Show simple item record

dc.contributor.authorTomteberget, Dag Tommy
dc.date.accessioned2022-01-23T12:28:13Z
dc.date.available2022-01-23T12:28:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838789
dc.description.abstractDenne studien omhandler norske militære veteraner som etter en tid etter sin tjeneste i internasjonale operasjoner har opplevd å bli diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og som følge av sin diagnose også har søkt Statens Pensjonskasse om økonomisk erstatning ut fra «Særskilt kompensasjonsordring for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonal operasjon». Studien inkluderer veteranenes subjektive oppfattelse av prosessen fra før de reiste ut, tiden under utenlandstjenesten og tiden etter hjemkomst, men ser primært på hvordan veteranene opplever erstatningssakprosessen opp mot Statens Pensjonskasse. Studien er av kvalitativ design hvor totalt åtte veteraner som i dag er helt eller delvis arbeidsuføre som følge av sine diagnoser har blitt intervjuet, og dataene er analysert i henhold til den konstant komparative metode knyttet til grounded theory. Resultatene av studien viser at veteraner som etter sin tjeneste opplever symptomer som kan knyttes til PTSD, undertrykker, neglisjerer og/eller bagatelliserer disse symptomene av ulike årsaker. Dette kan eksempelvis føre til at enkelte deployerer i nye kontingenter med påfølgende, nye stressreaksjoner, eller at behandling og videre oppfølging blir forsinket. Studien viser også at veteranene opplever erstatningssakprosessen som meget krevende, med 10 opplevde psykiske utfordringer: manglende tillit, urettferdighet, avmakt, manglende forståelse, umenneskeliggjøring, tid, uønsket fokus, manglende samhandling, retraumatisering og familiære forhold. Studien peker også på viktigheten av at det er tillit til at selve erstatningssakprosessen er fungerende som følge av en potensiell økning i antall søknadsberettigede, yngre veteraner i framtiden. Dette som en konsekvens av at Afghanistanundersøkelsen 2020 viser til at 10,4% av veteranene rapporterer om psykiske helseplager. Sist, men ikke minst viser studien viktigheten av at veteraner som lever med PTSD og gjennomgår erstatningssakprosessen, opplever å ha støttespillere både av familiær og profesjonell karakter.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This study is about Norwegian military veterans who after some time after their service in international operations have experienced to be diagnosed with PTSD and a consequence of their diagnosis, they have also claimed economical compensation from the Norwegian state pension fund. The study includes on the veterans’ subjective experience of the process from the time before they deployed, during their service, the time after homecoming, and until today, primarily focuses on how the veterans experience the compensation process with the Norwegian state pension fund. The study has a qualitative design where the total of eight veterans, who today are completely or partial incapacitated for work due to their diagnosis have been interviewed, and the data have been analysed according to the constant comparative method linked to grounded theory. The result of the study shows that veterans who after their duty experiences symptoms which can be connected to PTSD, supress, neglect and/or trivialize these symptoms for various reasons. This can for example lead to some deploying in new contingents with additional, new stress reactions or that treatment and further follow-up will be delayed. The study also shows that veterans experience the compensation process as really demanding, with 10 experienced mental challenges: lack of trust, injustice, powerlessness, lack of understanding, in humanization, time, unwanted focus, lack of interaction, re traumatising and family relationships. The study also points out the importance of trust towards the compensation process itself as functioning due to the potential increase in the number of eligible applicants. This as a consequence of the Afghanistan survey of 2020, showing that 10,4% of the veterans are reporting mental health problems. Last but not least, the study shows the importance of veterans living with PTSD and are going through the compensation process, experience having support both of family and professional nature.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmilitæreten_US
dc.subjectposttraumatisk stresslidelseen_US
dc.subjecterstatningeren_US
dc.titleKampen etter striden -en kvalitativ studie om hvordan veteraner som i dag lever med PTSD har opplevd prosessen med å søke økonomisk kompensasjon fra Statens pensjonskasseen_US
dc.title.alternativeThe fight after combat -a qualitative study about how veterans living with PTSD today, has experienced the process of applying for economic compensation from The Norwegian Public Service Pension Funden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.source.pagenumber89en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record