Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMarte Westgård
dc.date.accessioned2024-01-30T17:10:34Z
dc.date.available2024-01-30T17:10:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109711542:48963608
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3114683
dc.description.abstractStudiens hensikt er et bidrag til å belyse helsepersonell sine beskrivelser av å kvalitetssikre utøvelse av tvang ved bruk av tvangsmidler innen psykisk helsevern. Beskrivelsen blir sett i sammenheng med tidligere forskning og satt i en ramme ved oppdeling av kvalitet i tre dimensjoner: opplevd kvalitet, faglig kvalitet og ledelsens tilrettelegging for opplevd- og faglig kvalitet. Det er brukt en kvalitativ forskningsmetode, og hvor det ble gjennomført tre fokusgruppe-intervju hvor utvalget var representert av helsepersonell. Utvalget i gruppene består av sykepleiere og vernepleiere ansatt ved to ulike sykehus tilhørende helse Sør-Øst. Tematisk analyse ble benyttet til å analysere de transkriberte intervjuene. Bent Høie (2021) var tydelig i sykehustalen, hvor han i 2021 påpekte store variasjoner innen psykisk helsevern. Den daværende helse- og omsorgsministeren var tydelig på resultatene slik de står idag, ikke er gode nok. Bruk av tvang og tvangsmidler er i stor grad kvalitetssikret gjennom lovverk og forskrifter utarbeidet av myndighetene. Studiets konklusjoner hviler derimot på manglende tilrettelegging for å kvalitetssikre yrkesutøvelse. Helsepersonell beskriver å ha kjennskap til de ulike tiltakene og hva som skal til for å kvalitetssikre bruk av tvang ved bruk av tvangsmidler. Datamaterialet viser til ulike strategier gjennom strukturelle forhold, hvor tilgjengelig ressurser og prioriteringer utfordrer kvalitetssikring ved bruk av tvang.
dc.description.abstractThe purpose of the study is a contribution to illuminating health personnel's descriptions of ensuring the quality of the exercise of coercion through the use of coercive measures in mental health care. The description is seen in connection with previous research and set in a framework for dividing quality into three dimensions: perceived quality, professional quality and the management's facilitation of perceived and professional quality. A qualitative research method has been used, and where three focus group interviews were conducted where the sample was represented by health personnel. The sample in the groups consists of nurses and social workers employed at two different hospitals belonging to health South-East. Thematic analysis was used to analyze the transcribed interviews. Bent Høie (2021) was clear in the hospital speech, where in 2021 he pointed out large variations in mental health care. The then Minister of Health and Care Services was clear on the results as they stand today, are not good enough. The use of coercion and coercive measures is to a large extent quality-assured through legislation and regulations prepared by the authorities. The study's conclusions, on the other hand, are based on a lack of facilitation to ensure the quality of professional practice. Health personnel describe having knowledge of the various measures and what it takes to ensure the quality of the use of coercion when using coercive measures. The data material refers to various strategies through structural conditions, where available resources and priorities challenge quality assurance through the use of coercion.
dc.languagenno
dc.publisherInland Norway University
dc.titleKvalitetssikret bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record