Show simple item record

dc.contributor.authorVaagaasar, Julie
dc.date.accessioned2015-06-26T12:49:22Z
dc.date.available2015-06-26T12:49:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285827
dc.description.abstractLøsdrift og automatiske mjølkesystem (AMS) blir mer vanlig i Norge. Mosjonskravet som kom i 2014 har bydd på utfordringer for bønder i hele landet. Mange besetninger har hatt mjølkekua lite på beite etter at de satte inn automatisk mjølkesystem, men nå stilles det krav om det i Forskrift om hold av storfe. Dette litteraturstudiet har som formål å vurdere og sammenligne studier som er gjort i AMS-besetninger, der en ser på hvordan kua og mjølkefrekvensen påvirkes når AMS kombineres med beite. Det skal utarbeides konkrete anbefalinger for hold av kyr i slike driftsopplegg. Når mjølkekua skal ut på beite er det flere ulike faktorer som påvirker mjølkefrekvensen. Grunnleggende er dyras atferd og instinkt. De er flokkdyr med instinkter hvor beite er absolutt naturlig for dem. Å kunne ha tilgang til fri bevegelse og mosjon fører til bedre dyrevelferd, særlig klauvhelsen blir bedret. Kutrafikken inne i fjøset og ut på beite varierer ettersom hvilket system en velger; fritt eller styrt. Begge løsninger er aktuelle i kombinasjon med AMS, men forsøk viser at styrt kutrafikk gir høyere mjølkefrekvens sammenlignet med fri kutrafikk. For å få kua ut på beite og inn igjen for å mjølke kan lokkemiddel være effektivt. Lokkemiddel som vann, kraftfôr, tilleggsfôring og en god liggeplass. Vann kan med fordel plasseres både ute på beite og inne i fjøset, da det ikke har negativ innvirkning på mjølkefrekvensen. Kraftfôr er drivkraften i frie systemer, men graden av lokkemiddel kan svekkes ved ferske beitevekster. Hvilken og hvor mye tilleggsfôring som brukes varierer ettersom beitesystem. Kyr søker ly for sterkt solskinn og regn og kan dermed foretrekke en god liggeplass inne. Det er tre mosjonsløsninger som løser mosjonskravet; fullbeite, mosjonsbeite og luftegård. Fullbeite krever mest areal, luftegård krever minst. Utforminga av drivgangen og hvordan en velger å styre besetninga si i løpet av beitesesongen er også faktorer som spiller inn på mjølkefrekvensen. Overordnede anbefalinger for alle tre beitesystemer er å sikre god tilgang til grovfôr, enten ved beite eller tilleggsfôring. God tilgang til vann, vann plasseres både på beite og inne. Breie drivganger med myke og tråkkfaste underlag. God plass ved utgang til beite og i drivgangene. Plasser beite så nærme fjøset som mulig for å redusere avstander mellom fjøset og beite. Vurder din egen besetning ettersom beitesystem og kutrafikk i fjøset; med stor besetning (over 60 dyr) og fri kutrafikk kan beiteport holde mjølkefrekvens på ønsket nivå og redusere antall dyr som må hentes.nb_NO
dc.description.abstractFree-stall barn and automatic milking system (AMS) are becoming more common in Norway. The demand of exercise that came in 2014 has been a challenge for farmers in Norway. Many paraphernalia’s with AMS have never had their dairy cattle on pasture before, but now it’s demanded in “Regulation of keeping dairy cattle”. The aim of this literature study is to consider and compare studies which are done in AMS-paraphernalia, where you see how the cow and the milking frequency affect when AMS combines with pasture. It shall be elaborated concrete recommendations for keeping dairy cattle in such operational procedure. When the dairy cattle are going out on pasture there are several different factors that affect milking frequency. Basic is the animals behavior and instinct. They are herd animals with instincts that pasture is natural for them. To have access to free movement and exercise leads to improved animal welfare, especially hoof health. Cow traffic inside the barn and outside on pasture varies depending on which system you chose; free or forced. Both solutions are suitable combined with AMS, but studies shows that forced cow traffic results in higher milking frequency compared with free cow traffic. To make the dairy cattle go out on pasture and in to the barn again it can be effective to use enticement. Enticements such as water, concentrates, supply feeding and good free stalls. Water can advantageously be placed both on pasture and in the barn, since it has no impact on the milking frequency. Concentrates is the driving force in free systems, but degree of enticement can be reduced when dairy cattle are offered fresh pasture crops. What and how much supply feeding that offers together with pasture is depending on different pasture system (how much area of pasture that is available). Dairy cattle are seeking shelter for intense sunshine and rain, and can therefore prefer a good free stall inside. There are three pasture systems solving the demand of exercise; “full time” pasture, exercise pasture and exercise paddock. Fulltime pasture requires most areal, exercise paddock requires the least. The design of the cow track and how the farmer chooses to manage his paraphernalia true the pasture season it’s also factors that impacts the milking frequency. Overarching recommendations for all three pasture systems are to ensure enough roughage, either by pasture or supply feeding. Good access to water, water places both at pasture and in the barn. Wide cow track with soft and trample fixed substrate. Plenty of space by the entrance of the barn and in the cow tracks. Consider your own paraphernalia depending on pasture system and cow traffic in the barn; with a large paraphernalia (over 60 cows) and free cow traffic can a selection gate keep the milking frequency on a desired level and reduce the number of cows needed to be fetched.
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleOversiktsartikkel : automatiske mjølkesystem og beitenb_NO
dc.title.alternativeReview: automatic milking system and pasturenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record