Show simple item record

dc.contributor.authorStavem, Gro
dc.date.accessioned2015-04-27T11:23:39Z
dc.date.available2015-04-27T11:23:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282505
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven handler om opplæring i argumenterende skriving på grunnskolens mellomtrinn. Første del av problemstillingen søker svar på hvordan et helhetlig undervisningsopplegg i argumenterende skriving på mellomtrinnet kan utformes, mens andre del undersøker hvordan elever på 6. trinn skriver argumenterende tekster når de får støtte i form av velegnet undervisning og materiell. Forskningstilnærmingen ligner et pedagogisk designeksperiment i tre faser: Først ble et teoribasert undervisningsopplegg utformet. Deretter ble opplegget prøvd ut i en klasse med 26 elever på 6. trinn. I den siste fasen ble elevtekstene analysert. Skolens grunnlagsdokumenter og teorier om dannelse, kritisk tenkning, retorikk og argumentasjon utgjør det didaktiske legitimeringsgrunnlaget for undervisningsopplegget. I tillegg er det tatt hensyn til hva nyere forskning hevder er god opplæring i skriftlig argumentasjon. I det teoribaserte undervisningsopplegget er det lagt vekt på å finne et egnet tema, samt å etablere et formål og en identifiserbar mottaker for elevenes skriving. Forarbeidet innebærer undervisning og meningsutveksling i plenum, og arbeid individuelt og i grupper. I den påfølgende individuelle skrivefasen kan elevene få hjelp av hverandre eller læreren, og de har tilgang til støttende materiell i form av egenproduserte kort med argumenter, skrivemal og eksempeltekst. Elevgruppens begeistring tyder på at det studerte undervisningsopplegget virket motiverende. Analysen av elevtekstene viser at samtlige elever klarte å gjennomføre den globale strukturen fra skrivemal og eksempeltekst, og at alle har brukt argumentkortene fra forarbeidet. Nærlesing av tekstutkastene viser at elevene har forståelse for å kommunisere overtalende, at de henter argumenter fra ulike fora, og nyanserer språket ved bruk av dempere og forsterkere. Problemområder er at elever blander faktaopplysninger og påstander, og at det er svak binding mellom setninger. Mange elever strever dessuten med å utdype sine synspunkter, og med å integrere tilføyelser i sin tekster. Studien kan gi innsikt i didaktiske muligheter og utfordringer en slik helhetlig undervisningtstilnærming byr på, og hvordan man kan se opplæring i skriftlig argumentasjon som en del av skolens demokratiske danningsoppdrag.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This Master´s thesis treats teaching of argumentative writing to 9-13 year old students. The first part of the study is the design of a comprehensive programme in argumentative writing, and the second part is an examination of how students write argumentative texts when supported by fit-for-purpose instruction and material. The research approach resembles a threephase educational design experiment: At first, a theory-based teaching programme was created. The teaching programme was then tested in a class with 26 students aged 11-12. In the final phase, the student texts were analysed. The teaching approach in the programme leans on the Education act and the Curriculums, and on theories on Bildung, critical thinking, rhetoric and argumentation. In addition, the study takes into account what recent international research considers good instruction in argumentative writing. The teaching programme emphasises finding a suitable theme, and establishing a purpose and an audience for the writing. The preparations include instruction and exchange of views in class, and work independently and in groups. In the consecutive individual writing phase, the students may consult each other and the teacher, and they have auxiliary material at hand; a writing template, a sample text and self-produced index cards with arguments. The students’ enthusiasm suggests that the studied teaching programme was motivating. The text analyses testify that all students applied the global structure from the writing template and sample text, and used the index cards. A close reading shows that all students have a solid grasp of persuasive communication, retrieve arguments from different forums and nuance the language, using absorbers and amplifiers. Problem areas are confusion of claims with factual information and weak inter-sentence connection. Other challenges are expanding ideas and integrating additions in texts.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectargumeterende skrivingnb_NO
dc.subjectmellomtrinnetnb_NO
dc.subjectgrunnskolennb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.titleArgumenterende skriving på mellomtrinnet. En studie av et læringsforløp.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record