• Kultur for læring i skolen: Hedmark: Rapport fra kartleggingsundersøkelsen T1 

      Nordahl, Thomas; Egelund, Niels; Nordahl, Sigrid Øyen; Sunnevåg, Anne-Karin (Oppdragsrapport;6/2018, Research report, 2018)
      I denne kartleggingsundersøkelsen i alle grunnskoler og kommuner i Hedmark har elever, foreldre, lærere og skole­ledere vært informanter. Svarprosenten er gjennomgående svært høy, så vi kan med høy grad av sikkerhet si at ...