• Analyse av reiselivsnæringen i Vågå Kommune 

   Lund, Per Olav; Bern, Aleksander (Oppdragsrapport;05/2023, Research report, 2023)
   Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Vågå kommune gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i kommunen. Formålet med arbeidet er å få belyst betydningen av reiselivet med hensyn til koblinger ...
  • Befolkningsendringer – hvordan omfordeles inntektene til kommunene? : Dagens inntektssystem – representerer den ønsket politikk? 

   Andreassen, Kari; Lund, Per Olav (Master thesis, 2013)
   Valg av oppgave har sammenheng med vårt arbeid som rådmenn i to kommuner med befolkningsnedgang, og dermed reduserte inntekter til kommunen. Som en konsekvens av dette har kommunene kontinuerlig vært nødt til å redusere ...
  • I hele fylket for alle: Kunnskapsstatus for ny organisering av etablererstøtte i Innlandet fylke 

   Andersen, Torhild; Merok, Eivind; Ellingsen, Winfried; Lund, Per Olav (Skriftserien;33/2019, Research report, 2019)
   Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner til Innlandet fylkeskommune. Begge fylkeskommunene har hatt samfunnsutvikling med tilrettelegging for næringsliv og utvikling av dette, som strategisk satsningsområder. ...
  • Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland 

   Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Ericsson, Birgitta (Skriftserien;27/2019, Research report, 2019)
   På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en ringvirkningsanalyse. Formålet har vært å klarlegge eksisterende ringvirkninger og identifisere potensial for økte, langsiktige ringvirkninger i ...
  • Telma Kongsvinger - samfunnsnytte og kostnader 

   Lund, Per Olav; Kvamme, Stine (Skriftserien;08/2021, Report, 2021)
   Denne rapporten undersøker samfunnsøkonomiske virkninger av telemedisinprosjektet Telma i Kongsvinger kommune. Telma Kongsvinger er et pilotprosjekt der om lag 20 pasienter deltar. Virkningene som belyses i rapporten er ...
  • Utbygging Nedre Otta kraftverk – økonomiske ringvirkninger 

   Lund, Per Olav (Skriftserien;23/2021, Research report, 2021)
   Nedre Otta kraftverk er eid av Eidefoss Vannkraft, Hafslund Eco Vannkraft, Sel kommune og Vågå kommune. Utbyggingen startet i 2016 og kraftverket har produsert elektrisk kraft fra mai 2020. Eidsiva Vannkraft – nå en del ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert industri i Vestland Oppdaterte berekningar basert på tal frå 2020 

   Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Bern, Aleksander (NIBIO Rapport;, Research report, 2022)
   Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Vestland. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbasert tilleggsnæring og ...
  • Verdiskaping og attraksjonskraft: Norefjell - Reinsjøfjell 

   Ellingsen, Winfried; Lund, Per Olav (Skriftserien;17/2019, Research report, 2019)
   Denne utredning belyser konsekvenser av videre utvikling av reiselivsnæring og fritidsboligbygging relatert til attraksjonskraft og verdiskaping. Utredningen inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regional plan for ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Møre og Romsdal 

   Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Lund, Per Olav; Malasevska, Iveta (NIBIO Rapport;, Research report, 2022)
   I 2007 vart det første gang utført verdiskapingsberekningar for jordbruket i Møre og Romsdal basert på tal for 2005, og i 2012 vart det gjennomført oppdaterte berekningar basert på tal frå 2010. I denne rapporten er ...
  • Whistleblowing and Mindful Organizing in High-Risk Organizations 

   Bakken, Bjørn T.; Hole, Åse Storhaug; Haugen, Anne Oline; Lund, Per Olav (Chapter, 2019)