Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorNovak, Camilla
dc.date.accessioned2022-09-20T16:18:11Z
dc.date.available2022-09-20T16:18:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:32314559
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019779
dc.description.abstractDette forskningsprosjektet har som formål å gjøre et dypdykk i hvordan en 1. klasse tilegner seg matematiske ferdigheter gjennom fysisk aktiv læring ved hjelp av matriser på bakken, og hvordan matematikklæreren deres kan legge til rette for dette. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling utarbeidet: «Hva kjennetegner fysisk aktiv læring i en klasse på 1. trinn som deltar i et designprosjekt i matematikk?» For å tilnærme meg dette er det benyttet intervju for å innhente informasjon om matematikklæreren på 1.trinn sine oppfatninger om fysisk aktiv læring. Observasjon er benyttet som metode for å få et innblikk i hva som karakteriserer 1. trinns elevers bruk av kropp og bevegelse i fysisk aktiv læring i matrisene i arbeid med kompetansemål om tall og tallregning. Observasjonen er også lagt til grunne for å kunne observere hvordan matematikklæreren implementerer fysisk aktiv læring i undervisningen. For å kunne drøfte funnene som er gjort er det i denne oppgaven inkludert teori om det sosiokulturelle læringsperspektivet, fysisk aktiv læring og orkestrering. Tidligere forskning på området er også presentert og vil inkluderes i drøftingen. Funnene som er gjort viser i hovedsak at fysisk aktiv læring er tett knyttet opptil flere aspekter ved det sosiokulturelle læringsperspektivet. Det viser seg også i studien at lærerens rolle er av stor betydning for å kunne lykkes med en slik type undervisning.
dc.description.abstractThis research project aims to take a deep dive into how a 1st grader acquires mathematical skills through physical activity using matrices on the ground, and how their mathematics teacher can facilitate this. Based on this, the following thesis statement has been drafted: "What characterizes physically active learning in a 1st grade class participating in a design project in mathematics?" To approach this statement, an interview has been used to obtain information about the mathematics teacher in the 1st grades' perceptions of physically active learning. Observation is used as a method to gain an insight into what characterizes the 1st graders' use of body and movement in physically active learning in the matrices in work with competence goals about numbers and numerical calculation. The observation is also used as a basis for being able to observe how the mathematics teacher implements physical active learning in teaching. In order to discuss the findings, this thesis includes theory about the socio-cultural learning perspective, physically active learning and orchestration. Previous research in this field has also been presented and will be included in the discussion. The findings that have been made mainly show that physically active learning is closely linked to several aspects of the socio-cultural learning perspective. It is also presented in the study that the teacher's role is of great importance, in order to be able to succeed with this type of teaching.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse om fysisk aktiv læring i matematikk på 1. trinn
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record