Show simple item record

dc.contributor.authorJansen, Monica
dc.contributor.authorKjærgård, Jens Erik
dc.contributor.authorSolheim, Kristina Kvarme
dc.date.accessioned2022-03-31T12:45:12Z
dc.date.available2022-03-31T12:45:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2988884
dc.description.abstractDenne masteroppgaven belyser betydningen av tilbakemeldinger for medarbeidere og mellomlederes motivasjon og ytelse i politiet. Den undersøker forventninger medarbeidere og mellomledere har når det gjelder å motta tilbakemeldinger, hvordan man bør gi en tilbakemelding og relasjonens betydning i tilbakemeldingsprosessen. Det empiriske grunnlaget for oppgaven er kvalitative dybdeintervjuer av seks mellomledere og seks medarbeidere i Oslo politidistrikt. Resultatene viser at tilbakemeldinger har stor betydning for medarbeideres og mellomlederes motivasjon. Vi finner at det er liten forskjell med hensyn til hvordan ledere og medarbeidere vektlegger betydningen av tilbakemeldinger, uansett om tilbakemeldingene er positive eller negative. Tilbakemeldinger har en viktig rolle for den enkelte når det gjelder å bli sett og verdsatt av andre. Studien viser at en leder har stor påvirkningskraft når det gjelder å motivere medarbeidere, og våre funn understreker lederes viktige rolle med hensyn til å gi relevante og konstruktive tilbakemeldinger til sine underordnede. Mellomledere og medarbeidere i politiet har høye forventninger om å få tilbakemeldinger både av positiv og negativ karakter som kan fremme læring og utvikling på jobb. Det er de hverdagslige, uformelle tilbakemeldingene som blir verdsatt mest. Enkelte funn tilsier at politiet kan ha noen utfordringer når det gjelder å skape en kultur for læring. Det kan blant annet være vanskelig å gi en tilbakemelding til en kollega med lenger ansiennitet eller til en som har høyere rang. Sammenlagt ser vi at det er viktig at man har etablert en kultur som er åpen for og tilrettelegger for tilbakemeldinger. Dette bidrar til utvikling og læring på arbeidsplassen. Våre funn viser at det er vanskelig å lage en standard for hvordan en tilbakemelding skal gis. Det er imidlertid flere fellestrekk for hvordan en tilbakemelding bør være. Den bør være konkret, gjennomtenkt, med eksempler og forslag til løsning. Funn i studien viser at relasjonen mellom den som gir tilbakemeldingen og den som mottar tilbakemeldingen spiller en avgjørende rolle i tilbakemeldingsprosessen. Relasjonen må bygge på tillit, respekt, åpenhet og ærlighet. Flere av informantene trekker frem at tilliten mellom 3 personene har avgjørende betydning for hvordan en tilbakemelding blir møtt og hvilken effekt den har.en_US
dc.description.abstractAbstract This master thesis casts light on the importance of feedback for employees and middle managers' motivation and performance in the police. It examines the expectations of employees and middle managers when it comes to receiving feedback, how to give feedback and the importance of the relationship in the feedback process. The empirical basis for the thesis is qualitative in-depth interviews of six middle managers and six employees in the Oslo police district. The results indicate that feedback is of great importance for the motivation of employees and middle managers. We find that there is little difference in how managers and employees emphasize the importance of feedback, regardless of whether the feedback is positive or negative. Feedback plays an important role for the individual when it comes to being seen and appreciated by others. The study shows that a leader has great influence when it comes to motivating employees, and our findings emphasize the leaders' important role in providing relevant and constructive feedback to their subordinates. Middle managers and employees in the police have high expectations of receiving feedback of both positive and negative nature that can promote learning and development at work. It is the everyday, informal feedback that is most valued. Some findings suggest that the police may have some challenges when it comes to creating a culture of learning. Among other things, it can be difficult to give feedback to a colleague with longer seniority or to someone with a higher rank. Overall, we see that it is important to establish a culture that is open to and facilitates feedback. This contributes to development and learning in the workplace. Our findings show that it is difficult to create a standard for how feedback should be given. However, there are several common features for how feedback should be. It should be 4 concrete, well thought out, with examples and suggested solutions. Findings in the study show that the relationship between the sender and the recipient of the feedback plays a crucial role in the feedback process. The relationship must be based on trust, respect, openness and honesty. Several of the informants point out that the trust between the people is of crucial importance for how feedback is met and what effect it hasen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectMellomlederens rolleen_US
dc.subjectRelasjonens betydningen_US
dc.subjectKonstruktive tilbakemeldingeren_US
dc.title«Å gi hverandre tilbakemelding, det gir motivasjon» En kvalitativ undersøkelse om tilbakemeldingens betydning i et leder- og medarbeiderperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record