• Ulike perspektiv på skulefråvær 

      Undheim, Marianne (Master thesis, 2023)
      Samandrag Denne kvalitative masteroppgåva sett fokus på korleis ein kan forstå skulefråvær ut ifrå ulike perspektiv. Eigen erfaring som LOS og forsking finn at skulefråvær i stor grad blir forstått via eit individperspektiv ...