Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStalheim, Odd Rune
dc.date.accessioned2020-08-18T12:41:39Z
dc.date.available2020-08-18T12:41:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8380-189-7
dc.identifier.isbn978-82-8380-188-0
dc.identifier.issn2535-6143
dc.identifier.issn2535-6151
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672838
dc.descriptionBidrag 1, 3 og 5 er ikke med i den digitale avhandlingen, grunnet manglende tillatelser fra forlag. Alle 3 er tilgjengelige i den trykte avhandlingen. / Articles 1, 3 and 5 have been removed from the digital thesis due to lack of permission from the publishers. They can all be read in the printed edition of the thesis.
dc.description.abstractHovudmålet med denne avhandlinga er å utforska korleis pedagogiske innovasjonar legg til rette for utvikling av profesjonskompetanse hjå studentar i høgare utdanning (HU). Pedagogisk innovasjon dreiar seg i denne avhandlinga om korleis ulike metodar og initiativ i praksis bidreg til at studentane vert utrusta med naudsynt profesjonell kompetanse for å møta framtida. Avhandlinga rettar hovudfokuset mot studentars personlege erfaringar og utbyte av å vera deltakarar i to ulike innovasjonar av praksis. Grunna endringar og utfordringar i samfunnet vert det argumentert for at HU lyt tenkja innovativt i arbeidet med å førebu studentane på framtida og rusta dei med verdfulle sosiale, berekraftige og akademiske dugleikar. Formålet er at studentane skal kunna bidra til samfunnsutviklinga og utvikla seg sjølve både som profesjonelle og som menneske. I dette arbeidet vert praksis rekna som ein viktig dimensjon i utdanninga, som kan bidra til at studentane får utvikla dei naudsynte dugleikane som krevst. Med omsyn til praksis vert det hevda at det er sparsamt med kunnskap om korleis utvikling av profesjonskompetanse går føre seg, korleis denne kunnskapen veks fram og vert utvikla i norsk HU. Innsatsen har generert relativt lite kunnskap om kva studentane faktisk opplever som god undervising og profesjonell utvikling. Avhandlinga byggjer på ein kvalitativ studie av to ulike pedagogiske innovasjonar, ein teknologisk og ein studentdriven. Merksemda er retta mot korleis pedagogisk innovasjon kan leggja til rette for auka arbeidsrelevans og kva utbyte studentane har av dei respektive innovasjonane. Det empiriske grunnlaget i studien byggjer på intervju med, og observasjon av studentar. Gjennom fem ulike bidrag utforskar og drøftar avhandlinga dei to døma frå ulike perspektiv, og saman dannar dei grunnlaget for ein overordna diskusjon kring hovudspørsmålet i avhandlinga: Korleis legg pedagogisk innovasjon til rette for utvikling av profesjonskompetanse blant studentar i HU? Overordna viser studien at pedagogiske innovasjonar har ein positiv verknad på studentane si profesjonelle utvikling ved å bidra til at dei blant anna får høve til å omsetja teoretisk kunnskap til praksis, at dei vert mindre urolege for profesjonen og får auka forståing for ulike arbeidsoppgåver som ventar dei i framtida. Studien peikar på ulike forhold ved innovasjonane som har noko å seie for det utbytet studentane har av dei. Blant anna kjem det fram at, grundige pedagogiske val i og under gjennomføring av aktivitetane, korleis innovasjonane er organisert og strukturert og korleis innovasjonane legg til rette for autentiske møte eller erfaringar med røynda er dimensjonar som det må takast omsyn til i arbeidet med å utvikla sektoren. Vidare viser studien at verknaden av og kravet om auka målstyring og effektivisering i HU har noko å seia for evna sektoren har til å fornya seg. For å koma denne diskrepansen i møte og rusta studentane med naudsynte dugleikar for å handtera ei ukjent framtid i hurtig endring, kan det tyda på at HU i større grad bør leggja vekt på danning og studentane si involvering i utdanninga. For å bidra til at studentane vert meir delaktige i eigen læringsprosessen, bør HU fylgjeleg retta meir merksemd mot nye og alternative måtar å gjennomføra praksis på, ha fokus på studentaktive læringsformer og alternative vurderingsmetodar heller enn å halda på tradisjonell kunnskapsoverføring. Studien argumenterer for at involvering av studentar i utforming av læreplanar, undervising og tilgang til praksisrelaterte arbeidsformer fører til auka medvit når det gjeld eigen læringsprosess, til auka tryggleik og motivasjon, og gir studentane auka innsikt i og forståing for yrket. Resultatet er fylgjeleg at den profesjonelle og personlege kompetansen til studentane kan auka, og studien argumenterer difor for at HU i større grad bør ta omsyn til studentane i arbeidet med å renovera sektoren.en_US
dc.description.abstractAbstract The main objective of this thesis is to explore the meaning of pedagogical innovations for the development of professional competence among students in higher education (HE). Pedagogical innovation in this thesis is centered around how HE facilitates methods and initiatives that equip students with necessary professional competence for the future. The thesis focuses on the students' personal experiences and benefits from being participants in two different innovations of practice. As a result of significant changes and challenges in society, there is an long going argument that HE needs to think innovatively in the work of preparing students for the future and equip them with valuable social, sustainable and academic competencies to contribute to society's development and to develop themselves both, as a professional and as a human being. In this development work, practice calculates as an essential dimension in education that can support students in developing the necessary skills required. As far as practice is concerned, it is argued that knowledge about how the development of professional competence evolves, how it expands and develops in Norwegian HE is scarce, and the efforts have generated relatively sparse knowledge about what the students experience as good teaching and professional development. The thesis builds on a qualitative study of two different educational innovations, one technological and one student-driven. The thesis attention is focused on how pedagogical innovation can facilitate increased job relevance and what dividends the students have of the respective innovations. The empirical basis of the study is based on interviews with and observation of students. The five contributions in the dissertation explore and discuss the two cases from different perspectives, and together they form the basis for an overall discussion about the thesis's main question, how does pedagogical innovation facilitate the development of professional competence among students in higher education? Overall, does the study shows that pedagogical innovations have a positive effect on the student's professional development and contribute to the fact that they, for example, have the opportunity to translate theoretical knowledge into practice, becomes less troubled by the profession and obtain an increased understanding for the different tasks that they are expected to encounter in the future. Despite the positive effects of the various cases, the study points to different aspects of the innovations that are of importance to the students' benefit from them. For example, does it emerges that: a) thorough pedagogical choices in and during the implementation of the activities, b) how the innovations are organized and structured and c) how the innovations facilitate authentic meetings or experiences with reality, are dimensions that must be taken into account when working on developing the sector. Furthermore, does the study shows that the impact of and the requirement for increased control, aims and efficiency in HE is of importance for the ability they have to renew. To meet this discrepancy in meeting and equip students with the necessary skills to deal with an unknown future in rapid change, it may indicate that HE should place greater emphasis on education and students' involvement in education. Therefore, to help students become more involved in their learning process, HE should pay more attention to new and alternative ways of practicing the profession, focus on student-active learning methods and alternative assessment methods, rather than retaining traditional knowledge transfer. The study argues that the involvement of students in the design of curricula, teaching, and access to practice-related work methods foster improved awareness about their learning process, increases security and motivation, and gives students enhanced insight and understanding of the profession. The result is therefore that the professional and personal competence of the students can be improved and the study thus argues that HE should to a greater extent take into account the students in the work of renovating the sector.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesPh.d.-avhandlinger i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP);12
dc.titleInnovasjon i høgare utdanning: eit studentperspektiv på utvikling av profesjonskompetanseen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumberXII, 159 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel