende behov.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): In this master's thesis we examine how disruptive incidents affect customers' agility. In short, agility involves the ability for change in dynamic contexts. There is previous research on the concept of agility in an organizational perspective, but less research has focused on how customers perceive agility in a changing environment. The purpose is to understand more about the action and behavior patterns of customers in the event of a change in the environment. Emphasis will also be placed on different drivers that influence individual behavioral patterns, and how these drivers contribute to adaptation to new demands in the environment. The purpose of this thesis was to gain a better understanding of how effective customers are at adapting to changes in society, and changes in guidelines from the government related to the coronavirus pandemic. The study is based on a qualitative approach through a method triangulation, where we use interviews and a diary to collect data. The first interview is answered by all informants, before a diary collection is done over three days by all. Finally, we conduct a follow-up interview of selected informants. Findings in the data collection show that the informants in general did not have major challenges in following guidelines related to infection control, but that changes in behavior and habits are made to reduce the risk of infection. The informants' ability to adapt also shows that new shopping habits are established to cover previous needs. The thesis concludes that disruptive incidents affect customers' agility in the way that customers strive for a more adaptable way of satisfying needs. The adaptation arises from changes in the environment that places new demands on customers in regard to interacting with other actors. Creative and adaptive resource integration, especially motivated by external motivation, contributes to behavior adapted to the demands of the environment. Actions in the interest of the community are a driver behind adaptive behavior. With this knowledge, we can see similarities in the way organizations and customers, as actors in a service perspective, must interact to adapt to new environments, such as disruptive incidents. The thesis presents a new conceptual framework based on the findings that can be used in other contexts where changes in the environment makes new demands on customers to be able to meet existing needs.en_US
dc.subjectdisruptive hendelseren_US
dc.subjectagiliteten_US
dc.subjectkunderen_US
dc.subjectadferdsmønstreen_US
dc.subjectdrivereen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectintervjueren_US
dc.subjecthandlemønstreen_US
dc.subjecthandlevaneren_US
dc.titleHvordan påvirker disruptive hendelser agiliteten til kunder?en_US
dc.title.alternativeHow does disruptive incidents affect customers' agility?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel