• Pre-service teachers’ first encounter with multilingualism in field placement 

      Yassin Iversen, Jonas (PhD Dissertation in Teaching and Teacher Education;17, Doctoral thesis, 2020)
      Sidan klasserom blir stadig meir fleirspråklege, må lærarutdanningane utdanne lærarstudentar som kan dra vekslar på fleirspråklegheita til elevane for å støtte og fremje læring. Praksisopplæring blir ofte peika på som ein ...