Show simple item record

dc.contributor.authorLoosen, Anne Elizabeth
dc.date.accessioned2021-06-08T14:38:10Z
dc.date.available2021-06-08T14:38:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2758550
dc.description.abstractDenne avhandlingen tar for seg noen av de viktigste utfordringene for hovdyrforvaltning i det 21. århundre: arealbruk som bidrar til økt fôrproduksjon, rekolonisering av naturlige predatorer, klimaendringer og utfordringer ved overvåkning av bestander som beveger seg over store områder. Mer spesifikt så har jeg fokusert på beiteøkologi og variasjoner I habitatbruk i tid og rom hos elg (Alces alces), vår største herbivor med sirkumboreal utbredelse. Problemstillingene i avhandlingen var å 1) evaluere hvordan områder med høy predasjonsrisiko, som innenfor ulverevir og nær veier, påvirker beitetrykk fra elg, i tråd med teorier om «fryktens landskap»; 2) evaluere om elgtilpasset skogbruk kan brukes til å redusere konflikter rundt beiteskader; 3) evaluere variasjonen i elgens bruk av ulike områder med varierende vintre over en nord-sør gradient; 4) evaluere kilder til usikkerhet og feil I overvåkningsmetoder av hjortevilt og faktorer som påvirker oppdagbarhet. Jeg brukte data på beitetrykk og møkktellinger samlet inn i felt i en gradient fra nord til sør i Norge og Sverige, til å svare på disse problemstillingene. Jeg fant at små og store veier var en viktig faktor for å forklare variasjon i elgens beiteøkologi i boreale skoglandskaper, og veier hadde større effekt enn tilstedeværelse av ulv. Sannsynligheten for at elgen beitet nær skogsbilveier, var nesten dobbelt så høy i ungskog, sammenlignet med skogtyper som var eldre eller yngre enn 5-20 år. Et økt beitetrykk nær skogsbilveier kan forverre konflikten rundt beiteskader. Jeg fant også lovende tendenser til at elgtilpasset avvirkning (tilrettelegging av hogstavfall) kan redusere beiteskader. Men her er det også behov for studier over lenger tid. Jeg fant at snødybde og vintertemperatur påvirket elgens brukt av ulike områder, elgen brukte områder med lav temperatur mer enn områder med høy temperatur (over 0°C) om vinteren. Jeg fant også at lav oppdagbarhet under elgmøkktellinger, og forskjeller mellom frivillige observatører, kan underestimere tetthet av elg. I denne avhandlingen har jeg vist viktigheten av menneskelig forstyrrelser, at menneskelig arealbruk påvirker fôrtilgangen til hjortevilt, og at milde vintre kan påvirke de sørlig og nordlige elgbestandene i Skandinavia ulikt. Jeg har også vist at det er betydelig usikkerhet I overvåkningsdata, og foreslår løsninger for å håndtere observasjonsfeil som kan bidra til å forbedre overvåkingen i fremtiden.en_US
dc.description.abstractAbstract This thesis focuses on some of the primary challenges to ungulate management in the 21st century: multiple land uses that provide food subsidies, predator recolonization, climate change, and challenges researchers and managers are faced with when monitoring population trends of wide-ranging animals. Specifically, I focus on the feeding ecology and spatial and temporal patterns of the largest circumboreal herbivore, the moose (Alces alces). The thesis objectives were to: 1) evaluate how browsing was influenced in areas with high predation risk, such as where wolves (Canis lupus) are present and areas close to roads, in accordance with a landscape of fear; 2) evaluate if ungulate-adapted forestry can be a humanwildlife conflict mitigation measure to reduce browsing damage; 3) evaluate if there was variation in the intensity of use of moose, in response to variable winters and across a large latitudinal gradient; 4) evaluate sources of error associated with a common deer monitoring method. To meet these objectives, I used field-collected data across a latitudinal gradient in Norway and Sweden, primarily via browsing data and fecal pellet group counts. I found roads were a major driver of moose browsing ecology within the boreal forest landscape, with seemingly greater effects than wolf occurrence alone. Browsing occurrence was nearly double in young forests along low-traffic roadsides, relative to forests older and young than 5–20 years. This represents an increased browsing risk that could exacerbate the moose-forestry conflict in Scandinavia. I also found promising effects of ungulate-adapted logging to alleviate browsing damage, though I expect that increased monitoring over time could show greater differences. I found that snow depth and winter temperature influenced intensity of use of the landscape, with temperatures above 0°C showing a decline in intensity of use. And last, I found detection errors associated with fecal pellet group counts were largely than previously thought and likely underestimates of moose density and abundance. This thesis advanced our knowledge of the effects of human disturbances, that humans are an important provider of forage to an abundant large browser via land use changes, and milder winters may disproportionately affect Scandinavia’s southern moose populations compared to northern populations. This thesis acknowledges that monitoring data are not perfect, and I provide practical solutions to address detection errors to improve future monitoring programs.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofseriesPh.d-avhandlinger i anvendt økologi og bioteknologi; 4
dc.subjectQuantitative Methoden_US
dc.subjectkvantitativ metodeen_US
dc.subjectAlces alcesen_US
dc.subjectUngulateen_US
dc.subjectelgen_US
dc.subjectMooseen_US
dc.subjectWildlife Managementen_US
dc.subjectHuman-Wildlife Conflicten_US
dc.subjectHabitaten_US
dc.subjectForestryen_US
dc.subjectForagingen_US
dc.subjectBorealen_US
dc.subjectClimateen_US
dc.subjectklimaen_US
dc.subjectWolfen_US
dc.subjectulven_US
dc.titleSpatial ecology of moose (Alces alces) in a dynamic worlden_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en_US
dc.source.pagenumber204en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record