Show simple item record

dc.contributor.advisorZimmermann, Barbara
dc.contributor.authorTofastrud, Morten
dc.date.accessioned2019-12-04T08:10:37Z
dc.date.available2019-12-04T08:10:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-145-3
dc.identifier.isbn978-82-8380-146-0
dc.identifier.issn1894-6127
dc.identifier.issn2464-1286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2631652
dc.description.abstractEn økende interesse for norsk storfekjøttproduksjon basert på utenlandske kjøttferaser har ført til en økning i antall ammekyr på beite i utmarka. Mine hovedmål var å undersøke beiteadferd og vektutvikling hos disse dyrene på beiter i ekstensive beiter i den boreale skogen i Sørøst- Norge. Jeg studerte ammekyr utstyrt GPS-halsbånd med innebygd aktivitet sensor i to almenningsskoger, hvor dyretettheten var beregnet som høy og lav. Jeg fant at kyrene brukte ca. 1/3 av sitt daglige tidsbudsjett på å beite, noe som kan sammenlignes med beitetiden i andre heterogene miljøer. Kyrene tilpasset sitt daglige tidsbudsjett til daglengde og økte daglige beitetid gjennom beitesesongen. Størrelsen på hjemmeområdene ble funnet positivt korrelert med andelen vegetasjonstyper klassifisert som dårlige beiteområder i dyrets hjemmeområdet. Kyr uten diende kalv i området med lav dyretetthet brukte særlig store hjemmeområder. Kyrne viste høyeste preferanse for grasrike habitater, som hogstflater og de mer spredte setervollene både under beiting og hvile. De foretrakk unge hogstflater (yngre enn15 år gamle) og preferansen for disse var sterkest når kyrne beitet sammenlignet med under hvile og forflytning. Videre fant jeg at habitat seleksjon varierte mellom studieområdene. Kyr i området med høy dyretetthet brukte størst andel lavproduktive habitater og områder lokalisert i større avstand fra veger. Generelt fant jeg høyere tilvekst hos ammekyr uten diende kalv enn hos kyr med diende kalv. Jeg fant tilvekst hos ammekyr positivt korrelert med lengden på beiteperioden og negativt korrelert med individuelle avvik fra gjennomsnittsvekt for rasen ved beiteslipp. Jeg kunne ikke finne noen sammenheng mellom tilvekst hos ammekyr og de ytre miljøfaktorer som størrelse på hjemmeområde og andelen av hjemmeområdet dekket av de foretrukne beite habitater, setervoller og hogstflater yngre enn 15 år. Kyr og kalver som beitet i området med lav dyretetthet hadde høyere tilvekst enn de i området med høg dyretetthet. Vårfødte oksekalver oppnådde høyst tilvekst etterfulgt av vårfødte og høstfødte kvigekalver. I området med lav dyretetthet hadde ammekyr og kalver av de tidlig slaktemodne rasene høyere tilvekst enn de seint voksende rasene. I denne avhandlingen har jeg vist at det er fullt mulig å utnytte den borealskogen i Sørøst-Norge som beiter for kjøttfe av internasjonale raser Jeg antar at dette i hovedsak er et resultat av den beiteressursen som utgjøres av store hogstflater dannet gjennom moderne skogbruksdrift. Det er imidlertid verdt å påpeke at tilpasning av dyretettheten til den estimerte fôrproduksjonen for beiteområdet er av stor betydning for dyras tilvekst og velferd i beiteperioden.nb_NO
dc.description.abstractIncreasing interest in Norwegian beef production based on non-native beef cattle breeds has led to an increase in the number of suckler cows turned-out in unimproved lands. My main goals were to investigate grazing behaviour and weight performance of these animals on extensive pastures in the boreal forest of south-eastern Norway. I studied suckler cows fitted with GPS collars with built-in activity sensors in two communal forests, one with a high and the other with a low stocking density. I found that the cows spent about 1/3 of their daily time budget on grazing, which is comparable to time spent grazing in other heterogeneous environments. The cows adapted their daily time budget to the hours of daylight and increased the daily time spent on grazing throughout the season. I found a positive relationship between the home range size of suckler cows and the proportion of the home range covered by poor forage quality. Dry cows in the low stocking density area used particularly large home areas. I found that both grazing and resting cows showed highest preference for grass-rich habitats, i.e. the widespread patches of abandoned summer farm meadows and clearcuts created by timber harvesting. Cows preferred also young forest stands less than 15 years old, and the preference was strongest while grazing, compared to resting and walking. Furthermore, habitat selection varied with study area. Cattle in the area of high stocking density selected more frequently low productivity habitats and areas further from roads. Overall, dry cows gained more weight than lactating cows. I found weight gain in suckler cows to be positively correlated with length of the grazing period and negatively with the individual deviation from breed-specific weight at turnout. I could not find any relationship between weight gain in suckler cows and the extrinsic factors home range size and the proportion of the home range covered by the preferred grazing habitats, i.e. summer farm meadows and clearcuts younger than 15 years. Cows and calves in the low stocking density area gained more weight than those in the high stocking density area. Spring-born bull calves gained most weight followed by spring-born and autumn-born heifers. In the low stocking density area, cows and calves of early-maturing breeds had higher weight gain than those of late maturing breeds. In this thesis, I have shown beef cattle of international breeds fully suitable for grazing in the boreal forest in south-east Norway. I assume that this is mainly a result of the pasture resources of the large clear-cut areas, created by modern forestry operations. It is worth pointing out that appropriate stocking densities for the estimated production of forage are of particular importance for both weight performance and the behaviour of grazing cattle.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPhD thesis in applied ecology;18
dc.titleGrazing behaviour and weight performance of free-ranging cattle in the boreal forestnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record