Show simple item record

dc.contributor.authorLier, Rune
dc.date.accessioned2022-04-01T07:08:54Z
dc.date.available2022-04-01T07:08:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2989002
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie som undersøker tre sideordnede problemstillinger. Den baserer seg på semistrukturerte intervjuer av 6 informanter som har betydelig erfaring med drapsetterforskning i politiet, og studier av relevant teori. Formålet med oppgaven er å studere åstedslederes bruk av intuitiv beslutningstaking under initialfasen i alvorlige saker med hovedfokus på drap med ukjent gjerningsperson. Den første problemstillingen er: Benytter åstedsledere seg av intuisjon i saker, hvor tidsaspektet er særlig avgjørende? Funnene peker i retning av at åstedsledere i stor grad benytter seg av intuisjon under initialfasen i slike saker, men det er imidlertid noe tvil om hvor presis denne bruken av intuisjonen er. Intuitiv beslutningstaking er vanlig i situasjoner hvor det ikke er tid til å benytte tidkrevende analyser med avveininger for og imot, og å utvikle denne evnen vil være av stor betydning for den innledende kriminaltekniske etterforskningen. Den andre problemstillingen er: Kan åstedsledere stole på intuisjonen? Her taler funnene for at det er mulig å stole på intuisjonen dersom enkelte forutsetninger oppfylt. Det som synes klart er at intuisjon og ekspertise henger sammen, og mye tyder på at mennesker benytter to uavhengige systemer for å kognitivt behandle informasjon. Dette er et raskt intuitivt system, og et langsomt overveiende system. Hvorvidt man bruker det ene eller det andre systemet er blant annet avhengig av personlige preferanser og situasjonen som beslutningstakeren befinner seg i. Dersom de rette forutsetningene er oppfylt er det mye som tyder på at åstedsledere kan ta presise intuitive beslutninger, og vi snakker da om at beslutningstakeren har utviklet ekspertintuisjon. Ekspertise er avgjørende for å utvikle ekspertintuisjon, og den siste problemstillingen lyder som følger: Finnes det forhold som har innvirkning på intuisjonen, og hvordan kan intuisjonen utvikles? Det vil redegjort nærmere for veien mot ekspertise og utvikling av ekspertintuisjon i et perspektiv på åstedsledelse. Dette på individ- og gruppenivå. Det vil også bli redegjort for fenomener som undergraver presis og effektiv bruk av intuisjon. Samlet sett er det mye som taler for at det er tiltak som kan gjøres både på det personlige- og organisatoriske plan for å utvikle ekspertintuisjon.en_US
dc.description.abstractThis master's thesis is a qualitative study that examines three parallel issues. It is based on semi-structured interviews of 6 informants who have significant experience with homicide investigations in the Norwegian police, and studies of relevant theory. The purpose of the thesis is to study the crime scene managers' use of intuitive decision-making during the initial phase in investigation of serious crime, focusing on homicides with an unknown perpetrator. The first issue is: Do crime scene managers use intuition in cases where the time aspect is particularly crucial? The findings point in the direction that crime scene managers to a large extent use intuition during the initial phase in such cases, but there is some doubt as to how precise this use of intuition is. Intuitive decision-making is common in situations where there is no time to use time-consuming analyzes with deliberate considerations, and developing this ability in intuitive decision making will be of great importance for the initial forensic investigation. The second issue is: Can the crime scene managers rely on intuition? Here, the findings suggest that it is possible to rely on intuition if certain conditions are met. What seems clear is that intuition and expertise are intertwined, and there are many indications that humans use two independent systems to cognitively process information; one rapid unconscious system, and a slower deliberate conscious system. How we use these two systems is among other things depending on personal preferences and the situation the decision-maker is in. If the right conditions are met, there are many indications that crime scene managers can make precise intuitive decisions, and we are talking about the decision-maker having developed expert intuition. Expertise is crucial for developing expert intuition, and the last question is as follows: Are there conditions that affect intuition, and how can intuition be developed? Here, the path towards expertise and the development of expert intuition in a perspective on crime management is explained in more detail. This is explored at individual and group level. Phenomena that undermine precise and effective use of intuition will also be explored. Overall, there is much to suggest that there are measures that can be taken at both the personal and organizational level to develop expert intuition.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectÅstedsledelseen_US
dc.subjectIntuisjonen_US
dc.subjectBeslutningstakingen_US
dc.subjectInitialfasenen_US
dc.titleLedelse av kriminalteknisk etterforskning i initialfasen av alvorlige straffesaker. En studie av intuisjonens rolle i åstedsledelse.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record